piątek, 3 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Konkurs na audytora wewnętrznego

Home Forum Sektory Samorządy Konkurs na audytora wewnętrznego Odpowiedz na: Konkurs na audytora wewnętrznego

#9459
stadyr
Uczestnik

znalazłem ogłoszenie w którym wymagania zostały określone następująco:
1. Wykształcenie wyższe.
2. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
3. Korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Posiada:
a) kwalifikacje zawodowe dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego (wymienione w art. 58 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku finansach publicznych Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
[CIA, CGAP, CISA, ACCA, CFE, CCSA, CFSA, CFA – red. :smile:],,
b) ukończyła aplikacje kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli lub złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej.

no i jak widać Burmistrz pominął nie tylko osoby, które złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją Egzaminacyjną MF, ale również osoby z uprawnieniemi biegłego rewidenta, które to zgodnie z nowelizacją u.o.f.p. (Dz. U. z 2006 r., Nr 249, poz. 1832) mogą być audytorami wewnętrznymi.

jak widać mamy jeszcze jedno ograniczenie, a mianowicie wymaganiem niezbędnym jest obywatelstwo polskie, a w myśl wyżej przywołanej nowelizacji, audytorem wewnętrznym może być osoba, która: ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że przepisy odrębne uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

jak widać, to pracodawca określa warunki jakie musi spełniać osoba, którą chce zatrudnić…