poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna umowa zlecenie czy umowa o dzieło? Odpowiedz na: umowa zlecenie czy umowa o dzieło?

#9786
stadyr
Uczestnik

Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie dzieła będącego osiągnięciem określonego z góry efektu. Rezultat ten może mieć zarówno charakter materialny (np.: zbudowanie stodoły, wykopanie dołu, uszycie sukienki), jak i niematerialny (np.: zrobienie fotografii, namalowanie obrazu), utrwalony w jakiejkolwiek formie fizycznej (ucieleśniony) lub nieucieleśniony (np.: wykonanie koncertu, przedstawienia).

Umowy te różni przede wszystkim charakter świadczonej usługi. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie musi doprowadzić swoim działaniem do osiągnięcia konkretnego i obiektywnie sprawdzalnego rezultatu, podczas gdy umowa zlecenia jest umową starannego działania, tzn. że zleceniobiorca jest zobowiązany do zachowania przy wykonywaniu usługi należytej staranności, co nie musi koniecznie doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Kwestią podstawową odróżniającą umowę o dzieło od umowy zlecenia powinna być możliwość dochodzenia roszczeń przez zlecającego wykonanie dzieła z tytułu rękojmi za wady dzieła.

Kodeks Cywilny
Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia.

Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Art. 750. Do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.