środa, 24 lutego, 2021

Odpowiedz na: stwierdz. nieprawidłowość

Home Forum Sektory Samorządy stwierdz. nieprawidłowość Odpowiedz na: stwierdz. nieprawidłowość

#9940
eta
Uczestnik

Z zasady w umowach zaznacza się m.in., że:

zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1)otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do dokonywania na nim operacji związanych z realizacją zadania,
2)prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
3)udostępnienia dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywanego zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji
……..

Kwoty dotacji przekazywane będą na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy …

itp.

Pomaga to wówczas w ocenie, czy dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. Można wówczas poprosić o WB. W Twoim przypadku istnieje trudność – nie masz wglądu do WB Komitetu, bo na jakiej podstawie. Nie powinieneś też przeglądać WB UKS, bo są na nim operacje nie związane z realizacją zadania (no chyba,że Ci go udostępnią – ale w to wątpię).

Wg mnie koniecznie należy zwrócić uwagę UG, że treść zawieranych umów utrudnia przeprowadzanie kontroli i w przyszłości zapisy umów powinny być bardziej precyzyjne. Umowa powinna być wzbogacona o zapisy regulujące warunki kontroli wykorzystania dotacji i jej zwrotu.

A w tym przypadku:
Sądzę, że skutkiem nie powinno być rozwiązanie umowy. Zadanie zostało już zrealizowane. W grę wchodzi raczej zwrot dotacji. UKS nie może przedstawić dokumentu WB, na który przekazano dotację, a więc równocześnie nie może również udowodnić, w jaki sposób wydatkowano kwotę dotacji.

Nie można stwierdzić, czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (pomimo faktur). Nasuwa się wniosek, że zadanie nie zostało sfinansowane z dotacji tylko z innych środków finansowych.

Chyba, że realizacja zadania jeszcze trwa, a w umowie jest zapis, że:
Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Wypowiadając umowę, zleceniodawca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonej
od dnia przekazanej dotacji na rachunek zleceniobiorcy…

Tak, czy tak …
jeżeli będzie rozwiązanie umowy, to powinien być również zwrot dotacji…

Łatwo napisać, ale w praktyce trudne do wykonania… Zależy od zapisów umowy i zleceniodawcy 😉

Pozdrawiam