piątek, 3 lutego, 2023

Budżety na starej ustawie

Home Forum Sektory Samorządy Budżety na starej ustawie

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Autor
  Wpisy
 • #19088
  wojtania
  Uczestnik

  Jeśli ktoś ma uchwałę budżetową uchwaloną na starej uofp to niech pamieta, że ta uchwała nie może być nowelizowana gdyż z dniem 1 stycznia 2010 wykreślane są niektóre artykuły z ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym,województwa stanowiące podstawę prawną do uchwalenia budżetów.

  Od 1 stycznia to nowa uofp i ustawa wprowadzająca stanowią podstawę uchwalenia uchwały budżetowej.

  To zaś oznacza, że uchwały podjęte na starej ustawie tracą moc.

  A tego co traci moc sie nie nowelizuje lecz uchwala na nowo….

  #19111
  wojak
  Uczestnik

  Niby logiczne, ale czy sam(a) to wykombinowałe(a)ś?

  #19133
  mama0454
  Uczestnik

  Czyli co ? Lepiej poczekać do nowego roku ? ❓

  #19136
  wojtania
  Uczestnik

  ROZPORZĄDZENIE
  PREZESA RADY MINISTRÓW
  z dnia 20 czerwca 2002 r.
  w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”.

  § 141. Do projektów uchwał i zarządzeń stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, o ile zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią inaczej.

  § 142. 1. Akty prawa miejscowego są stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawie dotyczącej administracji rządowej w województwie albo w innych ustawach.
  2. Akty prawa miejscowego są stanowione przez sejmik województwa, radę lub zarząd powiatu oraz radę lub zarząd gminy na podstawie przepisów upoważniających zamieszczonych w ustawach dotyczących odpowiednich samorządów terytorialnych albo w innych ustawach
  § 143. Do aktów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale VI, z wyjątkiem § 141, w dziale V, z wyjątkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziały 2-7, a do przepisów porządkowych – również w dziale I rozdział 9, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

  ….

  § 32. 1. Jeżeli uchyla się ustawę, na podstawie której wydano akt wykonawczy, albo uchyla się przepis ustawy upoważniający do wydania aktu wykonawczego, przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą odpowiednio z dniem wejścia w życie ustawy uchylającej albo z dniem wejścia w życie przepisu uchylającego upoważnienie do wydania tego aktu.

  USTAWA
  z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

  Art. 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem:
  1) art. 40 ust. 3 pkt 2, art. 41 ust. 4, oraz art. 142 pkt 11, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.;
  2) art. 174 pkt 2 oraz art. 175 ust. 1 pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


  Art. 85. Traci moc ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.62)), z wyjątkiem:
  1) art. 23, który traci moc z dniem 30 czerwca 2010 r.;
  2) art. 22, art. 24 ust. 1-10, art. 26 ust. 1-9 i art. 29 ust. 1-7, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2010 r.;
  3) art. 169-171, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2013 r.

  …patrz jeszcze artykuł 9, 39,40 ustawy wprowadzającej…i oczywiście 119.

  #19137
  wojtania
  Uczestnik

  [QUOTE BY= mama0454] Czyli co ? Lepiej poczekać do nowego roku ? ❓ [/QUOTE]

  jest to jedno wyjście ale czekać nie trzeba gdyż można uchwalać budżety po nowemu na podstawie nowej ustawy pod warunkiem, że ustawa jest opublikowana i że budżet nie wchodzi w życie wcześniej niż ustawa.

  A skoro nowa uofp wchodzi w życie od 1 stycznia i budżety też…to jest OK

  #19140
  mama0454
  Uczestnik

  Dzięki za ludzkie wyoślenie.
  Więc należy jedynie zwrócić uwagę na jakie przepisy będą się w uchwale budżetowej powoływać.

  #19190
  wojtania
  Uczestnik

  …jest jeszcze jedno ale:

  w ustawie wprowadzającej jest zmiana ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych,z której wynika, że uchwały budzetowe należy ogłosić w dzienniku wojewódzkim.

  To zaśoznacza, że uchwały te nie mogą wchodzić w życie z dniem uchwalenia a z dniem ogłoszenia ❗

  #19192
  wojak
  Uczestnik

  Proszę się zapoznać ze stanowiskiem MF:
  „Podstawa prawna do przygotowania i uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010

  2009.10.28 13:22

  Jednostka samorządu terytorialnego powinna przygotować projekt budżetu na 2010 rok według zasad wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

  1) Do dnia 31 grudnia 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i tym samym stanowi podstawę prawną do przygotowania i uchwalenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2010.

  2) Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., w zakresie określonym ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241). Ustawa – Przepisy wprowadzające (…) zapewnia elastyczne dostosowanie się do nowych rozwiązań – wskazując w szczególności, iż:

  art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych mają zastosowanie do uchwał budżetowych JST na rok 2010 (art. 121 ust. 4 Pwufp)
  uchwały budżetowe JST na rok 2010 w zakresie dotyczącym samorządowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych funduszy celowych oraz rachunków dochodów własnych są opracowywane, uchwalane i wykonywane na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 121 ust. 5 Pwufp).
  Nadto, należy podkreślić, iż ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych zawiera przepis szczególny umożliwiający opracowanie projektu i uchwalenie ustawy budżetowej na rok 2010 przy zastosowaniu przepisów nowej ustawy o finansach publicznych (art. 120 Pwufp). Takiego przepisu nie ma natomiast w odniesieniu do opracowania i uchwalenia uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2010. Oznacza to, że ustawodawca w zakresie, o którym mowa wyżej, przewidział szczególne regulacje w odniesieniu do budżetu państwa.”

  Tekst jest opublikowany pod adresem:
  http://mf.gov.pl/dokument.php?const=5&dzial=209&id=189610&typ=news

  #19194
  wojtania
  Uczestnik

  …znane jest to błędne stanowisko.

  Proszę poczytać dyskusje na stronach RIO jakie toczą się na ten temat i odmienne od stanowiska MF stanowiska RIO.

  Ale….

  …jesli ktośzastosuje się do stanowiska MF to oczywiste jest, iż uchwała budżetowa podjeta na starej ustawie, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej, straci moc z dniem 1 stycznia 2010.

  MF ROBI SAMORZADY W … 😆 😆 😆

  #19201
  wojtania
  Uczestnik

  W grudniu 2009 po południu, albo z rana, Rada Miasta Częstochowa uchwaliła przygotowaną formalnie przez Komisarza (zwanego też: pełniącym funkcję Prezydenta Miasta Częstochowy) uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2010.
  Podstawę prawną owej uchwały stanowią następujące przepisy:

  – art. 18u2pkt 4, pkt 9 lit d lit i
  – art. 40u1
  -art. 42
  ustawy o samorządzie gminnym

  – art. 12pkt5
  -art.40u1
  – art.44
  – art.61
  ustawy o samorządzie powiatowym

  – art.4u1
  -art13pkt2
  Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (&#8230:wink:

  – art. 165
  -art.166
  -art.184
  -art.188ust2
  – art. 195ust2
  Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych.

  Powołując się na artykuł 4ust1 oraz 13 pkt 2 Ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych (&#8230:wink: oraz art. 40ust.1, art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, jak również art.40ust1, art44, art. 61 ustawy o samorządzie powiatowym słusznie uznano iż uchwała budżetowa jest aktem normatywnym zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące (prawem miejscowym) i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
  Problem polega na tym, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ( z wyjątkiem przepisów dot. budżetu zadaniowego dot. budżetu państwa).
  To zaś oznacza, iż stanowiące podstawę przygotowania uchwały budżetowej przepisy art. 165, art.166, art.184, art.188ust2,art. 195ust2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych straciły moc z dniem 1 stycznia 2010 roku, gdyż art. 165, art. 166, art. 184ust2, art.188u2, art. 195 ust2 zostały uchylone przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.09.157.1241) z dniem 1 stycznia 2010 roku. Co prawda artykuł 121 ust4 ustawy wprowadzającej stanowi, iż do uchwał budżetowych na rok 2010 mają zastosowanie art. 166, art. 166a i art. 184 ust. 1 pkt 10 „starej” ustawy o finansach publicznych, jednakże dotyczą one WPI i upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych WPI oraz umów partnerstwa publiczno-prywatnego.
  A co chyba najważniejsze:
  – art. 18u2pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, podobnie jak artykuł 12pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi jedynie kompetencję do uchwalanie budżetu gminy, czy też powiatu.
  Powyższy artykuł nie daje organowi stanowiącemu kompetencji do uchwalenia uchwały budżetowej, w rozumieniu nowych obowiązujących od 1 stycznia 2010 roku nowych przepisów, która składa się zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i zawartym tam art. 211 ust 5 z:
  1) budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
  2) załączników.
  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych dostosowała przecież w artykule 9 i artykule 40 definicję budżetu w prawie samorządowym do nowych przepisów, gdyż gmina i powiat nie prowadzą już samodzielnej gospodarki finansowej na podstawie budżetu lecz na podstawie uchwały budżetowej gminy, czy tez powiatu.
  To zaś oznacza, że uchwalony przez Radę Miasta Częstochowa uchwała budżetowa straciła moc z dniem 1 stycznia 2010, gdyż skoro z dniem 1 stycznia art. 165, art. 166, art. 184ust2, art.188u2, art. 195ust2 zostały uchylone przez art. 85 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych to zgodnie z zasadami techniki prawodawczej do przepisów prawa miejscowego stosuje się odpowiednio przepisy dot. rozporządzeń, a to oznacza iż z dniem wejścia nowej ustawy uchwała budżetowa Częstochowy straciła moc.
  Ponadto wobec nowej obowiązującej od 1 stycznia 2010 roku definicji budżetu, wymienianie w podstawie prawnej art. 18u2pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, czy też artykułu 12pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym nie jest właściwe, gdyż artykuły te nie zawierają kompetencji do uchwalenia uchwały budżetowej w rozumieniu art. 211u5 nowej ustawy o finansach publicznych. Dodatkowo warto zauważyć, iż nowa ustawa o finansach publicznych definiuje nowe wytyczne co do treści uchwały budżetowej, a zatem uchwalając budżet na „starej” ustawie o finansach publicznych wpada się kolejne konsekwencje techniki prawodawczej związane z faktem, iż wobec nowych wytycznych co do treści uchwały budżetowej na rok 2010 obowiązujących od 1 stycznia 2010 te uchwały, które podjęte były na starej ustawie o finansach publicznych straciły moc.

  A ZATEM CZĘSTOCHOWA NADAL NIE MA BUDŻETU NA ROK 2010.

Oglądasz 10 wpisów - 1 z 10 (wszystkich: 10)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.