środa, 19 maja, 2021

E – kontroler systemów teleinformatycznych

Home Forum Egzaminy egzaminy E – kontroler systemów teleinformatycznych

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Autor
  Wpisy
 • #15221
  mrox
  Uczestnik

  E – kontroler systemów teleinformatycznych
  Dotyczy w/w szkolenia
  „… jedynym dokumentem uprawniającym do prowadzenia
  * audytów systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych
  * oraz sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych
  jest …”

  😉 powinno być kontroli a nie audytów, w rozporządzeniu jest mowa o „… I. Posiada kwalifikacje kontrolera w zakresie kontroli”.
  Taka nieścisłość może być myląca.

  #15222
  Anonim
  Nieaktywny

  Czy audytor zatrudniny w jednostce samorządowej jeżeli nie posiada zaświadczenia MSWiA może przeprowadzić audyt systemów informatycznych min. plany awaryjne,ochrona danych , archiwizacja.

  #15234
  megin
  Uczestnik

  Jeśli tylko posiada odpowiednią wiedzę oczywiście, że może.

  #15239
  Anonim
  Nieaktywny

  Polecam wyciąg z ustawy:

  ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64 poz. 565)

  Art. 16.

  1. Podmiot publiczny, prowadząc wymianę informacji, jest obowiązany zapewnić możliwość wymiany informacji również w formie elektronicznej przez wymianę dokumentów elektronicznych związanych z załatwianiem spraw należących do jego zakresu działania, przy wykorzystaniu informatycznych nośników danych lub środków komunikacji elektronicznej.

  2. Podmiot publiczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany prowadzić wymianę informacji w formie elektronicznej:

  1) z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, spełniających minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych;

  2) zgodnie z minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

  Art. 25.

  1. Kontroli:

  1) realizacji ponadsektorowych projektów informatycznych dokonuje Prezes Rady Ministrów;

  2) realizacji sektorowych projektów informatycznych dokonuje minister kierujący działem administracji rządowej, dla którego ustanowiono sektorowy projekt informatyczny;

  3) działania systemów teleinformatycznych, używanych do realizacji zadań publicznych albo realizacji obowiązków wynikających z art. 13 ust. 2, dokonuje:

  a) w jednostkach samorządu terytorialnego i ich związkach oraz w tworzonych lub prowadzonych przez te jednostki samorządowych osobach prawnych i innych samorządowych jednostkach organizacyjnych – właściwy wojewoda, z zastrzeżeniem ust. 3,

  b) w podmiotach publicznych podległych lub nadzorowanych przez organy administracji rządowej – organ administracji rządowej nadzorujący dany podmiot publiczny,

  c) w podmiotach publicznych niewymienionych w lit. a i b – minister właściwy do spraw informatyzacji

  – pod względem zgodności z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych lub minimalnymi wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.

  3. W stosunku do organów i jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, kontrola może dotyczyć wyłącznie systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, które są używane do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W pozostałych przypadkach kontrola przeprowadzana jest na wniosek.

  Art. 26.

  1. Kontrolę, o której mowa w art. 25, przeprowadzają kontrolerzy wyznaczeni przez organ dokonujący kontroli, na podstawie wydanego przez ten organ imiennego upoważnienia.

  Art. 28.

  1. Kontrolerem może być osoba pełnoletnia, która:

  1) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

  2) posiada wykształcenie wyższe o specjalności odpowiedniej z uwagi na zakres kontroli, o której mowa w art. 25;

  3) posiada ważne świadectwo kwalifikacji wydane przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  3. Świadectwo kwalifikacji wydaje się po ukończeniu szkolenia początkowego oraz złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

  9. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres programowy i wymiar czasowy szkolenia początkowego i szkolenia uzupełniającego,

  2) skład oraz regulamin działania komisji egzaminacyjnej,

  3) sposób organizowania i regulamin przeprowadzania egzaminów, w tym egzaminu poprawkowego,

  4) zakres tematów egzaminacyjnych,

  5) warunki i tryb wydawania lub przedłużania świadectwa kwalifikacji,

  6) wzór świadectwa kwalifikacji,

  7) wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie egzaminu po ukończeniu szkolenia początkowego oraz szkolenia uzupełniającego,

  8) wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 22 września 2005 w sprawie szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie albo o przedłużenie świadectwa kwalifikacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1656

  #15241
  krecik
  Uczestnik

  W ustawie jest mowa o kontroli zewnętrznej a audyt wewnętrzny to zupełnie inna historia. 😉

  #15245
  mrox
  Uczestnik

  … ogłoszenie poprawione i teraz gra 😉

Oglądasz 6 wpisów - 1 z 6 (wszystkich: 6)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.