poniedziałek, 19 kwietnia, 2021

Ekwiwalent dla strażaków ochotników

Home Forum Sektory Samorządy Ekwiwalent dla strażaków ochotników

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Autor
  Wpisy
 • #16096
  terka
  Uczestnik

  Mam uprzejmą prośbę do osób z samorządu. Czy ktoś spotkał się z problemem wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach strażaków ochotników.
  Przez 16 lat przepis art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej był interpretowany w ten sposób, że każdemu cżłonkowi OSP, który brał udział w akcji (lub szkoleniu organizowanym przez PSP) nalezał się ewkiwalent.
  W roku 2007 której RIO zakewstionowało takie praktyki i stwierdziło, że ekwiwalent ten należy się tylko druhom (fajne określenie, jak z harcerstwa) zatrudnionym w ramach stosunku pracy, którzy w związku z udziałem w akcji lub szkoleniu utracili wynagrodzenie. Tezę te poparło MSWiA.
  Jak tę kwestię rozwiązano w waszych gminach?
  Niektóre gminy zastosowały się do powyższej wykładni RIO i MSWiA i wypłacały tylko ekwiwalent za utracone wynagrodzenie. Obecnie jednak po nowelizacji ustawy strażacy twierdzą, że ekwiwalent należy się wszystkim. Sprawdziłam w drukach z procesu legislacyjnego, faktycznie, uzasadnienie wniosku w sprawie zmian zawiera informację, że proponowane zmiany mają na celu umożliwienie wypłacania ekwiwalentu wszystkim, niezależnie, czy pracują, czy nie.
  Jednak w tych przepisach, moim zdaniem, oprócz tego, że wysokość ekwiwalentu ma ustalać Rada Gminy (dotąd nie mogła) NIC się nie zmieniło.
  Poniżej przytaczam poprzednią i obecną treść artykułu:
  2005.06.23 zmiana Dz.U.05.100.835 art. 1

  Art. 28. 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
  2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany z budżetu gminy do wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego, przed dniem naliczenia ekwiwalentu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
  3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
  4. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. 1, zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą.
  5. W przypadku zbiegu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy korzystniejsze.
  6. Członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.
  7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 6.

  2008.09.25 zmiana Dz.U.08.163.1015 art. 1

  Art. 28. 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
  2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.
  3. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie.
  4. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. 1, zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą.
  5. W przypadku zbiegu świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 4, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy korzystniejsze.
  6. Członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.
  7. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób przeprowadzania oraz zakres badań, o których mowa w ust. 6, a także podmioty uprawnione do ich przeprowadzania, uwzględniając specyfikę działań ratowniczych, a także kwalifikacje podmiotów przeprowadzających badania lekarskie.

  Czy widzicie jakąś różnicę? ❓ Coś, co upoważnia gminę do wypłaty ekwiwalentu wszystkim?
  Jeśli spotkaliście się z tym problemem, proszę o poradę (strażacy atakują, bo proces legislacyjny rozbudził ich nadzieje na wypłatę, skarbnik nie widzi podstaw – ja prawdę powiedziawszy też).

  Pozdrawiam wszystkich 🙂

  #16101
  dudu
  Uczestnik

  Witam, wydaje mi się, że jeśli Rada Gminy podejsmie uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu, to wówczas będzie on przysługiwał wszystkim, natomiast jeśli nie ustali to będzie się to odbywało na dotychczasowych zasadach. Tak mi wynika z gramatycznej wykładni art. 28 ust. 1.

  #16106
  lczarny
  Uczestnik

  Hej,
  temat mnie zainteresował więc chwyciłam za słuchawkę i przeprowadziłam wywiad jak to wygląda w naszej gminie.

  Otóż właściwie panujący kierownik sporządza prognozę kosztów wypływających z tego tytułu, czyli: liczba strażaków, ilość akcji, czas przeprowadzenia akcji.

  Celem w/w analizy jest przyjecie tegoż zagadnienia do budżetu na przyszły rok.
  Pytanie tylko, czy gminę na to będzie stać?
  Pozdrawiam 🙂

  #16108
  terka
  Uczestnik

  [QUOTE BY= duduś] Witam, wydaje mi się, że jeśli Rada Gminy podejsmie uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu, to wówczas będzie on przysługiwał wszystkim, natomiast jeśli nie ustali to będzie się to odbywało na dotychczasowych zasadach. Tak mi wynika z gramatycznej wykładni art. 28 ust. 1.[/QUOTE]

  No, ale własnie o to chodzi, że rada gminy z ustawy ma upoważnienie do ustalenia WYSOKOŚCI ekwiwalentu, nie ma słowa o tym, że może ustalać zasady przyznawania – w tm, komu ekwiwalent przysługije. I tu rodzi się problem, bo trzeba taką uchwałę podjąć, i czy można w niej zapisać, że wszyscy będą mogliotrzymywać ekwiwalent.

  #16109
  pszczosek
  Uczestnik

  Witam. Jak to jest u mnie w gminie to postaram się dowiedzieć, ale tak na szybko to uważam, że rada gminy zawsze miała kompetencję do ustalania wysokości ekwiwalentu – poprzednio miał on wysokość do 1/175 przeciętnego wynagrodzenia (czyli widełki były ruchome od np 0,000001/175 tego wynagrodzenia do 1/175) a obecnie nie może on przekraczać tego wskaźnika, czyli rada ustala jeden wskaźnik. Nie wiem, czy wyda się to dyskusyjne, ale chyba istnieje możliwość ustalenia, że wskaźnik 1/175 przysługuje za działania ratownicze, a np. wskaźnik 0,5/175 za szkolenia.
  Ponadto popieram zdanie terki, że nie ma możliwości wypłacania ekwiwalentu osobom niezatrudnionym (nie mnie oceniać, czy jest to słuszne) – cały artykuł mówi o nieobecności w pracy (za to jest ekwiwalent) a nie za sam udział.

  #16117
  dudu
  Uczestnik

  No dobrze, ale w ust. 1 nic na ten temat się nie mówi, dla mnie ekwiwalent przysługuje, jeżeli są spełnione łącznie przesłanki – musi ten ktoś być członkiem OSP i uczestniczyć w działąniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym i to organizowanym przez PSP lub gminę. W ogóle wcześniej to co zarzucała RIO jest nadinterpretacją przepisów. Jawna niesprawiedliwość. A nasz Sejm znowu chciał coś doregulować tylko jak zwykle coś nie do końca się udało. Można chyba się podpierać uzasadnieniem wniosku w sprawie zmian w ustawie. Po co więc byłaby zmiana ustawy????

  #16125
  dota
  Uczestnik

  😯 ooooo, w mojej jednostce nie planują wydatków na wypłatę ekwiwalentów w budżecie i nie wypłacają, ponieważ OSP nie ujmuje tego we wniosku składanym dla potrzeb planowania. I co wy na to???? Czy jest możliwe fakultaywne podejście do sprawy? Przecież ustawa nie uzależnia ekw od wniosku, rada uchwala wysokość – więć musi a nie może, no i ekw wypłacany jest z budżetu. Nie ma wzmianki że ewkwiwalent ” może być wypłacony”.

  #16126
  terka
  Uczestnik

  Masz rację, tu nie ma dowolności. Ale żeby można było im płacić, rada musi podjąć uchwałew sprawie wysokości ekwiwalentu.

  #16132
  dota
  Uczestnik

  Tak, wypłata jest zależna od uchwałay Rady, zabezpieczenia środków w budżecie. Moim skromnym zdaniem, po stronie Rady jest obowiązek a nie prawo z którego może skorzystać lub nie. Czy można tłumaczyć brakiem uchwały rady nie wypłacanie ewk?? skoro tejże radzie nie przedłożono stosownych propozycji? Może powinnam czynności doradcze skrobnąć skoro już wiem co nieco?Jak myślicie. 😆

  #16137
  terka
  Uczestnik

  To zależy 🙂
  Bo moze być tak, że u Ciebie o tym nie wiedzą, ale może być tak, że wiedzą, tylko woli nie ma i kasy może też, więc sprawy nie ruszają.

  Siebie znam – ja bym skrobnęła, taka moja rola.
  A zrobią i tak to, co będą chcieli 😉

  #16139
  dota
  Uczestnik

  Wiedzą, wiedzą – czy kasy nie ma??? przy ponad 100 mln budżecie? Czy warto podejmować takie ryzko? Przecież kontrolwa zewnętrzna może to zausterkwać. w każdym razie pracownik powinien zawnioskować o środki w budżecie, przygotować odpowiedni projekt uchway dla organu wykonawczego – a cała reszt już nie zależy od niego. Tak jak piszesz zrobią to co uznają za stosowne. dziwi mnie tylko że członkowie osp nie wystepują o wypłatę. A może uznać że skoro osp nie wystepuje to nie podejmujemy działań. A jak wystapią to zadbamy o uchwałę i środki. Terak czy taki tok myślenia jest dobry

  #16140
  dota
  Uczestnik

  Terka, zmieniłam Ci lekko nick, sorki

  #16141
  terka
  Uczestnik

  Dota, nie wiem. To musisz rozważyć sama. Spróbuj wybadać, dlaczego – skoro wiedzą – tego nie wypłacają. A może strażacy nic nie gaszą, po prostu? 😉

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.