sobota, 26 września, 2020

kwestionariusze samooceny ryzyka

Home Forum Pomysły pomysly kwestionariusze samooceny ryzyka

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #322
  mikare
  Uczestnik

  Może ma ktoś opracowane kwestinariusze samooceny ryzyka w zakresie zamówień publicznych

  #346
  Anonim
  Nieaktywny

  Pytania do KS zostały opracowane pod rządami „starej” ustawy o zamówieniach publicznych. Z tego też względu należy je zmodyfikować i dostosować do obecnej ustawy prawo zamówień publicznych.

  PYTANIA

  1.Czy Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór nad procesami udzielania zamówień publicznych oraz realizacją inwestycji i remontów?
  2.Kto jest upoważniony i odpowiedzialny za wykonywanie czynności związanych z procesami udzielania zamówień publicznych?
  3.Kiedy następuje określenie wartości zamówienia publicznego?
  4.Czy zasady ustalania wartości zamówienia publicznego są jednolite dla wszystkich postępowań przetargowych?
  5.Czy zatwierdzając tryb udzielania zamówienia publicznego Dyrektor posiada pisemną informację o wartości zamówienia, dniu ustalenia wartości zamówienia i ogłoszonym w tym dniu przez Narodowy Bank Polski średnim kursie euro?
  6.Czy siwz powinna zawierać datę sporządzenia oraz datę jej zatwierdzenia?
  Czy siwz powinna być podpisywana przez osobę sporządzającą dokumentację, czy tylko zatwierdzana podpisem Dyrektora ?
  7.W jakich okolicznościach złożone oferty są oceniane i porównywane przez biegłego?
  Kto podejmuje decyzje o skierowaniu ofert do zbadania przez biegłego oraz kto i na jakich zasadach dokonuje wyboru biegłego?
  8.Czy na podstawie porównania tylko jednego spośród kilku kryteriów biegły może proponować wybór oferenta?
  9.Jakie są zasady obiegu dokumentów związanych z udzielaniem zamówień oraz realizacją inwestycji i remontów ( w szczególności : wpływające oferty, dokumenty odbierana i wysyłane – pocztowe, faksowe, dokumenty osobiście składane w siedzibie, zasady oznaczania daty wpływu i daty nadania)?
  10.Jakie przyjęto zasady publikacji ogłoszeń? Czy w przypadku przetargu nieograniczonego, z uwzględnieniem art.15 usp, ogłoszenie jest publikowane tylko w miejscu wykonania robót, czy również jest umieszczane w siedzibie Jednostki?
  11.Czy po sporządzeniu planu finansowego przekazywane są do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o planowanych w danym roku kalendarzowym zamówieniach publicznych, których wartość przekracza równowartość 500.000 euro? Jeśli tak to kto jest odpowiedzialny za sporządzenie i przekazanie tych ogłoszeń?
  12.Czy dokumentacja sporządzana przez odpowiedzialnych pracowników jest ponownie sprawdzana i zatwierdzana podpisem Kierownika?
  13.Kto ustala kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty?
  Czy ostateczna decyzja w sprawie kryteriów należy do Dyrektora ?
  14.Czy stosowane są jednolite zasady numeracji spraw – postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w danym roku budżetowym?
  15.Czy stosowane są jednolite zasady numeracji umów zawieranych z dostawcami i wykonawcami (dotyczy wszelkich zawieranych umów na dostawy, usługi i roboty budowlane)?
  16.W jakich przypadkach Komisja przetargowa do wyboru najkorzystniejszej oferty stosuje wzory, a w jakich wykorzystywane są indywidualne oceny członków komisji?
  17.Czy wzór stosowany przez Komisję przetargową do oceny ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami jest opisany, sprawdzony i zatwierdzony przez Dyrektora SO?
  18.Czy członkowie Komisji przetargowej zawsze składają oświadczenie o istnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art.20 uzp?
  19.Jaka jest decyzja Komisji przetargowej w przypadku, gdy wszystkie ceny ofertowe przekraczają wartość zamówienia oszacowaną przez zamawiającego?
  20.Czy nie dołączenie do oferty dokumentów wymienionych w siwz (np. referencji lub wykazu wykonanych robót), których brak nie powoduje wykluczenia z dalszego postępowania w jakimś stopniu wpływa na ocenę danej oferty?
  21.Czy Komisja przetargowa uwzględnia możliwość kontaktowania się z oferentami w celu uzyskania wyjaśnień odnośnie złożonych ofert, jeżeli nie jest to sprzeczne z uzp?
  22.Czy stosuje się przepisy uzp w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 3.000 euro?
  Jeśli tak to dlaczego?
  23.Kiedy informację cenową i kopie wybranej oferty przesyła się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji?
  24.W jaki sposób następuje udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o tryb zamówienia z wolnej ręki?
  Czy odbywa się to w ramach rozmów z konkretnym dostawcą lub wykonawcą? Czy ewentualne rokowania są w jakikolwiek sposób udokumentowane?
  25.W jaki sposób dokonuje się wyborów dostawców lub wykonawców w przypadku udzielenia zamówienia z wolnej ręki?
  Kto decyduje o jego wyborze?
  26.W jaki sposób następuje wybór dostawców lub wykonawców, do których kieruje się zapytanie o cenę w przypadku zastosowania trybu zapytania o cenę?
  27.Czy dokumenty składane przez oferentów w ramach ogłoszonego postępowania przetargowego dotyczące np. wykazu wykonanych robót, czy złożonych oświadczeń są sprawdzane?
  28.Czy w przypadku udzielania zamówienia dodatkowego temu samemu wykonawcy, którego wartość nie przekracza 20% wartości zamówienia podstawowego, ale jest wyższa niż równowartość kwoty 20.000 euro, zamawiający występuje do Prezesa urzędu Zamówień publicznych o zgodę?
  29.W jaki sposób następuje sprawdzenie czy zakupione towary lub usługi są zgodne z zawartą umową?
  Jak to się odbywa w przypadku bezpośredniego przekazania dokonanych zakupów podległym Sądom Rejonowym?
  30.Kto jest odpowiedzialny za sprawdzenie zgodności przekazanych towarów lub usług z fakturą? Czy jest to w jakiś sposób udokumentowane?
  31.W jaki sposób planuje się zakupy inwestycyjne na następny rok? Czy planowanie jest dokonywane w formie harmonogramu uwzględniającego kolejność dokonywania zakupów?
  32.Czy przeglądy techniczne i harmonogram realizacji inwestycji remontów są podstawą sporządzania planów finansowych? Jeśli tak, to czy są one dostarczone Dyrektorowi w terminie umożliwiającym ich analizę przed ujęciem w planie?
  33.Kto jest odpowiedzialny za opracowanie harmonogramu przeglądów technicznych budynków jednostek podległych Sądowi Okręgowemu w Jeleniej Górze?
  34.Jak często dokonywane są przeglądy techniczne budynków jednostek podległych ?
  Kto ponosi odpowiedzialność za przeglądy techniczne?
  35.Czy dla każdego budynku tworzy się oddzielnie protokoły dokumentujące wyniki wykonanego przeglądu technicznego?
  36.Czy na podstawie przeglądów technicznych sporządza się harmonogram realizacji prac remontowo-budowlanych na następny rok?
  37.Kto ponosi odpowiedzialność za oszacowanie w harmonogramie wartości robót oraz związanych z robotami kosztów projektowania i nadzoru?
  38.Kto powinien być obecny przy odbiorze robót budowlanych?

  Pozdrawiam!

  #347
  juror
  Uczestnik

  WejdĽ w ZADANIA AUDYTOWE – wzorce, tam znajdziesz.

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.