sobota, 26 września, 2020

NIP na umowach

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne NIP na umowach

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Autor
  Wpisy
 • #6977
  wojtania
  Uczestnik

  Jeżeli to Wójt wykonuje zadania gminy przy pomocy urzędu gminy, jeżeli to wójt reprezentuje gmine, jeżeli umowy o dofinansowanie zawiera sie z wójtem (a nie z gminą…bo niby jak podpisć umowę z wszystkimi mieszkańcami i terytorium), jeżeli gmina nie ma adresu (bo to terytorium), jeżeli gmina nie jest podatnikiem jakiegokolwiek podatku (a nie jest) to nie wolno posługiwać sie numerem NIP gminy.

  Gmina zgodnie z artykułem 15 ustęp 6 ustawy vatowskiej nie jest podatnikiem, gdyż KONstytucja RP i EKST mówi, że jest to irgan władzy publicznej. Gmina uczestniczy przecież w sprawowaniu władzy publicznej.

  Za zgłoszenie gminy do NIP-u i posługiwanie się obok NIP-u urzędu gminy tym NIp-em grozi sankcja z KKS w wyskokości 2 milionów złotych… 💡

  #7378
  wojtania
  Uczestnik

  Decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  Sygnatura PP-A/406-44/05/JC
  Data 2005.08.23
  Autor Izba Skarbowa w Poznaniu

  Temat Podatek od towarów i usług –> Podatnicy i płatnicy –> Podatnicy
  Ewidencja i identyfikacja podatników

  Słowa kluczowe gmina
  Numer Identyfikacji Podatkowej
  urząd gminy

  Pytanie podatnika Czy Gmina może stosować dla celów podatkowych numer NIP nadany Urzędowi Gminy

  DECYZJA

  Na podstawie art.14b § 5 pkt 2, art.207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. D.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.)

  zmieniam z urzędu

  postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z dnia 23 marca 2005r. nr GW-1/401/226/Z/05, wydane na podstawie art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, na wniosek Urzędu Gminy w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczące rejestracji w zakresie podatku VAT Gminy

  i stwierdzam, że gmina i urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer) NIP.

  UZASADNIENIE

  We wniosku z dnia 4 lutego 2005r. Urząd Gminy zwrócił się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy w związku ze sprzedażą gruntów, nieruchomości i zawierania umów inwestycyjnych przez Gminę może ona stosować dla celów podatkowych w rozliczeniach podatku od towarów i usług dotychczasowy numer identyfikacji podatkowej przyznany dla Urzędu Gminy. W ocenie wnioskującego gmina wykonując we własnym imieniu czynności podlegające opodatkowaniu jest podatnikiem VAT i w związku z tym obowiązana jest do uzyskania odrębnego numeru NIP.

  Przepis art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych (por. art. 15 ust. 6 ustawy).

  Samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu. W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153, poz. 1752) należy stwierdzić, że urząd gminy (powiatu) i urząd marszałkowski nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej, dotyczącej rozliczeń podatku od towarów i usług dla samorządowych osób prawnych oraz dla ich urzędów, obsługujących od strony techniczno-organizacyjnej te osoby prawne. Dlatego też gmina i urząd gminy powinny stosować jednakowe oznaczenie (numer) NIP, a w związku z ich działaniami (czynnościami) powinno być wystawiane jedno rozliczenie deklaracyjne. Inne niż urzędy gmin (powiatów) i urzędy marszałkowskie, tj. gminne jednostki organizacyjne, działające w formie np. zakładów budżetowych, jednostek budżetowych i gospodarstw pomocniczych, powinny dla celów rozliczeń z tytułu podatku VAT, rejestrować się jako odrębne podmioty tego podatku i posiadać odrębne oznaczenie (numer) NIP.

  Dodatkowo wskazuję, że zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004r. nr 269, poz. 2681 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej NIP. Stosownie do ust. 2 i 3 cyt. wyż. przepisu obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust.1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych, płatnicy podatków oraz płatnicy składek ubezpieczeniowych ? podmioty te również otrzymują NIP. Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Należy również podkreślić, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Konsekwencją wydania ww. decyzji jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu w systemie Poltax poprzez jego NIP i nazwę.

  Biorąc powyższe pod uwagę orzekam jak w sentencji.

  Niniejsza interpretacja prawa podatkowego została wydana w oparciu o przedstawiony przez Wnioskodawcę stan faktyczny oraz obowiązujący w dniu jej wydania stan prawny. Jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla Wnioskodawcy. Nie jest natomiast wiążąca dla Podatnika (por. art. 14b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej).

  W przypadku zmiany przepisów podatkowych interpretacja przestaje wiązać.

  Zmiana postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym niniejsza decyzja została doręczona podatnikowi (por. art. 14 § 5 w/w ustawy).

  …PONAD ROK TEMU PRZESŁAŁEM RZEPIE POWYŻSZE PISMO IZBY SKARBOWEJ (OPUBLIKOWANE W „RZEPIE” NA „ŻÓŁTYCH STRONACH” 22 WRZEŚNIA 2005 ROKU). I NIBY WSZYSTKO MIAŁO BYC JASNE, ALE…JEST JAK JEST 😥

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.