wtorek, 11 maja, 2021

ocena ofert

Home Forum Sektory Samorządy ocena ofert

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Autor
  Wpisy
 • #8843
  kules
  Uczestnik

  taki przypadek:
  W celu spełnienia warunów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferent musiał złożyć m.in. zaświadczenie ze skarbówki o płaceniu podatków (nie starsze niż 3 miesiące przed otwarciem ofert). No i złożył, ale w dniu otwarcia ofert było przedawnione o jeden dzień.

  i teraz pytanie

  1. Czy należy ofertę wykluczyć?
  2. Czy należy wystąpić do oferenta o uzupełnienie oferty na podstawie art.26.3 PZP?

  jak wiecie to proszę piszcie, a najlepiej jakby znalazł się ktoś kto spotkał się z taką sytuacją.

  #8844
  dorotab
  Uczestnik

  cześć. Moim zdaniem w takiej sytuacji należy wykonawcę wykluczyć.

  #8852
  kules
  Uczestnik

  no i tak właśnie zrobiono

  #8854
  tamara
  Uczestnik

  moim zdaniem też należało wykluczyc, bo oferent powinien był to przewidzieć

  #8863
  stadyr
  Uczestnik

  W art. 26 ust. 3 p.z.p. wprowadzono niezwykle istotną zmianę, znacząco poprawiającą sytuację wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dotyczy ona możliwości uzupełniania dokumentów składanych w toku postępowania. Dotychczas zgodnie z art. 26 ust. 3, zamawiający wzywał wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. We wszystkich pozostałych przypadkach zamawiający nie miał obowiązku wzywania do uzupełnienia, co pociągało za sobą konieczność wykluczenia wykonawcy, który złożył ofertę zawierającą braki, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 p.z.p.
  Po nowelizacji norma ta została sformułowana odwrotnie – zamawiający ma obowiązek wezwać do uzupełnienia w wyznaczonym przez niego terminie brakujących czy błędnych oświadczeń lub dokumentów, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oznacza to, że w przeciwieństwie do poprzedniego stanu prawnego, zamawiający wzywa do uzupełnienia w każdym przypadku, a więc nie tylko wtedy, gdyby nieuzupełnienie miało skutkować unieważnieniem postępowania, chyba że mimo uzupełnienia postępowanie i tak trzeba by było unieważnić. Zgodnie z zasadą równego traktowania wszystkich wykonawców, wyrażoną w art. 7 ust. 1 p.z.p., jeżeli braki lub błędy nadające się do uzupełnienia lub poprawienia występują w dokumentach złożonych przez kilku wykonawców, zamawiający obowiązany jest wezwać wszystkich tych wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 3 p.z.p.

  #8877
  kules
  Uczestnik

  zgodnie z przytoczonym art. zamawiający wzywa wykonawców, którzy o terminie nie złożyli oświadczeń lub złożyli dokumenty z błędami.

  w moim przypadku oświadczenia (zaświadczenie ze skarbówki) zostały złożone i wg. mnie nie zawierały błędów, bo upłynięcie terminu ich ważności nie jest błędem dokumentu.
  ponadto jeśli wezwano by zamawiającego do uzupełnienia takiego zaświadczenia ze skarbówki to on przedstawiłby zaświadczenie wystawione po dacie składania ofert, przez co zaświadczenie to nie odnosiło by się do dnia złożenia oferty i możliwym by było, że w tym dniu zamawiający zalegał z podatkami i mógł ten manewr wykorzystać celowo (składa ofertę zalegając z podatkami, nie daje zaświadczenia, patrzy na otwaciu ofert na ceny innych i jak widzi że ma sznsę wygrać to dopiero płaci podatki i daje elegancki zaświadczonko że jest cacy i wygrywa). To w efekcie prowadziło by do nierównej konkurencji między zamawiającymi. Zresztą podobny manewr mógłby stosować każdy w odniesieniu również do innych dokumentów, których np. nie zdążył na czas przygotować i wtedy termin złożenia ofert był by fikcją.

  co o tym myślicie

  przepis mówi wyraźnie że trzeba wezwać do uzupełnienia – chyba napisze do prazesa UZP o interpretację.

  #8880
  miszaw
  Uczestnik

  Witaj kules.
  Na ten temat było sporo atykułów w Rzeczpospolitej, m.in. z dnia 11.07.2006 (Wykonawcy mogą uzupełniać brakujące dokumenty), 19.09.2006(Jak uzupełniać brakujące dokumenty), 3.10.2006 (Jak uzupełniac brakujące dokumenty, Co wykonawca może jeszcze dołączyć), 17.10.2006 (Eksperci o ofertach, dokumentach i realizacji zamówień (II))

  #8881
  kules
  Uczestnik

  już wiem
  z wyjaśnień UZP (na ich stronie) jasno wynika, że w opisanej przeze mnie sytuacji nie występujemy o uzupełnienie dokumentów. 😀 czyli jest dobrze 😀

  nie czytałem tych gazetek, ale dzięki za pomoc

  #8890
  stadyr
  Uczestnik

  W orzeczeniu zespołu arbitrów wydanym w sprawie o sygnaturze UZP/ZO/0-2091/06 stwierdzono, że zamawiający nie może uznać dokumentu uzupełnionego przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., noszącego datę późniejszą niż data składania ofert.

  Zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert.

  Wg mnie powinno się wezwać do uzupełnienia dokumentów – a jeżeli dostarczy z datą późniejszą niż data otwarcia ofert, wykluczyć.

  #8892
  meg
  Uczestnik

  Za Rzeczpospolitą dodatek Dobra Firma:
  ” czytelnicy Dobrej Firmy pytają m.in., czy możliwość uzupełniania brakujących LUB BŁĘDNYCH dokumentów oznacza, że wolmo im złożyć zaświadczenia z datą PÓŹNIEJSZĄ niż termin składania ofert. OCZYWIŚCIE TAK! Właśnie taki cel przyświecał ustawodawcy. Wynika to również z rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Mówi ono o dokumentach wystawionych „nie wcześniej niż… przed upływem terminu skladania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu albo składania ofert”. Oznacza to, że dokumenty te mogą być wystawione już po wskazanym terminie.

  I jeszcze z innego źródła!

  Włodzimierz Dzierżanowski – Trzeba się zastanowić, do czego w ogóle służą dokumenty składane przez wykonawców. Nie mają one potwierdzać, że wykonawca może wystartować w przetargu. Mają wskazywać, że jest zdolny zrealizować zamówienie. A z tej perspektywy dokument późniejszy jest nawet bardziej wiarygodny dla zamawiającego-dodaje. Jego zdaniem nie można też mówić o nierównym traktowaniu stron, bo wszyscy mają jednakowe prawo donieść brakujące papiery.
  Odnośnie rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów…częśc prawników uważa, że skoro pojawia się termin składania ofert, to dokumenty, nie mogą być wystawiane później. Włodzimierz Dzierżanowski – Nie zgadzam sie z tą interpretacją. Przepisy rozporządzenia mówia tylko tyle, że dokumenty nie mogą być starsze. Nie przesądzają zaś o tym. że nie mogą być późniejsze. Gdyby nawet jednak przyjąć ten tok rozumowania to i tak nie ma on znaczenia. Art. 26 ust.3 jest bowiem klasycznym LEX SPECIALIS i jako taki nie może być oceniany przez pryzmat rozporządzenia, które jest aktem niższej rangi- tłumaczy.

  Jak dla mnie jestb to jasne. 😀 Pozdrawiam

  #8895
  meg
  Uczestnik

  [QUOTE BY= StaDyr] W orzeczeniu zespołu arbitrów wydanym w sprawie o sygnaturze UZP/ZO/0-2091/06 stwierdzono, że zamawiający nie może uznać dokumentu uzupełnionego przez wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 p.z.p., noszącego datę późniejszą niż data składania ofert.

  Zamawiający może uznać brakujące dokumenty uzupełnione później, jednakże tylko wtedy, gdy wynika z nich, że stan, jaki potwierdzają, istniał także na dzień składania ofert.

  Wg mnie powinno się wezwać do uzupełnienia dokumentów – a jeżeli dostarczy z datą późniejszą niż data otwarcia ofert, wykluczyć.[/QUOTE]

  Ciekawe co zrobi zamawiający w takiej sytuacji.
  Np. termin skladania ofert 31.12. wykonawca sklada zaświadczenie z US, ze nie zalega z podatkami. Zaświadczenie jest wystawione źle(zawiera błędy). zamawiający wzywa wykonawcę do uzuoełnienia tego dokumentu i wykonawca przynosi nowy dokument, z którego wynika, że ZALEGA. zamawiający wyklucza wykonawcę a on składa protest i twierdzi, że spełnianie warunków odbywa się na dzień składania ofert i wtedy to on NIE ZALEGAŁ, ale teraz (15 dni potem) juz zalega.
  Skoro ustawa określa coś w sposób mało precyzyjny to normalne jest, ze strony interpretują te przepisy różnie. Po raz kolejny mamy do czynienia z wykładnią i problem jest wtedy, gdy te zdania różnią sie i to znacznie.

  Pozdrawiam! 😀

Oglądasz 11 wpisów - 1 z 11 (wszystkich: 11)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.