sobota, 4 grudnia, 2021

PILNE!!!!!!! RIO pomożcie rozwiązać problemWAŻNE-kontrola RIO

Home Forum Sektory Samorządy PILNE!!!!!!! RIO pomożcie rozwiązać problemWAŻNE-kontrola RIO

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Autor
  Wpisy
 • #20827
  audyt4
  Uczestnik

  Uprzejmie proszę o pomoc dotyczącą ujawnionej nieprawidłowości w zakresie mylnego księgowania.

  Opis zaistniałego zdarzenia:

  W dniu 30.06.2006 r. Pani Lidia N. będąca dyrektorem Gimnazjum rozwiązała bez wypowiedzenia umowę o pracę z nauczycielem tego Gimnazjum Panem Teofilem T. z powodu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 182 dni w oparciu o art. 53 k.p. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło po konsultacji z radcą prawnym szkoły, który potwierdził zasadność i formę rozwiązania stosunku pracy z Panem T. Pani Dyrektor o swojej decyzji poinformowała związek zawodowy.

  W odpowiedzi na ten fakt Pan Teofil T. złożył pozew w Sądzie o przywrócenie do pracy i wynagrodzenie. Sąd Rejonowy wyrokiem z dnia 02.08.2006 r. w sprawie Sygn. akt IVP 31/06 oddalił pozew potwierdzając tym samym prawidłowość postępowania Pani Dyrektor Gimnazjum.

  Na skutek apelacji Pana Teofila T. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 11.09.2007 r. sygn. Akt VII Pa 606/06 zmienił wyrok Sądu I instancji i zasądził od pozwanego Gimnazjum na rzecz powoda odszkodowanie tytułem niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu za obie instancje. Sąd uznał za niezgodny z prawem fakt, iż strona pozwana rozwiązała stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu przekroczenia okresu niezdolności do pracy powyżej 182 dni i oddalił wszystkie przemawiające za tym faktem argumenty pozwanego Gimnazjum.

  W dniu 27.03.2009 r w sprawie sygn. akt. IVP 179/08 Sąd Rejonowy. zasądził od Gimnazjum na rzecz Teofila T. odprawę w kwocie 11.288,28 zł, wraz z ustawowymi odsetkami (4.058,12 zł) oraz zwrotem kosztów zastępstwa procesowego (1.800,00 zł) i opłatą od pozwu (564,00 zł).

  Wypłata świadczeń na rzecz Pana Teofila T. od Gimnazjum nie wynikała w sposób oczywisty z przepisów i dlatego stała się przedmiotem sporów sądowych. W chwili obecnej Pan Teofil T. uzyskał już ze strony pracodawcy wszelkie świadczenia, o które zabiegał i jego roszczenia zostały zaspokojone.

  Należy podkreślić że w/w sprawy sądowe były bardzo zawiłe i niejednoznaczne co potwierdza fakt, iż zostały odmienne rozstrzygnięcia przez sądy poszczególnych instancji. Świadczy to o niejednolitych i spornych interpretacjach przepisów w przedmiotowych sprawach również w sądach.

  Sprawy sądowe wynikające ze stosunku pracy są wpisane w pełnienie funkcji kierowniczych we wszystkich instytucjach i zakładach. Terminy składania pozwów i przewlekłość spraw sądowych (nie opieszałość czy wina pracodawców) powodują, że naliczane są odsetki od przyznanych odszkodowań, odpraw i innych świadczeń.

  Wypłacone środki dla Pana Teofila T., zarówno należność główna, jak i odsetki zostały ujęte w sprawozdaniu Gimnazjum za 2009 r. w dziale 801, rozdziale 80110, paragrafie 4010.

  Takie sprawozdanie zostało zaakceptowane i przyjęte przez Urząd Miasta.

  W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzanej kontroli, kontrolujący stwierdził, że z wypłaconej kwoty 11.288,28 zł zasądzone przez Sąd Okręgowy odsetki (4.058,12 zł) powinny zostać zaklasyfikowane w paragrafie 458 – pozostałe odsetki, zgodnie z treścią ekonomiczną tej operacji, stosownie do przepisów obowiązującego w 2009 roku rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 107, poz. 726 ze zm.)

  Problem:

  W chwili obecnej jest prawna możliwość zrobienia korekty sprawozdania za 2009 rok. Nie wiem natomiast jak postąpić w stosunku do planu kont który obowiązujący w okresie objętym sprawozdaniem takiego paragrafu (458 – pozostałe odsetki) nie zawierał. Również plan budżetu tego Gimnazjum nie przewidywał takiej pozycji z przypisaną mu kwotą.

  Ponadto Inspektor RIO podniósł również iż, nieprawidłowości w sprawozdaniach ujawnione powinny być usuniete przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych i zbiorczych. Podkreślił, że nalezy dokonać odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. sprawie, w szczególności do pojawiającej się potrzeby zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego oraz korekt w sprawozdaniu budżetowym jak należy dokonać tego „technicznie”?

  #20834
  alice
  Uczestnik

  Art. 256. Ustawy o finansach publicznych mówi, że wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugod, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych. Ale co zrobić jak już rok zamknięty – nie mam pojęcia 🙄

  #20838
  j
  Uczestnik

  art 54, ust 1 pkt 2 uor

Oglądasz 3 wpisy - 1 z 3 (wszystkich: 3)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.