niedziela, 5 lutego, 2023

podatek od nieruchomości

Home Forum Sektory Samorządy podatek od nieruchomości

 • This topic has 4 odpowiedzi, 3 odpowiedzi, and was last updated 12 years temu by ziuk.
Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Autor
  Wpisy
 • #19348
  ziuk
  Uczestnik

  Czy Waszym zdaniem wydzierżawiając powierzchnię kuchni szpitalnej obcemu podmiotowi, w celu przyrządzania i dostarczania posiłków dla chorych tegoż szpitala, można stosować stawkę podatku od nieruchomości jak dla pozostałych świadczeń zdrowotnych tj.zgodnie z art.5 ust.1pkt.2d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  #19349
  terka
  Uczestnik

  Wydaje mi się, że nie. Przecież jest wykorzystywana pod działalność komercyjną, gospodarczą, której przedmiotem są usługi gastronomiczne, nie zdrowotne.
  Tak myśle, ale moze ktoś ma inne zdanie.
  Pozdrawiam:smile:

  #19351
  ziuk
  Uczestnik

  Wywołałem ten temat gdyż mam wątpliwości co do interpretacji usług zdrowotnych. Zgodnie bowiem z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej szpital ma zapewnić pacjentowi:
  – świadczenie zdrowotne
  – środki farmaceutyczne i materiały medyczne
  – pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do
  stanu zdrowia
  Skoro podane wyżej uwarunkowania realizowane są w pomieszczeniach szpitalnych, których właścicielem jest dany zakład opieki zdrowotnej, to wydaje sie być zasadnym stosowanie preferencyjnej stawki.
  Sadzę, że te szpitale które przygotowują posiłki we własnym zakresie naliczają podatek od pomieszczeń zajętych na ten cel w obniżonej wysokości.

  #19352
  zosia
  Uczestnik

  Powierzcki wyjamowanej na prowadzenie działalności gospodarczej przez obcy niz zoz podmiot w zakresie przygotowania posiłków dla chorych nie da się zaliczyć do obnizonej stawki przeznaczonej dla świadczeń zdrowotnych. Jednak masz rację – jesli by posiłki byłyby przygotowywane we własnym zakresie przez wewnętrzna jednostękę szpita (kuchnia) to wtedy załapałaby sie ta powierzchnia na niższą stawkę.
  A poniżej wyjasnienie Min Fin co do stawki świadczeń zdrowotnych

  Pismo Dyrektora Departamentu Podatków i Opłat Lokalnych z dnia 3 października 2007 r. znak: PL-833-106/AP/07/663 do Urzędu Miasta (&#8230:wink: w sprawie zastosowania obniżonej stawki podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

  Odpowiadając na pismo z dnia (….) znak (….) dotyczące interpretacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.), Ministerstwo Finansów wyjaśnia.

  W art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dla budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przewidziano preferencyjną stawkę podatku od nieruchomości.

  Definicję świadczeń zdrowotnych zawiera art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89), zgodnie z którym pojęcie to obejmuje działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Przepis wymienia katalog działań będących świadczeniami zdrowotnymi, takich jak: badanie i porada lekarska, leczenie, badanie i terapia psychologiczna, rehabilitacja lecznicza itd. Nie ma on jednak charakteru zamkniętego.

  Pojęcie świadczeń zdrowotnych definiuje również art. 5 pkt 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 ze zm.), zgodnie z którym świadczenie zdrowotne to działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.

  Podmioty uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych określa art. 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Świadczenia te mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek i położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

  W art. 2 ust. 1 ustawy określono rodzaje zakładów opieki zdrowotnej. Wśród nich wymienia się m.in. szpital, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, sanatorium, prewentorium, inny niewymieniony z nazwy zakład przeznaczony dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu, przychodnia, ośrodek zdrowia, poradnia, pogotowie ratunkowe, laboratorium diagnostyczne, pracownia protetyki stomatologicznej i ortodoncji, zakład rehabilitacji leczniczej.

  Ze względu na ogólnie sformułowane definicje świadczeń zdrowotnych z przykładowym jedynie wyliczeniem tych świadczeń oraz zróżnicowany charakter zakładów opieki zdrowotnej nie jest możliwe generalne wskazanie określonych pomieszczeń jako przeznaczonych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przy ustalaniu czy budynki lub ich części są zajęte na prowadzenie działalności w zakresie udzielania tych świadczeń należy uwzględnić charakter świadczeń zdrowotnych oraz rodzaj zakładu, który ich udziela. Przykładowo w szpitalach w pomieszczeniach zajętych na bazę noclegową są udzielane jednocześnie świadczenia zdrowotne, natomiast w sanatorium będą to z reguły inne pomieszczenia. Pomieszczenie izby przyjęć często stanowi zarówno część administracyjną szpitala jak i miejsce wstępnych badań.

  Uwzględniając linię orzecznictwa w sprawie zastosowania omawianej preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości (m.in. wyrok NSA z dnia 20.07.2006 r. sygn. akt nr II FSK 1101/05, wyrok NSA z dnia 05.04.2007 r. sygn. akt nr II FSK 420/06) prezentującą pogląd, że dla zastosowania tej stawki musi zachodzić związek bezpośredni pomieszczenia budynku (jego części) z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, należy stwierdzić, że nie będą nią objęte pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne jako nieprzeznaczone do udzielania świadczeń zdrowotnych, choć niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej. To samo odnosi się do pomieszczeń zajętych na bazę noclegową, jeśli nie jest ona jednocześnie zajęta na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  Powyższe stanowisko nie stanowi interpretacji w rozumieniu art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), a jedynie opinię Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie i ma charakter kierunkowy.

  Jednocześnie informuję, że Minister Finansów nie jest organem właściwym do rozstrzygania sporów w kwestiach dotyczących podatków i opłat lokalnych, które są przedmiotem postępowania przed organami podatkowymi pierwszej i drugiej instancji lub są przedmiotem skargi złożonej do sądu administracyjnego.

  pozdr.

  zosia

  #19353
  ziuk
  Uczestnik

  Dziękuje ci Zosiu za obszerne wyjasnienie w przedmiotowej sprawie – temat będę w dalszym ciągu zgłębiał.
  Pozdrawiam.

Oglądasz 5 wpisów - 1 z 5 (wszystkich: 5)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.