niedziela, 7 sierpnia, 2022

Podróże służbowe.

Home Forum Sektory Samorządy Podróże służbowe.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 18)
 • Autor
  Wpisy
 • #18358
  las
  Uczestnik

  Wiem, że temat może błachy, ale coś się zakreciłem. Mam taki przypadek ; pracownik zatrudniony w miejscowości X został oddelegowany do pracy w miejscowosci Y, w której jednocześnie mieszka (na 7 dni). W tej miejscowości do miejsca pracy (oddelegowania) dojeżdza swoim własnym samochodem (około 2,5 km). Pracownik rozlicza delegację wpisując ryczałty za przejazdy komunikacją miejską w każdym dniu. Czy ten ryczałt mu się należy, jeżeli pracę w ramach delegacji wykonuje w miejscu zamieszkania ? Wg mnie nie. Ale może się mylę.
  Pozdrawiam i czekam może ktoś mnie oświeci.

  #18359
  wojak
  Uczestnik

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju

  Dziennik Ustaw nr 236 z 2002 poz. 1990
  zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 271, poz. 2686; Dz.U. z 2005 r., Nr 186, poz. 1554; Dz.U. z 2006 r., Nr 227, poz. 1661

  #18360
  izmi
  Uczestnik

  ➡ Jędrek

  #18361
  j
  Uczestnik

  § 6. 1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
  2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
  Dieta nie przysługuje:
  1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8;
  2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

  #18362
  j
  Uczestnik

  Tymczasowa zmiana miejsca wykonywania pracy może nastąpić przez oddelegowanie pracownika na określony czas do innej miejscowości bądź przez wydanie pracownikowi polecenia odbycia podróży służbowej do wskazanej w poleceniu miejscowości.
  Umowa o pracę powinna określać m.in. szczegółowe warunki pracy i płacy, w tym miejsce wykonywania pracy, w którym pracownik ma pełnić swoje obowiązki w ramach zawartego z pracodawcą stosunku pracy (art. 29 k.p.). W przypadku zaistnienia konieczności wykonywania tych obowiązków w miejscowości innej niż wskazana w umowie o pracę możliwe jest oddelegowanie pracownika do innej miejscowości w celu wykonywania jego obowiązków. Delegowanie pracownika do innej miejscowości wiąże się jednak ze zmianą wskazanego w umowie miejsca wykonywania pracy. Aby zmienić to postanowienie, pracodawca musi zastosować wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy zgodnie z dyspozycją art. 42 k.p. Możliwa jest także zmiana dotychczasowego miejsca wykonywania pracy na mocy porozumienia zawartego między pracodawcą a pracownikiem, w którym to porozumieniu strony ustalają warunki delegowania pracownika, np. przyznanie pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków służbowych poza miejscem wykonywania pracy wskazanym w umowie o pracę, zapewnienie pracownikowi mieszkania służbowego itp. Należy podkreślić, że warunki porozumienia kształtowane są zgodnym oświadczeniem woli pracodawcy i pracownika.

  W przypadku oddelegowania pracownika do innej miejscowości przez zastosowanie konstrukcji wypowiedzenia zmieniającego konieczne jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 42 k.p. Stanowi on, że do wypowiedzenia warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę. Konieczne jest zatem zachowanie ustawowych okresów wypowiedzenia, a wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa się za dokonane, jeżeli pracownikowi zaproponowano nowe warunki na piśmie. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy i płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy i płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

  #18363
  j
  Uczestnik

  Podstawa rozróżnienia oddelegowania pracownika od podróży służbowej

  Przy kwalifikowaniu wyjazdu pracownika jako oddelegowanie lub podróż służbowa decydujące znaczenie ma określenie miejsca pracy w umowie o pracę zawartej z danym pracownikiem. Z oddelegowaniem mamy do czynienia wówczas, gdy porozumieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym zmieniono pracownikowi wskazane dotychczas w umowie miejsce wykonywania pracy. Natomiast podróż służbowa wiąże się z wykonywaniem zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, bez zmiany postanowień umowy o pracę, przy czym pracownik po wykonaniu zadania wraca do stałego miejsca wykonywania pracy, natomiast pracownik delegowany wykonuje pracę w innym miejscu niż dotychczas.

  #18364
  las
  Uczestnik

  Dzięki za odpowiedzi. Jednak temat rozwinę : Do izmi – pracownik ma wpisany srodek transportu (PKP 50 %), sytuacja dziwna biorąc pod uwagę fakt, że chwilowo pracę wykonuje w swoim miejscu zamieszkania. A to że korzysta ze swojego samochodu w miejscowości wykonywania pracy (która jest jednocześnie miejscowością jego zamieszkania) , to wg mnie jego sprawa. Do Jędrka – wg tego co piszesz, pracownik wykonuje swoją pracę na podstawie polecenia odbycia podróży słuzbowej do danej miejscowości (nie było zmian w umowie o pracę miejsca pracy).
  Reasumując, biorąc pod uwagę wszystkie powyższe wypowiedzi :
  1. Na poleceniu wyjazdu służbowego nie powinno być wpisanego srodka transportu PKP 50 % (to, w takim razie co powinno być wpisane w tym miejscu ?).
  2. Jeżeli to traktujemy jako podróż służbową (a nie oddelegowanie pracownika), to zgodnie z rozporządzeniem wyżej przytoczonym może rozliczyć ryczałt za komunikację miejską na delegacji.
  Acha – sprostowanie mojego pierwszego posta – pracownik wykomnywał swoją pracę przez 5 dni w dniach roboczych od poniedziałku do piątku.
  Możę jeszcze ktoś się wypowie w tej sprawie. Z góry dzięki.

  #18365
  meg
  Uczestnik

  Witam
  Moim zdaniem , jest wszystko ok!. jest w podroży służbowej . Ponosi koszty dojazdu (2.5 km), jednocześnie nie przedstawia kosztów dojazdów środkami komunikacji miejskiej (bitety), więc nalicza sobie ryczałt. I nie ważne przy tym, że jeździ swoim samochodem. Nie widzę tutaj nic nieprawidłowego. Chyba , że ma umowę na wykorzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych (nie bardzo rozumiem zapis PKP 50 %), to należałoby sprawdzić, to wtedy zmienia postać rzeczy, ale tego nie wiem .
  Pozdrawiam

  #18366
  mareksp
  Uczestnik

  Na pierwszy rzut oka wydaje się, ze pracownik przebywa w podróży służbowej, bo spełnia definicję z kodeksu pracy. Jednocześnie z rozporządzenia wynika, że miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca i może to być miejscowość pobytu stałego pracownika. Tu zaczyna się problem, bo pracownik wykonuje polecenie pracodawcy poza jego siedzibą, ale bez opuszczenia miejscowości zamieszkania (kiedy rozpoczęła się podróż służbowa i kiedy się kończy?). Dieta nie przysługuje na pewno. wydaje się, że także ryczałt na dojazdy, bo środki komunikacji miejscowej, to te w „obcej” miejscowości a nie w tej która jest początkiem i końcem podróży służbowej. Stąd moim zdaniem pracownik powinien otrzymać polecenie wyjazdu służbowego, ale nie rozliczać kosztów podróży. Niezbędna jest tu opinia radcy prawnego.

  #18368
  las
  Uczestnik

  Pracownik ten nie ma umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
  Uważam też, ze ktoś z rozpędu wpisał srodek transportu PKP, skoro pracownik ten nie musiał korzystać z PKP (osoba wypisująca polecenie wyjazdu, nie wziłą pod uwagę tego ze pracownik będzie wykonywał pracę w swojej miejscowości).

  #18369
  meg
  Uczestnik

  Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej?
  2009-06-10

  Jarosław Masłowski
  Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

  Kiedy pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej?

  Odpowiedź: Nie istnieje zamknięty katalog przypadków, w których pracownik odbywający podróż służbową nie ponosi kosztów dojazdów komunikacją miejscową. Z przypadkiem takim możemy mieć do czynienia gdy ze względu na cel podróży służbowej nie ma potrzeby poniesienia tych kosztów, czy też w sytuacji, gdy pracownik ma zapewniony transport na terenie miejscowości, która jest celem podróży albo też w miejscowości, do której udaje się pracownik nie funkcjonuje komunikacja miejscowa.

  Uzasadnienie: Prawo do ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej przyznaje pracownikom odbywającym podróż służbową § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm) – dalej r.p.s. Jak wynika z tej regulacji, za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety. Jednocześnie określono dwa przypadki, w których ryczałt ten nie przysługuje. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy:
  pracownik nie ponosi kosztów dojazdów;
  na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
  W piśmiennictwie wskazuje się, że z przypadkiem, gdy pracownik nie ponosi kosztów dojazdów możemy mieć do czynienia na przykład wówczas, gdy ze względu na cel podróży służbowej nie ma potrzeby poniesienia tych kosztów (np. pracownik udaje się do oddziału firmy, który znajduje się w pobliżu dworca PKP i po zakończeniu podróży pociągiem idzie do oddziału pieszo), czy też w sytuacji, gdy pracownik ma zapewniony transport na terenie miejscowości, która jest celem jego podróży służbowej (np. pracownik udaje się do oddziału firmy, a transport z dworca PKP do jego siedziby ma zapewniony służbowym samochodem). Z takim przypadkiem mamy też do czynienia, gdy w miejscowości, do której udaje się pracownik nie funkcjonuje komunikacja miejscowa, czyli nie ma możliwości skorzystania na jej terenie z usług przewozowych transportu szynowego, drogowe, czy też wodnego.
  Podsumowując, ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej będzie przysługiwał pracownikowi zawsze wtedy, gdy nie wystąpi jeden ze wskazanych powyżej dwóch przypadków wyłączających obowiązek wypłacenia go.
  Sposób rozliczania należności z tytułu podróży służbowych powinien być określony w przepisach płacowych obowiązujących w danym zakładzie pracy lub w umowach o pracę (gdy pracodawca nie jest zobowiązany do stworzenia regulaminu wynagradzania albo nie obowiązuje go układ zbiorowy pracy). Tylko w odniesieniu do pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy. Jeżeli jednak pracodawca nie stworzył tego typu regulacji, to w odniesieniu do jego pracowników odbywających podróże służbowe na obszarze kraju znajdują zastosowanie przepisy r.p.s. Odpowiedzi na pytanie udzielono przy założeniu, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w przedstawionym stanie faktycznym.

  Może ten artykuł coś Ci podpowie 😀

  #18371
  meg
  Uczestnik

  (&#8230:wink: Z definicji podróży służbowej wynika bowiem, że ma ona miejsce wtedy, gdy pracownik musi wykonać swoje obowiązki poza stałym miejscem świadczenia pracy. Stałe miejsce świadczenia pracy nie musi być związane z siedzibą pracodawcy.”

  Ponadto jeżeli chodzi o definicję siedziby pracodawcy Sąd Najwyższy stwierdził w wyroku z 15 maja 1984 r. (I PR 46/84), że „siedziba pracodawcy jest pojęciem obiektywnym, nieulegającym zmianie w drodze porozumienia między pracodawcą, a pracownikiem. Siedzibę przedsiębiorstwa państwowego określa dokument stanowiący podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorstw.”

  Podróż służbowa obejmuje czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy, świadczenia pracy oraz powrotu do stałego miejsca zatrudnienia lub innego miejsca wskazanego przez pracodawcę (np. miejscowości zamieszkania lub pobytu pracownika). Z tytułu podróży służbowej na terenie kraju przysługują pracownikowi określone kwotowo na dobę diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, zwrot kosztów przejazdów środkami lokomocji wskazanymi przez pracodawcę, noclegów dojazdów środkami komunikacji miejscowej oraz zwrot innych udokumentowanych wydatków.

  Należy podkreślić, iż sąd zwraca uwagę w tym wyroku dwie przesłanki wyłączające stosowanie przepisów o podróżach służbowych:

  * brak osobnego wyznaczenia pracownikowi zadania do wykonania

  * brak wskazania wyraźnego terminu wykonania zadania

  Tak więc można wskazać, iż podróżą służbową jest każdy wyjazd pracownika na polecenie pracodawcy poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałe miejsce pracy w celu wykonania zadania służbowego.

  Pozdrawiam

  #18374
  las
  Uczestnik

  Wielkie dzięki wszystkim za wypowiedzi w tym temacie i pomoc. Miłego dnia życzę !!!

  #18375
  meg
  Uczestnik

  [QUOTE BY= las] Pracownik ten nie ma umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych.
  Uważam też, ze ktoś z rozpędu wpisał srodek transportu PKP, skoro pracownik ten nie musiał korzystać z PKP (osoba wypisująca polecenie wyjazdu, nie wziłą pod uwagę tego ze pracownik będzie wykonywał pracę w swojej miejscowości).[/QUOTE]

  Las na poleceniu wyjazdu służbowego nie można wpisać samochód prywatny,jeśli nie ma podpisanej umowy. Często wpisuje się PKP/PKS – może dlatego ma wpisane PKP 50% ❓

  #18377
  mareksp
  Uczestnik

  Umowa wymagana jest tylko w odniesieniu do jazd lokalnych. Przy podróżach służbowych wystarczy wniosek pracownika zatwierdzony przez pracodawcę. Rozporządzenie o podróżach służbowych odsyła do przepisów wydanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym tylko w zakresie stawek za kilometr, a nie innych zasad używania samochodu na podstawie umowy. Oznacza to, ze przy podróży służbowej jest tylko polecenie wyjazdu ze wskazaniem środka transportu. a przy jazdach lokalnych umowa.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 18)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.