piątek, 26 lutego, 2021

RB-N za pierwsze półrocze – skandal

Home Forum Sektory Samorządy RB-N za pierwsze półrocze – skandal

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Autor
  Wpisy
 • #17726
  wojtania
  Uczestnik

  Sprawa jest poważna i dotyczy sprawozdania Rb-N. Po raz kolejny osmielam się poruszyć ten temat, gdyż jestem oburzony postepowaniem RIO, które poprzez odmowy przyjęcia prawidłowo sporządzonych sprawozdań, moim zdaniem „namawia” do popełnienia przestępstwa przeciwko statystyce publicznej i DFP.

  Problem dotyczy sald na rachunkach bieżących na koniec okresu sprawozdawczego oraz wartości nominalnej należności z zadań zleconych

  RIO przymusza poprzez odmowę przyjęcia sprawozdania wykazywanie sald z kont 130, 131, 132 itp w kolumnie „banki” sprawozdania RB-N posiłkując się pismem byłej już v-ce Minister P.Zajdel-Kurowskiej oraz przymusza do wykazywania innej niż wartość nominalna należności z zadań zleconych posiłkując się pismem do RIO Kraków podpisanym przez z-cę Dyr DepFin JST MF.

  Pisma nie stanowią jednak źródeł prawa w przeciwieństwie do ustaw i rozporządzeń.

  Zgodnie z paragrafem 9 u6 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej:

  Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami sporządzanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzania sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

  Jeśli zatem saldo na koniec pierwszego półrocza będzie wykazane w kolumnie banki, to przecież dane z tej kolumny nie wchodzą do sumowania danych w kolumnie nr 4 sprawozdania RB-N co oznacza,iż jednostki w tym sprawozdaniu wykazały iż pieniądze zgromadzone na koniec półrocza na koncie np.130 nie stanowią środków sektora finansów publicznych

  Warto przeczytać wówczas artykuł 4 ustawy o finansach publicznych.

  Warto też przeczytać opis konta 130 zawarty w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, cytuję:

  17) Konto 130 – „Rachunki bieżące jednostek budżetowych”
  Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
  (…)
  Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej.

  …jasne jest zatem, iż saldo konta 130 na koniec pierwszego półrocza 2009 (i wcześniej) nigdy nie stanowiło kwot należnych budżetowi środków od banków i nigdy nie należało kwot tych wykazywać w kolumnie „banki” lecz w kolumnie „grupa III”. Środki te nie są należnością od banków lecz są własnością JST i winny wchodzić w zakres sumowania kolumny „sektor finansów ogółem”

  Natomiast w odniesieniu do należności z zadań zleconych pozwalam sobie zauważyć iż ignorowana jest zawarta w załączniku nr 34 rozp.MF dot.sprawozdawczości budżetowej instrukcja dot. wartości nominalne, cytuję:

  § 19.u 4. Do obliczenia wartości nominalnej należności stosuje się odpowiednio rozporządzenie wydane na podstawie art. 68 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

  Sięgając do rozporządzenia wydanego na podstawie art 68u5 uofp czyli do:
  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

  …łatwo zauważyć iż w odniesieniu do należności to w sprawozdaniu RB=N winna byc wykazywana cała kwota należna jednostce realizującej zadanie zlecone z wyłączeniem odsetek ale bez wyłączenia część stanowiącą dochody BP, gdyż, cytuję:

  § 4. 1. Wartość wymagalnych zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązań z tytułu gwarancji i poręczeń, obejmuje kwotę zobowiązań, których termin płatności minął, a nie są przedawnione ani umorzone, z wyłączeniem odsetek. W przypadku gdy zobowiązania wymagalne są indeksowane lub kapitalizowane, stosuje się odpowiednio przepis § 2 pkt 2.

  Podsumowując:

  1. Jeśli wskutek takich a nie innych „zaleceń” RIO porzez odmowy Izb do przyjmowania prawidłowych zgodnych z instrukcjami i zasadami rachunkowości doszło do wykazania w sprawozdaniu RB=N danych niewynikających z ewidencji księgowej to moim zdaniem RIO podrzegało do naruszenia DFP.

  2. Jeśli z powyższych powodów doszło do wykazania w sprawozdaniu RB-N sporządzanym przecież dla celów statystycznych do wykazania danych nierzetelnych tj. niezgodnych ze stanem faktycznym, np.poprzez niezaliczenie jednostek budżetowych do sektora finansów publicznych poprzez wykazanie sald na kontach 130 w kolumnie „banki” a nie „grupa III”

  …to wisi nad wszystkimisankcja wynikająca z przepisów dot. DFP oraz co gorsze sankcja wynikająca z ustawy USTAWY z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, cytuję:

  Art. 56. 1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. W wypadku mniejszej wagi sprawca
  podlega grzywnie.

  …skandal.

  TW

  #17729
  wojtania
  Uczestnik

  …a co w tej materii zrobili audytorzy wewnętrzni? Jak zareagowali na tak rażące nieprawidłowości popełniane w ich jednostkach?

  …no jak?

Oglądasz 2 wpisy - 1 z 2 (wszystkich: 2)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.