poniedziałek, 17 maja, 2021

regulowanie nalezności

Home Forum Sektory Samorządy regulowanie nalezności

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #15832
  justp
  Uczestnik

  Cześć wszystkim!
  mam problem jesli ktoś zechciał by mi pomóc będę wdzięczna. Chodzi mi o ustalenie nadpłat i zaległosci w zakresie realizowania dochodów budżetowych konkretnie przypisywania i odpisywania naleznosci z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wydanie decyzji i jej uprawomocnienie powoduje koniecznośc dokonania przypisu nalezności konkretnemu – kontrahentowi – np. Kowalskiemu. W wyniku nie uiszczenia opłaty wynikającej z decyzji wystapi nam zaległość. W miedzy czasie zostaje wpłacona wymagana kwota z podaniem numeru przedmiotowej decyzji przez innego kontrahenta – Nowaka dla którego nie wydawaliśmy decyzji i dla którego w ewidencji analitycznej nie zaksiegowaliśmy przypisu nalezności. Czy w takim stanie rzeczy możemy zaksięgować analitycznie uzyskaną wpłatę od Nowaka na dobro Kowalskiego mając na uwadze wskazanie numeru decyzji?. Jaki sposób postępowania powinna przyjąść jednostka ?
  Za podpowiedzi z góry dziękuję ! 🙂

  #15847
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. W opisanym przypadku zaksięgowałabym na konto analityczne Kowalskiego, gdyż Nowak wskazał konkretnie tytuł należności /z adnotacją kto dokonal zapłaty/. Dla pewności można wystąpić do Nowaka o potwierdzenie pisemne, że dokonał wpłaty na rzecz Kowalskiego i nie wystąpiła pomyłka.

  #15849
  irenaanna
  Uczestnik

  Prośba do justp: podaj mi proszę przepisy (podstawę prawną), z których wynika iż księgowanie przypisu należności następuje po uprawomocnieniu decyzji. Czy w Twojej jednostce dokonują adnotacji na decyzjach – tzw. stwierdzenie prawomocności? Z góry dziękuję!

  #16172
  anja
  Uczestnik

  Witam, odświeżam temat. Chciałam się upewnić o podstawę prawną księgowania przypisu po uprawomocnieniu decyzji (decyzje niepodatkowe). Uważam, że wynika to z art. 130 KPA ” § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.” Co o tym sądzicie?

  #16213
  anja
  Uczestnik

  Proszę o wypowiedzi w powyższym temacie.

  #16217
  alkman
  Uczestnik

  Opłata za zajęcie pasa drogowego ma obligatoryjny charakter i naliczana jest w drodze decyzji administracyjnej, zatem jest jakąś daniną publiczną.

  W myśl przepisów art. 2 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa przepisy ustawy stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe.
  Zgodnie z § 2 Ordynacji Podatkowej, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, przepisy działu III stosuje się również do opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, do których ustalenia lub określenia uprawnione są inne niż wymienione w § 1 pkt 1 organy, a wg § 3 organom, o których mowa w § 2, przysługują uprawnienia organów podatkowych.
  Z powyższego wychodzi mi, że do opłaty za zajęcie pasa drogowego stosuje się przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

  Jeżeli zgodzisz się ze mną, że opłata za zajęcie pasa drogowego mieści się w kategorii podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, to może się też zgodzisz, że stosuje się do niej rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 112, poz. 761).
  W wymienianym rozporządzeniu znajdziesz różne interesujące definicje i zasady, w tym:
  – zadaniem komórki rachunkowości jest m.in. prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków (§ 3 pkt 1);
  – określenie przypis oznacza zobowiązanie podatkowe stanowiące obciążenie konta podatnika (§ 2 ust. 1 pkt 10);
  – do udokumentowania przypisów lub odpisów służą decyzje (§ 4 ust. 2 pkt 2)

  Definicja zobowiązania podatkowego znajduje się w art. 5 Ordynacji Podatkowej – zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Zaś definicję obowiązku podatkowego znajdziesz w art. 4 Ordynacji – obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

  Jeszcze przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). W myśl art. 40 ust. 13 Termin uiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 3, oraz kary, o której mowa w ust. 12, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13a.

  Zgodnie z przepisami art. 223 § 2 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie, natomiast w myśl art. 128 decyzje, od których nie służy odwołanie w postępowaniu podatkowym, są ostateczne.

  Podsumowując:
  W opłacie za zajęcie pasa drogowego księgujemy przypis – czyli zobowiązanie podatkowe wynikające z obowiązku podatkowego(obciążamy konto podatnika), 28 dnia od dnia doręczenia decyzji.

  Krytyka mile widziana, bo nie dam sobie obciąć nawet paznokcia za to, co napisałem.

  #16224
  dorotab
  Uczestnik

  Cześć. W świetle art. 40d ustawy o drogach publicznych, wskazującego, iż w przypadku nieterminowego regulowania należności za zajęcie pasa drogowego pobiera się odsetki ustawowe, należy moim zdaniem odrzucić tezę, że do przedmiotowych opłat mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej.
  Co do przypisywania przed czy po uprawomocnieniu. Zasadnym wydaje się przypisanie nalezności po uprawmocnieniu się decyzji, gdyż należność w niej zawarta nie budzi wątpliwości co do zasadności.

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.