sobota, 17 kwietnia, 2021

stwierdz. nieprawidłowość

Home Forum Sektory Samorządy stwierdz. nieprawidłowość

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Autor
  Wpisy
 • #9926
  szymonek123
  Uczestnik

  organizacja pozarządowa wskazała w umowie w sprawie zlecenia realiz. zadania z zakresu kult.fiz. numer rachunku na który UG przekazał dotację
  Przy kontroli stwierdziłam iż UKS nie jest właścicielem wskazanego r-ku, tylko Komitek budowy X przy szkole Y przy której działa też ten KLUB. Wydatki sfinansowane w ramach zad. wspieranego dot. gminy płatne były tylko gotówkowo. Nowy rachunek UKS otworzył w m-cu X.
  Nie stwierdzono zlec. realiz. zadania podmiotowi trzeciemu… Faktury wystawione na UKS, więc UKS realizował zadanie. Jednak w momencie podp. umowy zataił fakt iż nie UKS nie ma rachunku bankowego.
  Jak sobie poradzić z sytuacją? Jakie są skutki takiego stanu rzeczy?
  Wchodzi tu w grę – wskazanie r-ku bankowego innego podmiotu…
  czy to skutkuje rozwiązaniem umowy, skoro to nie Zleceniobiorca przekazał środki dotacje ale tylko UG?

  prosze o jakiekolwiek sugestie

  #9935
  szymonek123
  Uczestnik

  jeszcze raz….

  #9940
  eta
  Uczestnik

  Z zasady w umowach zaznacza się m.in., że:

  zleceniobiorca zobowiązuje się do:
  1)otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do dokonywania na nim operacji związanych z realizacją zadania,
  2)prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
  3)udostępnienia dokumentacji merytorycznej i finansowej upoważnionemu przez zleceniodawcę pracownikowi celem dokonania kontroli i oceny realizacji zadania, efektywności, rzetelności i jakości wykonywanego zadania, prawidłowości wykorzystania środków finansowych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji
  ……..

  Kwoty dotacji przekazywane będą na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy zleceniobiorcy …

  itp.

  Pomaga to wówczas w ocenie, czy dotacja została wykorzystana w sposób prawidłowy. Można wówczas poprosić o WB. W Twoim przypadku istnieje trudność – nie masz wglądu do WB Komitetu, bo na jakiej podstawie. Nie powinieneś też przeglądać WB UKS, bo są na nim operacje nie związane z realizacją zadania (no chyba,że Ci go udostępnią – ale w to wątpię).

  Wg mnie koniecznie należy zwrócić uwagę UG, że treść zawieranych umów utrudnia przeprowadzanie kontroli i w przyszłości zapisy umów powinny być bardziej precyzyjne. Umowa powinna być wzbogacona o zapisy regulujące warunki kontroli wykorzystania dotacji i jej zwrotu.

  A w tym przypadku:
  Sądzę, że skutkiem nie powinno być rozwiązanie umowy. Zadanie zostało już zrealizowane. W grę wchodzi raczej zwrot dotacji. UKS nie może przedstawić dokumentu WB, na który przekazano dotację, a więc równocześnie nie może również udowodnić, w jaki sposób wydatkowano kwotę dotacji.

  Nie można stwierdzić, czy dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (pomimo faktur). Nasuwa się wniosek, że zadanie nie zostało sfinansowane z dotacji tylko z innych środków finansowych.

  Chyba, że realizacja zadania jeszcze trwa, a w umowie jest zapis, że:
  Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, a w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. Wypowiadając umowę, zleceniodawca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych naliczonej
  od dnia przekazanej dotacji na rachunek zleceniobiorcy…

  Tak, czy tak …
  jeżeli będzie rozwiązanie umowy, to powinien być również zwrot dotacji…

  Łatwo napisać, ale w praktyce trudne do wykonania… Zależy od zapisów umowy i zleceniodawcy 😉

  Pozdrawiam

  #9945
  szymonek123
  Uczestnik

  Prezes UKS przedłożył mi dok. poświadczający, ze odebrał od Komitetu 1000 zł (całość dotacji).
  Fakturki płatne były gotówkowo przez UKS

  Kolejna sprawa to:
  -czy Prezes Stowarzyszenia może mieć umowę zlec. ze Stowarzyszeniem na czynności związane z dział. statutową a jednocześnie będącą podst. zlec. dotacji?

  jestem po rozmowach z organami urz. skarbowego

  wspólna opinia – w.w sytuacja jest niezgodna z prawem

  co wy na to?

  #9949
  audytorz
  Uczestnik

  jeśli nic się nie zmieniło pomiędzy czzerwcem 2006 a dniem dzisiejszym, to aktualnym jest postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7.04.1992 IACr 130/92 (przegląd Sądowy dodatek 1993/11-12 poz.9 str. 25 oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkowstwa stowarzyszenia z pracą na rzecz stowarzyszenia może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu.

  #9950
  ejejej
  Uczestnik

  Miałam taki sam problem. Uważam, że stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, ale oczywiście może zatrudniać pracowników. Problem w tym że zatrudniono prezesa i skarnika!. Mój radca wydał pisemną opinię w której napisał że oparcie działalności stowrzyszenia na pracy społecznej członków nie wyklucza możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. W związku z tym znaczną część dotacji wykorzystano na wynagrodzenie osób które były członkami zarządu.

  #9951
  eta
  Uczestnik

  Czy masz pewność, że ten 1000 zł, jest kwotą dotacji. A może to zupełnie „inne” 1000 zł?

  Sytuacja jest co najmniej dziwna, ale z dotacjami dla stowarzyszeń zwykle tak bywa… Pojawiają się rzeczy, o których zwykły śmiertelnik nie pomyślałby 😯

  Tak mi się przypomniało:
  faktura powinna być opisana, że wydatek sfinansowano lub dofinansowano ze środków dotacji (…). O takim wymogu powinna być wzmianka w umowie. Jest wtedy podstawa do uznania, że konkretny wydatek został faktycznie zrealizowany w ramach zawartej umowy. Zleceniobiorca zostaje też pozbawiony możliwości „wykazywania” się tym dokumentem w innych sprawach 😛

Oglądasz 7 wpisów - 1 z 7 (wszystkich: 7)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.