niedziela, 24 września, 2023

ustawa o odpow.za naruszenie dyscypliny fin.publlicz.

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW ustawa o odpow.za naruszenie dyscypliny fin.publlicz.

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Autor
  Wpisy
 • #805
  gama1
  Uczestnik

  Proszę o pomoc w interpretacji ustawy z 17.12.04
  o naruszeniu dyscypl.fin.publ./ wchodzi 01.07.05/
  Konkretnie chodzi o odpowiedzialność grupy osób wymien.w w/w ustawie t.j.-” pracownicy jsfp, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospod.finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych”.
  Wprowadzono Zarządz.Dyrektora zmiany w Regulaminie Komisji Przetargowej w Jednostce, że również pracownicy którym powierzono określone czynności przewidziane w prawie zam .publ. , obok Kier.Jednostki , ponoszą odpowiedzialność.
  Przytoczę dosłownie „Aby można było jednoznacznie określić zasady odpowiedzialności poszczególnych członków Komisji za wyniki jej pracy, zwłaszcza w zakresie badania i oceny ofert- Przewodniczący Komisji powinien ustalić zakres czynności poszczególnych osób w protokole z pierwszego posiedzenia Komisji, po otwarciu ofert, umożliwiając ocenę i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków Komisji za naruszenie przepisów o zam.publicz.
  W ustawie jest mowa o naruszeniu dyscypliny w przypadku niezłożenia tzw. oświadczeń przez członków komisji/ jak poprzednio/ oraz gdy niewyłączono z postępowania osoby, która podlega wyłączeniu.
  Jest też mowa w ustawie o odpowiedzialności osób , które podejmują decyzje o skutkach finansowych kolegialnie, zasiadając w składzie różnych organów wykonujących budżet lub plan finansowy jsfp.
  Komisja Przetargowa nie jest dla mnie organem wykon. budżet lub plan finansowy.
  Czy w tym Zarządzeniu Dyrektora Jedn.faktycznie jasno określono zakresy odpowiedzialności członków Komisji Przetargowej ? Jeżeli ma to być tzw. indywidualna odpowiedzialność każdego członka Komisji, to czy w Zarządzeniu nie powinny znależć się zapisy o możliwości składania na piśmie tzw.zdania odrębnego/ jak w przypadku organów kolegialnych/ i to jaka jest wtedy odpowiedzialność członka Komisji.

  Pogadajmy , proszę o sugestie jak to zmienić.

  #806
  marcind
  Uczestnik

  No a jak jest w przypadku np. komisji inwentaryzacyjnej? To pytanie jest ciekawe, może jakiś prawnik by się wypowiedział – proponowana możliwość składania osobnych opinii/deklaracji jest interesująca, może też obciążyć odpowiedzialnością przewodniczących komisji ?

  pozdrawiam

  #811
  gabi
  Uczestnik

  Zakres obowiązków członków komisji powinien określić kierownik jednostki w regulaminie pracy komisji (patrz Art. 21 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych). Myslę, że warto również w dokumencie powołującym komisję przetargową (zarówno stałą jak i dla każdego postępowania) wskazać kto jest odpowiedzialny np. za prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zgodnie z przepisami, w tym sporządzenie dokumentacji z postępowania – najlepiej przewodniczącego komisji. Przyjęcie obowiązków i odpowiedzialności przez członków komisji powinno bć w formie pisemnej.
  Pozdrawiam 😆 😛
  Gabi

  #812
  marcind
  Uczestnik

  A na kogo spada odpowiedzialność, jeżeli np ausytor wewnętrzny 😉 stwierdzi nieprawidłowości w przebiegu postepowania? I czy członkowie komisji mogą mieć odrębne zdania co do najkorzystniejszej oferty ?

  #1114
  gabi
  Uczestnik

  Moim zdaniem jeśli audytor wewnętrzny stwierdzi nieprawidłowości w przebiegu postępowania to mogą być dwie wersje:
  1) odpowiada kierownik jednostki (zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych)
  2) jeśli kierownik jednostki powierzył innym osobom czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego to także odpowiadają te osoby (Art. 18 ust. 2 upzp).
  Kwestia ewentualnego odrębnego zdania członków komisji co do najkorzystniejszej oferty – proszę zauważyć, że komisja jest tylko zespołem pomocniczym kierownika powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz do badania i oceny ofert. Słowa "zespół pomocniczy" mają tu istotne znaczenie. Moim zdaniem kryteria oceny ofert oraz sposób oceny powinny być tak sprecyzowane by komisja (jej członkowie) nie miała wątpliwości co do wyboru najkorzystniejszej oferty. Jeśli któryś z członków komisji ma odrębne zdanie to według mnie powinien to przedstawić na piśmie. Bo ostateczną decyzję odnośnie wyboru oferty podejmuje kierownik lub osoba przez niego upoważniona (to jest jego decyzja). 😀 😛

  #1151
  terka
  Uczestnik

  Gama 1, byłam ostatnio na szkoleniu z zakresu ustawy o odpowiedzialności (&#8230:wink: i chcę podzielić się z Tobą (i resztą kolegów) tym, co tam usłyszałam. Otóż przedmiotowa ustawa poszerza krąg osób, które mogą odpowiadać za naruszenie dyscypliny f.p. Są to wszystkie osoby, którym powierzono określone obowiązki, a przy ich wykonywaniu popełniły czyn stanowiący naruszenie dyscypliny. Ale kierownik nie jest bezkarny, i nie zdejmuje z niego odpowiedzialności fakt, że powierzył określone obowiązki pracownikowi. Otóż ustawa kładzie duży nacisk na obowiązki kierownika jednostki w zakresie kontroli finansowej (czyli – procedury kontroli finansowej). Mówi o tym art. 5 ust. 2 ustawy: „Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sfp do uszczuplenia wpływów należnych SP, jst lub innej jednostce sfp wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej.”
  Ponieważ jednostki, zgodnie z art. 28 uofp mają dokonywać zakupów, dostaw i usług w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (nie czepiajcie się mało precyzyjnego przytoczenia, nie mam przed sobą ustawy, by zacytować dosłownie) procedury takie powinny zostać ustalone także w zakresie udzielania zamówień publicznych, a powinien ustalić je kierownik jednostki. Scedowanie tego obowiązku na przewodniczącego komisji jest ogromnym nieporozumieniem. Jeżeli taka argumentacja nie trafni do Twojego kierownika, to zacytuj mu art. 17 ust. 7 ustawy, który stanowi, że: „Naruszeniem dyscypliny fp jest dopuszczenie przez kierownika jsfp do popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2,3 i 5, wskutek zaniedbania lub niewypełniania obowiązków w zakresie kontroli finansowej”. Oznacza to ni mniej, ni więcej tylko tyle, że najpierw odpowiada za naruszenie pracownik, ale jeżeli komisja orzekająca uzna, że pracownik popełnił naruszenie, a jednocześnie dopatrzy się braku procedur lub luk w owych procedurach, to wtedy automatycznie pociąga do odpowiedzialności kierownika. (Pracownika wystarczy uznać winnym i go nie ukarać). Mam nadzieję, że Ci pomogłam.
  Męcz i dręcz kierownika, by ustalił bardzo precyzyjne procedury udzielania zamówienia. To co zacytowałaś jak rozumiem, jako fragment Zarządzenia dyrektora to nieporozumienie. To nie są żadne procedury. Dyr. nie może scedować obowiązku ustalenia procedur na innych – to jego obowiązek ustawowy.
  A w owych procedurach, jak myślę, można zawrzeć różne unormowania, choć akurat zapis o składaniu zdania odrębnego nie ma zastosowania do komisji przetargowej – tam przecież sporządza się protokół z postępowania.
  Pozdrawiam,
  Teresa

  #1212
  gabi
  Uczestnik

  Ja jednak jestem zdania, że może wystąpić sytuacja gdy członkowie komisji nie są zgodni co do wyboru najkorzystniejszej oferty, a szczególnie jeśli chodzi o spełnianie przez wykonawcę postawionych warunków (np. warunek, że wykonawca powinen wykazać się wykonaniem podobnych prac w okresie wcześniejszym). Takie problemy mogą pojawić się przy robotach budowlanych albo usługach projektowych. Zamawiając np. projekt dotyczący budowy mostu, zamawiający wymaga aby wykonawca miał doświadczenie w tym zakresie tj. wykonał powiedzmy co najmniej 3 projekty o zakresie jak zlecana usługa. Ocena czy doświadczenie wykonawcy przedstawione w ofercie spełnia postawione wymogi może nie być łatwa i jednoznaczna, w tym zakresie komisja może nie uzyskać konsensusu. Takie odrębne zdanie członka komisji jest na użytek tylko i wyłącznie kierownika, który przecież musi podjąć ostateczną decyzję. A decyzję podejmuje w oparciu o ocenę komisji, która jest jego zespołem pomocniczym.

  #1264
  terka
  Uczestnik

  Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ustalone przez kierownika procedury w zakresie dokumentowania czynności i prac komisji przetargowej zawierały na tyle szczegółowe unormowania, by okreslić tam też sposób dokumentowania „zdania odrębnego” członka komisji w każdej sprawie, która będzie w tych procedurach unormowana. W procedurach można bowiem zapisać wszystko, co nie jest zabronione lub niezgodne z prawem. A to przecież nie jest zabronione.

  #1265
  terka
  Uczestnik

  Zapis art. 21. ust.3.ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu: „Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac” pozwala moim zdaniem zawrzeć w owych zasadach wszystko.

  #2031
  roboka
  Uczestnik

  U mnie w firmie zagadnienie to zostało rozwiązane w następujący sposób. Zostały opracowane „powierzenia” obowiązków dla Przewodniczącego komisji , sekretarza oraz członka. Obejmują one swoim zakresem czynności związane z przygotowaniem postęowania i jego udzieleniem oczywiście rozpisane na detale. Poza tym również sam regulamin udzielania zamówień publicznych precyzuje że za zgodne z ustawą udzielenie zamówienia ponosi odpowiedzialnośc również przewodniczący komisj. Powierzenia podpisywane są na pierwszym posiedzeniu komisji i włączane do akt sprawy. Kopie powierzeń mogę przekazać za pośrednictwem paw.
  Pozdrawiam

  #2032
  iga
  Uczestnik

  Taka mała uwaga z mojego szkolenia na temat dyscypliny finansów. ustawa o finansach publicznych art. 28a ust 2 mówi Kierownik jednostki może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone dokumentem., z kolei Zapis art. 21. ust.3.ustawy Prawo zamówień publicznych w brzmieniu: „Kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac” nic nie wspomina, żeby w tym przypadku pracownik musiał przyjąć na piśmie powierzone obowiązki………

  #2035
  adela
  Uczestnik

  Do roboka
  Za udzielenie zamówienia nie może odpowiadać Przewodniczący komisji. Kierownik jednostki w tym zakresie nie może z siebie zdjąć tego obowiązku. Wynika on ze sprawowanej funkcji. Odpowiada ten, kto podpisuje umowę i składa tym samym zamówienie. Przewodniczący odpowiada za prawidłowość procedury.
  Pozdrawiam

  #2036
  roboka
  Uczestnik

  Adela, masz rację. użyłem złego zwrotu. Pozdrawiam

Oglądasz 13 wpisów - 1 z 13 (wszystkich: 13)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.