niedziela, 28 listopada, 2021

Zadania zlecone – FA, czyżby i audytorzy dali …….

Home Forum Sektory Samorządy Zadania zlecone – FA, czyżby i audytorzy dali …….

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Autor
  Wpisy
 • #21478
  wojtania
  Uczestnik

  Jak wynika z opublikowanego przez Departament Rachunkowości stanowiska MF ws. zasad ewidencji księgowej zadania zleconego – funduszu alimentacyjnego, wszystkie (?) gminy i miasta prowadziły ewidencję księgową wbrew przedstawionemu przez MF opisowi dot. FA.

  To zaś oznacza, iż nie zrealizowano zadań ani w zakresie kontroli zarządczej, ani w zakresie audytu wewnętrznego, w zakresie rzetelności sprawozdawczości….

  pismo jestna stronie:

  http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=3162&id=200632&typ=news

  Błędne zinterpretowanie przez RIO przepisów paragrafu 7 ustęp 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku, czyli księgowanie należności jako zobowiązań, skutkowało często wykazywaniem sald nieistniejących zobowiązań jednostek realizujących zadanie wobec budżetu państwa lub/i gminy dłużnika. Zgodnie przecież z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celnych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz.U. Nr 135, poz. 955) samorząd winien rozliczać się z budżetem państwa z dochodów pobranych, a nie przypisanych, co oznacza iż kwotę zobowiązań wobec budżetu państwa stanowią kwoty pobrane od dłużników przez komorników, które winny być przekazane do skarbnika i ujmowane na koncie 224 „Rozrachunki budżetu” planu kont organu finansowego, a nie koncie 225 „Rozrachunki z budżetami” jednostki realizującej zadanie.
  Przykładowo jeśli wypłacono świadczenie w kwocie 100zł to Regionalne Izby Obrachunkowe zalecały następujące księgowanie:
  Strona WN konta 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 100zł. Strona MA konta 750 Przychody i koszty finansowe w kwocie 20zł oraz strona MA konta 225 Rozrachunki z budżetami w kwocie 60zł oraz strona MA konta 240 Pozostałe rozrachunki (lub na koncie 225 z analityką gmina dłużnika) w kwocie 20zł.
  Jeśli komornik nic nie wyegzekwował od dłużnika alimentacyjnego (a jest to dość normalne zjawisko w tym zadaniu) to po zalecanym przez RIO księgowaniu jednostki wykazywały salda zobowiązań na koncie 225 w kwocie 60 zł i na koncie 240 w kwocie 20zł, które nie spełniały określonych ustawą o rachunkowości zasad wyceny aktywów i pasywów (art. 28 ustawy o rachunkowości), a nawet określonej w artykule 3 ustęp 1 pkt 20 ustawy o rachunkowości definicji zobowiązań.
  Oczywiste jest przecież to, że skoro zgodnie z artykułem 27 ustęp 4 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20 % kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20 % kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa, kwoty te staną się dochodami owych budżetów, o ile te należności zostaną wyegzekwowane kasowo przez komornika. Zgodnie bowiem z artykułem 27 ustęp 9 w/w ustawy w okresie, w którym osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego komornik sądowy przekazuje wyegzekwowane od dłużnika kwoty zaliczone na poczet alimentów organowi właściwemu wierzyciela do wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.
  Jeśli zatem komornik nic nie wyegzekwuje od dłużnika alimentacyjnego to u stosujących zalecany przez RIO schemat księgowań wykazane zostaną nieprawidłowe salda zobowiązań, gdyż 60% od zera stanowi zero, a 20% od zera również jest zerem.
  Błędem było również aktualizowanie należności od dłużników alimentacyjnych zbiorczymi „hurtowymi” odpisami tak jak dzieje się np. w Warszawie wg. Zarządzenia Nr 2666/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności Urzędu m. st. Warszawy, czy też innymi błędnymi zaleceniami pracowników RIO np. odpisywanie należności na dzień 31 grudnia a przypisywanie na dzień 1 stycznia bez stosownych informacji od komorników prowadzących postępowanie.
  Do nieprawidłowości zaliczyć należy również ujmowanie kwot wypłacanych świadczeń osobom uprawnionym „pod listą wypłat” bez ujęcia wynikających z decyzji przyznających świadczenia zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych kosztów.
  Oczywiste jest iż ze względu na rzetelność ksiąg rachunkowych (nie wspominająco zasadach mnożenia przez zero) i danych wykazywanych w sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostek realizujących zadanie, należności z zadań zleconych winny być ujmowane w jednostce realizującej zadanie (np. OPS lub urząd gminy jako jednostka budżetowa), a zobowiązania zaistniałe wskutek pobrania kwot przez komornika winny być rozliczane w tzw. księgach organu finansowego. Jest to oczywiste wypełnienie przepisów dot. zasad planowania, wykonywania i rozliczania się z zadań zleconych.
  Warto również zauważyć iż koncepcja ujmowania należności jako zobowiązań opracowana przez jednego z radców Departamentu Budżetu Państwa MF (dotychczasowej twórczyni planów kont) oparta na zasadach ewidencji podatku VAT była błędna, gdyż obowiązek podatkowy dot. VAT związany jest z zasadą memoriału, a zadania zlecone rozlicza się od dochodów pobranych, czyli związany jest z zasadą kasową.
  Problem ten rozwiązał definitywnie Departament Rachunkowości MF publikując na swoich stronach internetowych komunikat Ministerstwa Finansów udzielający odpowiedzi na pytanie dot. problemów księgowych związanych z ewidencją funduszu alimentacyjnego oraz nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  #21487
  jadtra
  Uczestnik

  Czy możesz podać szerzej jak znależć ten dokument na stronie MF bo gdy wpisałam ten link to otworzyła mi sie tylko strona o treści :
  ” Ministerstwo Finansów / ” :mrgreen: i dalej była pusta strona bez artykułu
  Wpisz czy znalazłeś to np. pod Rewizja finansowa, Rachunkowość ….

  😀

  #21499
  wojtania
  Uczestnik

  http://www.mofnet.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=3162&id=200632&typ=news

  MF/zakładka rachunkowość/odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania…

  #21500
  jadtra
  Uczestnik

  Dzięki koledze za pomoc 😀 Dotarłam do informacji.
  Życzę spokojnego tygodnia

Oglądasz 4 wpisy - 1 z 4 (wszystkich: 4)
 • Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.