czwartek, 19 maja, 2022

tamara

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 184)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: art.133a DzU 2010.257.1726 o fin pub coś na ten temat??? #22704
  tamara
  Uczestnik

  Zgodnie z art. 133a mam właśnie zrobić kontrolę projektu finansowanego w ponad 50% ze środków budżetu państwa, pozostałe z budżetu województwa. Może jakieś sugestie na ten temat jak przeprowadzić ocenę stopnia realizacji założonych celów?

  W odpowiedzi na: Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz #22605
  tamara
  Uczestnik

  kontynuując..
  Dokumentacja medyczna powinna być przechowywana i przetwarzana w sposób uniemożliwiający do niej dostęp osób nieuprawnionych (ustawa o ochronie danych osobowych) powinna powstać jakąś instrukcja, regulamin, standard, jeśli nie ma. (coś w tym stylu – w skrócie)
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  1)do wglądu w szpitalu,
  2)poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3)poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
  2.Udostępnia się dokumentację:
  1)pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu/osobie upoważnionej przez pacjenta;
  2)podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych..
  3)organom władzy publicznej, NFZ…
  4)ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom..
  5)uprawnionym na mocy odrębnych ustaw….. itd
  4. O udostępnieniu dokumentacji indywidualnej wewnętrznej decyduje dyrektor lub osoba przez niego upoważniona,
  5.Odmowa wydania dokumentacji następuje w formie pisemnej wraz z podaniem przyczyny.
  6.W przypadku wydania oryginału dokumentacji w szpitalu należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.
  7. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę, zgodnie z …

  W odpowiedzi na: Zasady wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz #22604
  tamara
  Uczestnik

  u nas zarządzeniem szefa są wydane zasady w sprawie postępowania z korespondencją adresowana imiennie do pracowników. Po rozmowach z mecenasem brzmi to mniej więcej tak: korespondencja kierowana imiennie do pracownika, która w oznaczeniu adresu odbiorcy zawiera adres i nazwę szpitala będzie traktowana jako korespondencja przesłana do szpitala. Jesli okaże się ona koresp. prywatna zostanie niezwłocznie przekazana pracownikowi. 2. pracownik powinien wystąpić do szefa o wyrażenie zgody n a[przesyłania prywatnej korespondencji na adres szpitala i wskazać sposób oznaczania prywatnej korespondencji przeznaczonej do niego, a przesyłanej na adres szpitala. 3. w razie wątpliwości – pierwszeństwo w zapoznaniu się z treścią korespondencji przyznaje się pracownikowi. 4. Jeśli okaże się ona służbową powinna zostać przekazana również szpitalowi zgodnie z zasadami wewnętrznymi (instr. kancelaryjna).

  Co do wydawania dokumentacji medycznej na zewnątrz to bardziej skomplikowana sprawa. Powinno to być zgodne z wieloma przepisami, m. in:
  . 1.Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  2.Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
  3.Ustawa o działalności leczniczej

  W odpowiedzi na: analiza ryzyka #22463
  tamara
  Uczestnik

  Duduś, jeżeli mogłabym otrzymać od Ciebie te materiały, to bardzo proszę o przesłanie ich na adres: bergamotka5@wp.pl
  Też mamy Zintegrowany System Zarządzania i ogarnięcie tego wszystkiego przekracza moje możliwości. Może będzie okazja się odwdzięczyć.

  W odpowiedzi na: zoz_moder #22376
  tamara
  Uczestnik

  Czy pracownik wykonujący zadania w projekcie z EOG-u może być opłacany z pieniędzy zabezpieczonych wcześniej w ramach budżetu projektu i jednocześnie otrzymywać premię w ramach obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu wynagradzania (za te same działania)? Zdania na ten temat są podzielone. Gdzie mogę znaleźć informację na ten temat?

  W odpowiedzi na: Szkolenie dla aw służby zdrowia #22102
  tamara
  Uczestnik

  byłam na ciekawym szkoleniu z powyższego zakresu , organizował promotor, dla wszystkich , nie tylko dla audytorów

  W odpowiedzi na: Proces przygotowania inwestycji #21396
  tamara
  Uczestnik

  nie wiem czy Ci pomogę, bo nie pracuję w samorządzie, ale kiedyś coś znalazłam; przejrzyj te dokumenty
  http://bip.mi.gov.pl/pl/bip/zamowienia_publiczne/audyt_gddkia/px_siwz_26_03.pdf (m.in. ciekawe pytania badawcze na str. 18)
  http://www.pkd.org.pl/pliki/referaty/suwara.pdf (inwestycje drogowe)

  W odpowiedzi na: komórka audytu i kontroli. #21314
  tamara
  Uczestnik

  Miałam zapis „przeprowadza audyty wewnętrzne i nadzoruje wykonywanie zadań kontrolnych przez podległych pracowników”. Moim zdaniem był to nadzór ogólny w ramach podległości służbowej (zadania do wykonania jak w każdej innej komórce, np. plan urlopów, szkoelnia itp.). Ponadto miałam jeszcze upoważnienie (pełnomocnictwo) stałe do wykonywania czynności i obowiązków wynikających z Regulaminu KW, a w szczególności do pełnienia funkcji koordynatora i sprawowania nadzoru oraz podpisywania upoważnień do przeprowadzania kontroli przez podległych pracowników. Razem wstępnie planowaliśmy tezy do kontroli, plan działań, a następnie ja musiałam pilnować terminów związanych z przeprowadzaną kontrolą, pomagać (nie robić za kogoś)w razie watpliwości i trudności (to byli młodzi i ambitni pracownicy, którzy wcześniej nie pracowali w kontroli tylko w innej dzidzinie), „wydawać” wytyczne itp.

  W odpowiedzi na: komórka audytu i kontroli. #21309
  tamara
  Uczestnik

  alicjaw ja też byłam kierownikiem Sekcji kontroli i audytu, wykonywałam audyty, a „moi pracownicy” kontrole. Nie było źle, plusy – jednoczasowo było przeaudytowane/skontrolowane więcej obszarów, minusy – musiałam być na bieżąco z kontrolą, bo to ja chodziłam z wnioskami podsumowującymi do szefa. Dwa razy tylko zdarzyło się, że uczestniczyłam w kontroli ze względu na obszar. Były dwa odrębne plany i dwa sprawozdania.

  W odpowiedzi na: Koordynator Biura kontroli i audytu #21302
  tamara
  Uczestnik

  też mnie ciekawi. co autor miał na myśli… bo chyba nie ograniczenie niezależności :mrgreen:

  W odpowiedzi na: dotyczy odmowy udostępnienia dokumentów w czasie kontroli/audytu #21301
  tamara
  Uczestnik

  jeżeli jest to kontrola, to może jeszcze sprawdż, czy w Regulaminie kontroli wewnętrznej jest zapis zobowiązujący kierownika do udostępnienia Ci wszystkich dokumentów potrzebnych do kontroli i tak jak pisze terka zwróć się na piśmie z prosbą o udostępnienie odpowiednich dokumentów

  tamara
  Uczestnik

  w skrócie: u mnie każda komórka przekazała do działu prawnego wykaz aktów prawnych, które znajdują zastosowanie w działalności danej komórki. Dział prawny monitoruje zmiany w przepisach i pismem informuje poszczególne komórki (nie wszystkie) o tym fakcie, następnie dana komórka ma za zadanie sprawdzić, czy w związku z tym należy zmienić wewnętrzne prawo. Jeśli tak, to podejmuje odpowiednie kroki, czyli przedkłada do Działu Prawnego informacje o stosownych działaniach, które należy wdrożyć w odniesieniu do aktów prawnych przekazanych wcześniej. Dział , który jest wytwórcą wewnętrznego aktu normatywnego, w przypadku konieczności naniesienia zmian w jego treści (w związku ze zmianą przepisów prawnych), jest odpowiedzialna za jego aktualizację.
  Terka ma rację – jako obiekt audytu łatwiej zrobić, ale jeżeli jak piszesz u Ciebie kontrole zewnętrzne zarzucają brak aktualności, to chyba jednak zasadne byłoby zrobienie tego jako zadanie

  tamara
  Uczestnik

  witam, nie wiem czy będę pomocna, ale spróbuję.
  Musisz wziąć zestawienie kluczowych aktów prawnych, jeśli takie macie, a jeśli nie to sama sporządzić. I każdemu z nich się przyjrzeć pod kątem zmian (np. w lex-ie), które zobowiązywały jednostkę do spisania jakichś zasad i kiedy je aktualizowano.
  Trzeba tez ustalić komórke/osobę odpowiedzialną
  1. za wprowadzanie zmian (tzw. monitorowanie otoczenia prawnego w poszczególnych zakresach np. ustawy o fin publ., rachunkowości, pzp itp.
  2. za przygotowywanie opracowań i projektów zmian w obowiązujących przepisach prawa, dotyczących istotnych kwestii
  3. za okresowe sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań.

  W odpowiedzi na: Szkolenia wyjazdowe #21191
  tamara
  Uczestnik

  no właśnie, może ktoś podzieli się ciekawymi uwagami o tym ostatnim spotkaniu w MF dot. ryzyka, bo nie udało mi się zakwalifikować..

  W odpowiedzi na: Ocena zewnętrzna audytu wewnętrznego #21087
  tamara
  Uczestnik

  mała poprawka, do końca czerwca 2011roku

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 184)