czwartek, 19 maja, 2022

terka

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 898)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: Działalność gospodarcza urzędnika #23208
  terka
  Uczestnik

  Oczywiście że mozna to zrobić – na podstawie art. 31 w/w ustawy.

  Art. 31.
  1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
  2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospo-darczej.
  3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.
  4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1, jest na-kładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110–113 Ko-deksu pracy stosuje się odpowiednio.
  5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu działal-ności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Ko-deksu karnego.

  W odpowiedzi na: Aktualizacje forum #23195
  terka
  Uczestnik

  Masz swoje powody i masz prawo ich nie ujawniać, w szczególności na forum publicznym.

  Życzę Ci wszystkiego dobrego.

  W odpowiedzi na: Aktualizacje forum #23193
  terka
  Uczestnik

  Mnie się wydaje, że to nie jest jakaś „aktualizacja”, że to sam autor usuwa swoje wpisy.
  Nie wiem, po co lub z jakiego powodu to robi.

  W odpowiedzi na: audytor urzędu a umowa zlecenie w jednostce organizacyjnej #23072
  terka
  Uczestnik

  Adela jest za czy raczej przeciw? 😀

  Sorry ale ja dziś wolno „chwytam”.

  W odpowiedzi na: Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa? #23071
  terka
  Uczestnik

  Wyjaśniam, dla porządku, o jakie zmiany przepisów chodzi (oczywiście zakładając, że nie błądzę:wink:)

  Było tak:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.2006.142.1020)

  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  5) środkach trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do których jednostka wykonuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

  A potem już (od 31 lipca 2010 r. ) było i jest obecnie tak:

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 lipca 2010 r.
  w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2013.289 j.t.)

  § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  5) środkach trwałych – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki.

  W odpowiedzi na: Audyt a ewidencja mienia Skarbu Państwa? #23069
  terka
  Uczestnik

  O matko, czytałam kilkakrotnie i nie jestem pewna, czy wiem, co wojtanię tak bulwersuje.
  To może to jakoś uporządkujmy. Piszę to, co zrozumiałam, albo czego się domyślam, a jeśli nie o to chodziło, popraw i naprostuj mnie Tomaszu, OK?

  Interpretacja RIO Katowice jest stara, jak napisał wojtania, bo po dacie jej wydania zmieniły się zasady ewidencji mienia .
  Niektóre samorządy do dzisiaj nie zauważyły zmiany tych przepisów, i prowadzą ewidencję według starych zasad.

  W odpowiedzi na: Regon i NIP a sprawozdanie z wrocławskiego magistratu #23068
  terka
  Uczestnik

  Pewnie się nie mylisz, co do naruszenia zasad statystyki publicznej, ale ten problem nie dotyczy jedynie Wrocławia, lecz także innych miast. Tylko że do sprawdzania poprawności sprawozdań są uprawnione i zobowiązane także organy kontrolne, w tym Regionalna Izba Obrachunkowa.
  Czy RIO w ramach cyklicznych kompleksowych kontroli gospodarki finansowej zakwestionowało u kogokolwiek te praktyki?

  W odpowiedzi na: Dodatek specjalny. #23067
  terka
  Uczestnik

  [QUOTE BY= DorotaB] ale osoby, które pracują na część etatu niejednokrotnie wypowiadały się na tym forum, że po prostu przyjmują w planie nie 4 ale np. 1 zadanie.
  [/QUOTE]
  No i mamy proste rozwiązanie – w zakresie obowiązków zapisać, że audytor realizuje plan audytu.
  To, co będzie ew. robił poza planem – będzie poza zakresem czynności, czyli zwiększeniem zakresu obowiązków.
  Oczywiście mówię o audytorze na część etatu.

  Zwróciłaś Doroto uwagę na ważną rzecz w tej sprawie – że tak naprawdę wiedzę o tym, jak trudno realizuje się audyt na część etatu wiedzą Ci, którzy w takim wymiarze audyt realizują.

  W odpowiedzi na: Dyrektor a Główny księgowy #23066
  terka
  Uczestnik

  Pewnie to kolejne zagadnienie z rodzaju „zaczepnych”:wink: pokazujących nielogicznosci naszego prawa i ułomności codziennej praktyki, ale zbiorę się na odwagę i napiszę:wink:
  W mojej ocenie ustawodawca nie wymaga, aby dyrektor w takiej sytuacji spełniał wymogi określone w art. 54 ust. 2 pkt 5 uofp, tj. wykształcenie ekonomiczne.
  Takie wykształcenie mam mieć główny księgowy. A dyrektor nie jest głownym księgowym, choćby nawet pełnił obowiązki g.k.
  Odrębną kwestią jest, czy ustawodawca dopuszcza i sankcjonuje taką sytuację.
  Myślę, że powinniśmy raczej rozważać, czy jest prawnie dopuszczalne, aby kierownik jednostki sektora finansów publicznych mógł nie posiadać na etacie głównego księgowego.

  W odpowiedzi na: Dodatek specjalny. #23055
  terka
  Uczestnik

  Pewnie, że można odmówić – tak mówią przepisy.
  Ale przepisy to teoria, a praktyka jest inna.
  Ustawodawca daleko, poza tym dawno się na audytorów wypiął, pozbawaiając ich ochrony. A pracodawca blisko, w dodatku istotą audytu jest wspieranie owego pracodawcy. Skoro zatem pracodawca ma problem i potrzebuje pomocy, to oczywiście hardo mówię mu – nie!, bo przepisy tak stanowią.

  Nie rzucę kamieniem, w postaci „chęci podwyższenia wynagrodzenia”.
  W tej chęci nie ma niczego nagannego. Każdy chce zarabiac jak najwięcej, przecież to oczywiste.
  Zwracam jednak uwagę, że Krzysiu ma wykonywać zadania audytora na część etatu. Czyli to, co ktoś robi na cały etat, zrobić w wymiarze części etatu. Planowanie, sprawodawczosć, musimy zrobić wszyscy. Zatrudniony na 1/4 czy 1/2 – też.
  I to, co ma w planie ma zrobić, i to co poza planem też.
  Najlepiej by było, gdyby pracował przez 12 godzin dziennie a płacili mu za 4.?

  Trochę jestem sarkastyczna, ale mnie wkurza, jak łatwo brać audytorska feruje wyroki. A podobno obiektywizm najważniejszy w etyce audytora jest:wink:

  W odpowiedzi na: audytor urzędu a umowa zlecenie w jednostce organizacyjnej #23054
  terka
  Uczestnik

  No i wytoczono armaty w postaci kodeksu etyki, standarów, etc, etc.:wink:
  Powiem szczerze, że czekałam na ten moment:wink:

  Wiem, znam stanowisko wielu audytorów, że kontrolą zarządczą to audytor nie powinien zajmowac się nawet w swoim Urzędzie. Bo to naruszenie obiektywizmu.
  Nie powinien opiniować wewnętrznych aktów prawnych, bo to naruszenie obiektywizmu.
  Może nie powinien doradzać, bo to też naruszenie obiektywizmu?
  Przeciez nie daj Boże, kierownik jednostki przychyli się do proponowanych przez audytora rozwiązań i wdroży je do stosowania, i jak ten biedny audytor ma potem to działanie ocenić???
  Przecież z załozenia (niektórych tu piszacych, jak mniemam) nie podda negatywnej ocenie tego, co sam doradził?

  Pozdrawiam łykendowo. 🙂

  W odpowiedzi na: Dodatek specjalny. #23046
  terka
  Uczestnik

  Mam inne zdanie w temacie otrzymywania przez audytora dodatku specjalnego.
  Ustawa o prac. sam. w art. 36 ust. 3 stanowi, że:
  pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków
  służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany dodatek
  specjalny.

  Czy powierzeniem dodatkowych zadań nie może być zadanie nieujęte w planie audytu? Albo zlecona przez kierownika jednostki czynność doradcza?
  Tak, zaraz ktoś powie, że to należy do zakresu czynnosci audytora. ale czy nie jest okresowym zwiększeniem obowiazków?

  W odpowiedzi na: audytor urzędu a umowa zlecenie w jednostce organizacyjnej #23045
  terka
  Uczestnik

  Interesowność? Absolutnie nie.

  Ustawa mówi, że pracownik samorządowy:
  nie może wykonywać zajęć pozostających
  w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków
  służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność
  oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

  Czy byłoby to zajęcie stojące w sprzecznosci z zajeciami, które wykonujesz jako audytor?
  Zależy jak na to patrzeć. Bo z jednej strony ktoś może powiedzieć, że nie możesz oceniać kontroli zarządczej, jeśli się nią zajmujesz.
  Ale z drugiej strony, wszelkie działania, mające na celu poprawę realizacji zadań w jednostce, są korzystne zarówno dla jednostki, jak i dla jst. a więc i dla kierownika jst.

  Zatem sprzeczności z wykonywanymi zajeciami nie widzę.
  Czy byłoby to związane z zajęciami, które wykonujesz jako audytor?
  No, znowu zależy, jak na to patrzeć. są. Jedni będą stać na stanowisku, że audytor nie powinien zajmować się kontrolą zarządczą poza jednym – oceną k.z. Ale inni audytorzy uczestniczą czynnie w tworzeniu systemu k.z. w swoich jednostkach.
  więc może i są związane.
  Ale nie może być – moim zdaniem mowy o tym, że oprócz tego, że są związane, to powodują uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowaność.

  Takie jest moje zdanie.
  Ja – gdybym miała wolne moce przerobowe:wink: – porozmawiałabym z moim przełozonym, czyli kierownikiem jst, i uzyskała jego opinie, czy akceptuje fakt, że będę zajmować się kontrolą zarządczą w jednostce organizacyjnej.
  I tyle.

  terka
  Uczestnik

  Już od dość dawna wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że audyt w naszym kraju nie ma żadnych szans stać się tym, czym z założenia powinien być.
  Ja w każdym razie takich złudzeń pozbyłam się dawno.
  Nikomu z góry nie zalezy na tym, by było inaczej.

  Jednak póki co, robię wszystko, by na moim poletku działać tak, aby mój przełożony chciał mieć audytora.
  Na to bowiem mam wpływ – swoją pracą pokazuję przydatność audytu.
  Ale mam świadomość, że to jest szef z tego rodzaju szefów, który docenia to, co robię i jak robię, by jednostka realizowała zadania sprawnie, efektywnie i skuteczniej. I myśle, że jesli nie będzie musiał mnie zatrudniać na stanowisku audytora, to będę robić u niego to samo, co robię, ino bez szyldu „audyt wewnętrzny”.

  Mozliwe natomiast jest, że przy audycie już coś się majstruje.
  Trwają prace nad nową ustawą o finansach publicznych. Prace te owiane są tajemnicą. Nie wiadomo zupełnie, co będzie zmienione. Więc może i audyt wewnętrzny jest przedmiotem tych zmian.

  W odpowiedzi na: Plan NIK 2013 #22938
  terka
  Uczestnik

  Nie. Jeżeli temat jest przypisany do danej delegatury, to tylko taki temat realizuje dana delegatura.
  Co więcej, nie mogą rozszerzać tematu, tj. wychodzić poza zakres. Wiem to na pewno, bo to przerabialismy:wink:

  Co do wyboru jednostek nie podpowiem, bo na 100% nie wiem. Jeżeli jednak pracujesz w jakiejś duzej jednostce, np. realizującej w największym stopniu w województwie jakieś zadanie, to prawie pewne, że raczej przyjdą do takiej jednostki, niż do małej.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 898)