czwartek, 19 maja, 2022

tomekn

Odpowiedź forum utworzona

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 43)
 • Autor
  Wpisy
 • W odpowiedzi na: fundusze europejskie #18356
  tomekn
  Uczestnik

  Wszelkie ograniczenia powinny być opisane np. w uszczegółowieniu do programu (np. RPO) oraz dokumentacji konkursowej (kompetencja Instytucji Zarządzających).
  Ograniczenia mogą wynikać z ściśle określonego wkładu własnego oraz jakie podmioty mogą starać się o dofinansowanie, linia demarkacyjna (rozgraniczająca różne programy).

  W odpowiedzi na: PROJEKT BUDOWLANY – opłata za mapę #18135
  tomekn
  Uczestnik

  Proszę o pomoc.

  W odpowiedzi na: PROJEKT BUDOWLANY – opłata za mapę #18134
  tomekn
  Uczestnik

  Ponawiam pytanie. W jakiej wysokości pobierana jest przez geodezję opłata za sporządzenie aktualnej mapy do projektu budowlanego?

  W odpowiedzi na: jednostki nadzorowane #18122
  tomekn
  Uczestnik

  PINB i PSP są powiatową administracją zespoloną (art. 33b).
  Art. 33 Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek orhanizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
  Art. 36 Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

  Z postanowień ustawy o samorządzie powiatowym nie można jednoznacznie stwierdzić, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, z uwagi na m.in. nie stosowania trybu uchwalania regulaminu organizacyjnego przez zarząd (nie ma takiej kompetencji), kierownicy powiatowych inspekcji i straży nie składają oświadczeń majątkowych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym.

  Art. 33a w powiązaniu z art. 33b nie wskazuje, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, lecz powiatowymi jednostkami budżetowymi.

  Jeżeli ustawa o samorządzie powiatowym uznała PINB i PSP za powiatowe jednostki organizacyjne wówczas kierownicy ww. jednostek byli uważani za kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych (obowiązek składania oświadczeń majątkowych).

  Tak więc, nie można stwierdzić, że PINB i PSP są powiatowymi jednostkami organizacyjnymi.

  W odpowiedzi na: jednostki nadzorowane #18111
  tomekn
  Uczestnik

  Dopuszczalne jest przeprowadzenie kontroli w powiatowych jednostkach budżetowych tj. PINB i Komendzie Powiatowej PSP w zakresie m.in. 5% wydatków oraz sprawdzenie przestrzegania procedur kontroli finansowej.
  Natomiast w przypadku kontroli obejmujących inne zagadnienia – uważam, że nie ma podstaw prawnych.
  Jednocześnie wątpliwe jest czy mozna uznać, że PINB i PSP są jednostkami organizacyjnymi powiatu.

  W odpowiedzi na: Nielegalne finansowanie gminnej spółki? #18061
  tomekn
  Uczestnik

  Należy również uwzględnić art. 304 kodeksu postępowania karnego w powiązaniu z art. 231 kodeksu karnego.

  W odpowiedzi na: Nielegalne finansowanie gminnej spółki? #18060
  tomekn
  Uczestnik

  W ramach opisanego przypadku mogą wystąpić przesłanki za którą ponosi się odpowiedzialność karną wyrażoną w art. 296 kodeksu karnego (niegospodarność zwane przestępstwem nadużycia zaufania) oraz ewentualnie w art. 231 kk.

  W odpowiedzi na: studia podyplomowe #17749
  tomekn
  Uczestnik

  Studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego są prowadzone przez Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji, Szkołę Główną Handlową, Wyższą Szkołą Bankową (ośrodek np. Toruń, Gdańsk).

  W odpowiedzi na: PKD usługi audytu #17640
  tomekn
  Uczestnik

  Kierując się pomocniczo Komunikatem nr 7/2008 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie określenia przedmiotu działalności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007), można wskazać na ewentualne dwa PKD:
  1) 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (dla audytu finansowego)
  2) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (dla pozostałych rodzajów audytu i innych czynności).

  W odpowiedzi na: Program Auditorus #17040
  tomekn
  Uczestnik

  Dziękuję za opinie.

  W odpowiedzi na: Program Auditorus #17034
  tomekn
  Uczestnik

  Nikt z audytorów nie miał styczności z programem Auditorus?
  Proszę o pomoc.

  W odpowiedzi na: klasyfikacja budżetowa #15337
  tomekn
  Uczestnik

  Jak sądzicie, paragraf 4170, czy też 4600?

  Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.

  W odpowiedzi na: potrącenie z wynagrodzenia #15322
  tomekn
  Uczestnik

  Wyjaśniam Podhale. Kodeks pracy nie zawiera pojęcia minimalnego wynagrodzenia, jest natomiast zdefiniowane wraz z zasadami ustalania w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.), a także w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2007r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1209).
  W myśl art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrozeniu za pracę, od 1 stycznia 2008r. wysokość minimalnego wynagrodzenia wynosi 1126 zł, jednocześnie wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy może wynosić 900,80 zł. Zgodnie z postanowieniami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych powyższe kwoty stanowią podstawy wymiaru składek.
  Tak więc prawo pracy może operować dwiema kwotami minimalnego wynagrodzenia, a tym samym kwota 80% wynikająca z art. 87 prim paragraf 1 pkt 1 kodeksu pracy wynosi odpowiednio 676,14 zł oraz 552,27 zł (dla pierwszego roku pracy).

  W odpowiedzi na: potrącenie z wynagrodzenia #15315
  tomekn
  Uczestnik

  Uzupełniając, w pierwszym roku pracy minimalne wynagrodzenie, o którym jest mowa w art. 87 prim paragraf 1 pkt 1 kp, wynosi 690,34 zł dla podstawy 900,80 zł brutto (Dz. U. z 2007 Nr 171, poz. 1209). Natomiast 80%, to 552,27 zł.

  W odpowiedzi na: potrącenie z wynagrodzenia #15311
  tomekn
  Uczestnik

  Pożyczki z ZFŚŚ, PKZP, PZU należy zaklasyfikować do innych należności zgodnie z art. 91 paragraf 2 pkt 2 kp, tj. 80% kwoty określonej w art. 87 prim paragraf 1 pkt 1 – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

Oglądasz 15 wpisów - 1 z 15 (wszystkich: 43)