niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne GŁÓWNY KSIĘGOWY w SĄDZIE REJONOWYM w SOSNOWCU

GŁÓWNY KSIĘGOWY w SĄDZIE REJONOWYM w SOSNOWCU

Dyrektor Sądu Rejonowego w Sosnowcu ogłasza konkurs na stanowisko

GŁÓWNY KSIĘGOWY

w wymiarze 1/1 etatu

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  11 września  2015r.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami uregulowanymi w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. Dz.U. 2014 poz.400)

Konkurs składa się z trzech etapów:

1.    Etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2.    Etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności (test);

3.    Etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i wiedzę kandydata;

Ilość wolnych stanowisk: jedno stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy głównego księgowego:

Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, prowadzenie gospodarki finansowej sądu zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na: wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi, wykonywaniu budżetu, przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości  pieniężnych, dokonywaniu kontroli należności sądowych, opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości, gospodarki kasowej, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, kontrola kancelarii komorniczych, opracowywanie sprawozdań budżetowych, bieżące kontrolowanie wykonania zadań przez podległych pracowników;

I.      Wymagania niezbędne  związane ze stanowiskiem głównego księgowego: 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885z późn. zm.) i ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. 2011.109.639 z późn. zm.), tj:

1.       Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2.       nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3.       Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów;

4.        Przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

5.       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

6.       Posiada znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

7.       Na dzień złożenia wniosku nie podlega zakazowi pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz.168);

8.        Spełnia jeden z poniższych warunków:

a.       ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości;

b.       ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

c.         jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d.         posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów;

9.        Ma nieposzlakowaną opinię;

10.   Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;

11.   Posiada znajomość techniki pracy biurowej w tym umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (pakiet MS OFFICE głównie MS WORD oraz MS EXCEL, programy finansowo-księgowe);

12.   Umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;

13.   Wysoki poziom kultury osobistej;

14.   tzw. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;

15.   Jest osobą kreatywną

16.   Komunikatywność;

 II . Wymagania dodatkowe:

 

1.      Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, regulacji prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wiedzy ogólnej o sądownictwie w oparciu o: ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenie MS w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej, ustawę o pracownikach sądów i prokuratury;

2.      Doświadczenie na stanowisku księgowego w jednostce budżetowej;

3.      2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

4.      Znajomość i obsługa systemów bankowości elektronicznej;

5.      Znajomość i praca w systemie SAP;

6.      Dyspozycyjność;

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.       Podanie o pracę – list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu;

2.       Curriculum Vitae wraz z aktualnym zdjęciem i nr telefonu;

3.       Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie – (pobierz)

4.       Kserokopie dyplomów, świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie (oryginały niezbędne będą do wglądu w procesie zatrudnienia);

5.       Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji i doświadczenie zawodowe (oryginały niezbędne będą do wglądu w procesie zatrudnienia);

6.       Kserokopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie z ostatniego miejsca pracy (np. świadectwo pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, ew. zaświadczenie o pozostawaniu zatrudnieniu);

7.       Opinie, referencje, rekomendacje z poprzednich miejsc pracy;

8.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – dla potrzeb rekrutacji;

9.         Oświadczenia zgodne z treścią pkt I . ppkt. 1,2,3,4,5,6 i 7.

 

IV. Inne informacje:

Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  11 września  2015r.

1)  osobiście

w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu mieszczącego się w budynku Sądu przy ul. 1-go Maja 19 pok. 56 II piętro – adresowane na: Dyrektora Sądu Rejonowego w Sosnowcu z  dopiskiem Kdr.  11/110/1101/ 3  /15  „Konkurs  na  Głównego Księgowego”.

Sekretariat czynny jest w poniedziałki od 7.30 – 18.00, a w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku 
w godzinach od  7.30  do  15.30.

2)  drogą  pocztową

Za datę złożenia oferty uważa się datę stempla pocztowego. Jednocześnie informujemy, iż I etap postępowania konkursowego rozpoczyna się po 7-miu dniach od terminu określonego do złożenia ofert. Oferty złożone po terminie  nie  będą  rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu   oraz termin drugiego etapu konkursu zostanie umieszczony  na  stronie  BIP  –  stronie  internetowej  www.sosnowiec.sr.gov.pl

w dniu 24 września 2015r.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób wyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata  o  miejscu,  dacie  i  czasie  kolejnych  etapów  konkursu.

Szczegóły dotyczące przebiegu procesu konkursu i jego poszczególnych etapów określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy  w  sądzie  i  prokuraturze  (j.t. Dz.  U  z 2014r. poz. 400.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (32) 296 62 52 lub osobiście w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 

Źródło:  >> SR w Sosnowcu<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze