czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA CENTRUM KARIERY główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i...

główny specjalista w Samodzielnym Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

główny specjalista
w Samodzielnym Stanowisku ds. Audytu Wewnętrznego w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Termin składania dokumentów: 2015-09-13 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: 
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • współpraca z audytorem przy ocenie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości, dokonywanie oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi, w szczególności w obszarze audytu projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • przeprowadzanie czynności audytowych oraz sporządzanie arkuszy ustaleń z ich realizacji pod nadzorem audytora;
 • współpraca przy opracowywaniu rocznego planu audytu oraz sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego;
 • opracowywanie propozycji wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości;
 • prowadzenie akt bieżących, zawierających dowody audytowe zebrane w trakcie prowadzenia zadania audytowego;
 • współpraca z audytorem wewnętrznym w przygotowaniu informacji na potrzeby Komitetu Audytu.
Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca pod presją czasu, sytuacje stresowe,
 • wyjazdy do komórek organizacyjnych zlokalizowanych w różnych budynkach na terenie Warszawy i do jednostek w dziale w celu przeprowadzenia czynności audytowych,
 • praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
 • budynek Ministerstwa Sprawiedliwości jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej, w tym rok w komórce audytu wewnętrznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad i organizacji funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami informatycznymi – Excel,
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • doskonalenie zawodowe,
 • identyfikacja z misją urzędu,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • otwartość na zmiany,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • asertywność,
 • myślenie analityczne,
 • komunikatywność.
Wymagania dodatkowe 
 • podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • znajomość metodyki zarządzania projektami, np. PRINCE2 lub PM Book.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie), w tym kopia dokumentu określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 218, poz. 1695), potwierdzająca znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
 • w przypadku składania dyplomu ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej należy złożyć dodatkowo zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez KSAP, jeśli z treści dyplomu ukończenia KSAP nie wynika, że absolwent Szkoły posiada znajomość tego języka,
 • osoby, które zadeklarują znajomość języka angielskiego i nie złożą dokumentu potwierdzającego znajomość tego języka, zostaną poddane procedurze sprawdzającej.
Inne dokumenty i oświadczenia: 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2015-09-13 
Miejsce składania dokumentów: 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
Inne informacje: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 5434,14 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,9).
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne. 
Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 707.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze