niedziela, 21 kwietnia, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Kiedy potrzebna jest korekta bilansu

Kiedy potrzebna jest korekta bilansu

Jeśli istotne zdarzenia wystąpią po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, lecz przed jego zatwierdzeniem, sprawozdanie należy zmienić i dokonać księgowań w księgach roku obrotowego, którego to sprawozdanie dotyczy.


Może się zdarzyć, że już sporządzone, a jeszcze niezatwierdzone sprawozdanie finansowe wymaga korekty. Przypadki, kiedy taka korekta jest obowiązkowa, wskazuje art. 54 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.). W myśl tego przepisu, jeśli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe lub powodują, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie.


Zmieniając sprawozdanie dokonuje się jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadamia biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.


Zagrożona działalność


Sporządzając sprawozdanie finansowe, przyjmuje się z reguły założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. W związku z tym stosuje się metody wyceny aktywów i pasywów wskazane w art. 28 ustawy o rachunkowości. Może się jednak zdarzyć, że przyjęte założenie co do możliwości kontynuowania działalności okaże się niezasadne, np. nastąpi ogłoszenie upadłości dłużnika, od którego przysługiwały istotne kwoty należności, na które nie utworzono odpisów aktualizujących, w wyniku zdarzenia losowego ulegnie zniszczeniu istotna część nieobjętych ubezpieczeniem majątkowym rzeczowych składników aktywów trwałych lub obrotowych, wystąpi nieprzewidywana na dzień bilansowy konieczność zapłaty poręczonego długu. (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Prawna<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze