niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA CENTRUM KARIERY Kierownik zespołu do spraw kierowania audytem wewnętrznym

Kierownik zespołu do spraw kierowania audytem wewnętrznym

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

kierownik zespołu
do spraw kierowania audytem wewnętrznym
Zespół Audytu Wewnętrznego
Termin składania dokumentów: 2016-02-22 
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
Miejsce wykonywania pracy: 
Olsztyn
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie (w tym opracowywanie metodyki i technik jego przeprowadzenia) poprzez badanie systemu kontroli zarządczej w celu dostarczenia Dyrektorowi Generalnemu obiektywnej i niezależnej oceny odnośnie funkcjonowania ww. kontroli w obszarach objętych zadaniami zapewniającymi;
 • kierowanie pracami Zespołu Audytu Wewnętrznego, w tym: przydzielanie zadań i nadzorowanie ich wykonania przez pozostałych audytorów, planowanie i organizowanie w porozumieniu z Dyrektorem Generalnym, działalności audytu wewnętrznego w Urzędzie, w tym opracowywanie zasad i procedur działania (Karta audytu wewnętrznego oraz Księga procedur audytu wewnętrznego);
 • sporządzanie pisemnego sprawozdania z realizowanych zadań audytowych i czynności doradczych oraz notatek informacyjnych z przeprowadzonych czynności sprawdzających, w celu przedstawienia Dyrektorowi Generalnemu oraz kierownikom audytowanych komórek organizacyjnych, rzetelnej oceny stanu faktycznego, stwierdzonych nieprawidłowości oraz wydawanie zaleceń i wniosków;
 • dokonywanie analizy ryzyka w celu zidentyfikowania i oceny obszarów ryzyka występujących w działalności Urzędu, a następnie na podstawie wyników analizy ryzyka podejmowanie decyzji na temat kolejności poddania obszarów ryzyka audytowi;
 • planowanie pracy komórki audytu w perspektywie długo i krótkookresowej (sporządzanie rocznego planu audytu i strategicznego wieloletniego planu audytu wewnętrznego) – w celu właściwej organizacji pracy, objęcia audytem wewnętrznym jak największego obszaru działalności Urzędu oraz optymalnego wykorzystania zasobów kadrowo – czasowych;
 • wykonywanie czynności doradczych, na wniosek Dyrektora Generalnego lub z własnej inicjatywy, obejmujących m.in. składanie wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu monitorowania wykonania zaleceń z przeprowadzonych audytów;
 • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu, w celu przekazania Dyrektorowi Generalnemu oraz do Ministerstwa Finansów wymaganych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

Warunki pracy 
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  •  praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  •  narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)
  •  wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu i kontroli
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • posiadanie uprawnień audytora zgodnie z art. 286 ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego,
 • znajomość kodeksu etyki audytora wewnętrznego,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • umiejętność: zarządzania ludźmi, współpracy, komunikacji,
 • umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów.
Wymagania dodatkowe 
 • wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze, administracyjne,
 • studia podyplomowe z zakresu: audytu, kontroli, finansów publicznych,
 • doświadczenie: 4 lata w jednostkach sektora finansów publicznych (w tym. min. 2 lata w audycie lub kontroli)
 • doświadczenie w zakresie koordynacji audytu,
 • przeszkolenie w zakresie zarządzania kadrami, komunikacji, umiejętności interpersonalnych itp., a także w zakresie konkretnego rodzaju audytu, np. specjalizacja w audycie informatycznym, finansowym,
 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane uprawnienia
 • Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2016-02-22 
Miejsce składania dokumentów: 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
(pok. 122)
z dopiskiem „ogłoszenie nr 177599” na liście motywacyjnym
Inne informacje: 
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie www.bip.uw.olsztyn.pl oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

3 KOMENTARZE

 1. Nie rozumiem, dlaczego w ogłoszeniach pracy rekruter nie podaje wynagrodzenia, choćby tylko w widełkach.
  Osoby na pewnym poziomie nie marnowałby swój cenny czas na odpowiadanie na pracę, która za mało płaci.

  Na Zachodzie jedną z najważniejszych punktów przy takich reklamach jest nie tylko samo wynagrodzenia (podawane zawsze brutto) ale także lista innych benefitów. A tutaj piszą aż tyle ale nie podają tego, co nas najbardziej interesuje …

 2. Z dzisiejszego artykułu w nf.pl: „Nie trać czasu. Napisz ile płacisz już w ogłoszeniu

  Konkretne informowanie kandydatów o zarobkach na etapie ogłoszenia rekrutacyjnego nie jest w Polsce powszechną praktyką. A przecież otwarta i rzeczowa komunikacja pozwala na znalezienie odpowiednich pracowników.

  Zwykle pisze się tylko o „dobrej pensji” czy „fajnej płacy”. Tymczasem zwlekanie z podaniem wynagrodzenia powoduje często stratę czasu zarówno pracodawcy, jak i kandydata.

  Kandydat powinien możliwie szybko otrzymać informację o wynagrodzeniu oraz podstawowych warunkach współpracy. Firmie ułatwia to znalezienie właściwych pracowników, a kandydatom – pracy, jakiej oczekują.

 3. W 100% poieram poprzednika!!! Tym bardziej, ze w ogloszeniu jest całe mnóstwo wymagań, my wysyłając swoją aplikację dajemy wszystkie informacje o sobie „na tacy”, a potem okazuje się, że oferowane wynagrodzenie to 1/3 lub 1/2 należnej pensji w stosunku do wymagań…. Prawdę mówiąc można czuć się oszukanym! Pytanie tylko jak to zmienić i kiedy wejdzie w życie w naszej praktyce (w Polsce)

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze