środa, 19 czerwca, 2024

Kontrola finansów komunalnych

Książki chociaż stare (1996,1998), ale umieszczam je, ze względu na obszerną zawartość merytoryczną dotyczącą kontroli w jednostkach fin. publ. Myślę, że warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, ze to nic nie kosztuje. Pozycje do pobrania w plikach PDF.


>>Wydanie I (343 strony)<<


>>Wydanie II (149 stron)<<


Zawartość:


WYDANIE I poradnika składa się z dwunastu rozdziałów:

Rozdział I – Zasady kontroli – obejmuje między innymi zagadnienia ram prawnych działalności kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych, zakresu kontroli gospodarki finansowej, zasad postępowania kontrolnego, rodzajów kontroli, oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej, częstotliwości kontroli.

Rozdział II – Planowanie kontroli – porusza aspekty zakresu planowania, opracowania rocznego planu kontroli, planowania kontroli jednostkowej.

Rozdział III – Kontrola pracy inspektorów. Kontrola pracy i dokumentacja – opisuje między innymi etap przygotowań do przeprowadzenia planowanej kontroli, organizację pracy w czasie kontroli, podstawowe obowiązki inspektora, funkcje kontrolne kolegium, dokumentowanie czasu trwania kontroli.

Rozdział IV – Metody i techniki kontroli procesów finansowych. Procesy finansowe i testy operacji – omawia fundamentalne procesy finansowe, postępowanie w przypadku stwierdzenia błędu, analizę funkcjonowania wewnętrznej jednostki rewizyjnej, procesy skomputeryzowane.

Rozdział V – Kontrola procesów skomputeryzowanych – porusza między innymi zagadnienia sposobu prowadzenia kontroli, zabezpieczeń fizycznych, zabezpieczeń dostępu do danych i programów użytkowych, zastosowania komputerów w kontroli finansowej.

Rozdział VI – Gospodarność – obejmuje między innymi katalog zadań realizowanych przez gminę, zakres uprawnień Regionalnych Izb Obrachunkowych ze względu na kryterium kontroli, metody działań kontrolnych, wykorzystanie materiałów kontroli.

Rozdział VII – Wybrane zagadnienia ingerencji prawa karnego w sferę kontrolowaną przez inspektora. Dziedziny na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie kontroli finansowej – opisuje między innymi zagadnienia ustawowych znamion przestępstwa, wybranych przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, nadużyć uprawnień służbowych, korupcji, defraudacji (rozdział uaktualniony w wydaniu II).

Rozdział VIII – Sprawozdawczość finansowa – omawia obieg sprawozdawczości budżetowej, rodzaje i sposób sporządzania sprawozdań, dochody i wydatki, bilans itp.

Rozdział IX – Udokumentowanie czynności kontrolnych. Protokoły pokontrolne – obejmuje sprawozdanie z kontroli, postępowanie pokontrolne, treść i formę protokołu kontroli.

Rozdział X – Zdolność kredytowa samorządów lokalnych i emisja obligacji przez gminy. Sprawozdania specjalne, przygotowane przez Izby Obrachunkowe dla oceny zdolności kredytowej samorządów lokalnych i emisji obligacji przez gminy (rozdział uaktualniony w wydaniu II).

Rozdział XI – Techniki przeprowadzania wywiadów – opisuje między innymi cele wywiadu, fazy i rodzaje wywiadów, rodzaje pytań.

Rozdział XII – Ważniejsze określenia i definicje użyte w poradniku.


WYDANIE II
składa się z pięciu rozdziałów oraz z aneksu przygotowanego przez Audit Commission. Do publikacji została także dołączona dyskietka, na której znajdują się ankiety i formularze testów sprawdzających.

Rozdział I – Kontrola udzielania przez gminy zamówień publicznych – porusza zagadnienia metodyki pracy, zakresu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, reprezentacji zamawiającego i oferenta, trybów postępowania, zaproszenia do przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji postępowania, protestów i odwołań oraz udzielanie zamówień na roboty budowlane.
– Zamówienia publiczne – ta część rozdziału I obejmuje budżetowanie i rachunkowość, procedury przetargowe i zamówienia oraz dokonywanie płatności.

Rozdział II – Gospodarowanie nieruchomościami – opisuje nabycie mienia w drodze komunalizacji, zagadnienia sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, darowizny, zamiany, zrzeczenia się nieruchomości, opłat adiacenckich, prawa pierwokupu, wywłaszczenia i wyceny nieruchomości, uwłaszczeń, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opisuje inne przepisy przejściowe ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział III – Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej – omawia formy prowadzenia przez gminy działalności komunalnej, związki międzygminne i porozumienia komunalne, komunalne zakłady budżetowe oraz spółki.

Rozdział IV – Kontrola realizacji dochodów z majątku gminy – rozdział opisuje rodzaje dochodów z majątku, zakres swobody w rozporządzaniu mieniem komunalnym, ustalanie cen i opłat oraz akty prawne obejmujące gospodarowanie mieniem komunalnym.

Rozdział V – Przykładowy protokół kontroli gospodarki finansowej gminnych jednostek oświatowych – omawia miedzy innymi realizację inwestycji i remontów pod kątem prawidłowości stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, kontrolę wewnętrzną i nadzór nad jednostkami i zakładami budżetowymi.
– Lista sprawdzająca. Kontrola instytucji zewnętrznych – opisuje kontrole zarządzania i testy zgodności.

Aneks – Zastosowanie zasad audytu w kontroli finansowej samorządów lokalnych i placówek służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

1 KOMENTARZ

  1. materiał ciekwawy do wykorzystania dla audytorów wewn. w jednostkach samorządu terytorialnego. Niemniej jednak nalezy wykazać duża ostrożność w korzystaniu, z uwagi na nieaktualności przepisów prawnych. Warto skorzystać.

Comments are closed.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze