sobota, 15 czerwca, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Kontrola finansowa - kwestionariusz samooceny

Kontrola finansowa – kwestionariusz samooceny

KONTROLA FINANSOWA – Kwestionariusz Samooceny
Lp.

Zagadnienie

 TAK   NIE   Uwagi 
1 Czy podjęto bądĽ planuje się podjąć działania w celu wdrożenia standardów kontroli finansowej wydanych przez Ministra Finansów?      
2 Czy komórka wewnętrznej kontroli instytucjonalnej funkcjonują w jednostce?      
3

Czy w jednostce obowiązują pisemne procedury kontroli finansowej dotyczące:  • wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków,
  • pobierania i gromadzenia środków publicznych,
  • trybu postępowania w zakresie zamówień publicznych,
  • zwrotu środków publicznych,jakie?
     
4 Czy w jednostce istnieje odpowiednia regulacja określająca tryb opracowywania i aktualizacji procedur kontroli, jaka komórka (pracownicy) to wykonuje?      
5 Czy w jednostce obowiązuje zbiór zasad etycznych?      
6 Czy w jednostce istnieje pisemne zestawienie zadań wrażliwych, czyli takich, przy których pracownicy mogą być szczególnie podatni na wpływy szkodliwe dla gospodarki finansowej?      
7 Czy zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownictwa i poszczególnych komórek organizacyjnych zostały określone w formie pisemnej i są dostępne dla każdego pracownika jednostki?      
8 Czy zostały określone w formie pisemnej zadania wykonywane na każdym stanowisku pracy (czy są one aktualne)?      
9 Czy powierzenie uprawnień lub obowiązków w zakresie gospodarki finansowej lub majątkowej dokonywane jest w formie pisemnej i potwierdzane podpisem pracownika przyjmującego te uprawnienia i obowiązki?      
10 Czy głównym księgowym jednostki jest osoba spełniająca wymogi art. 35 ust. 2 ustawy o finansach publicznych?      
11 Czy kierownictwo ustaliło i przedstawiło w formie pisemnej cele jednostki co najmniej na bieżący rok?      
12 Czy w jednostce istnieje dokumentacja będąca wynikiem identyfikowania przez kierownictwo ryzyka?      
13 Czy w procesie identyfikacji ryzyka rozważane są czynniki sprzyjające wystąpieniu ryzyka o charakterze finansowym?      
14 Czy kierownictwo dokonuje systematycznej oceny zidentyfikowanego ryzyka oceniając jego skutki i prawdopodobieństwo wystąpienia?      
15 Czy w obrębie całej struktury organizacyjnej jednostki funkcjonują skuteczne mechanizmy przekazywania istotnych informacji?      
16 Czy ustalone przez kierownictwo cele jednostki na dany rok są komunikowane pracownikom?      
17 Czy określono mierzalne wskaĽniki, mierniki i kryteria oceny realizacji poszczególnych celów jednostki?      
18 Czy istnieje kompletna i dostępna dla pracowników dokumentacja systemu kontroli finansowej obejmująca wszystkie procedury, instrukcje, wytyczne kierownictwa, zakresy obowiązków i in. dokumenty związane z systemem kontroli finansowej?    
19 Czy procedury istniejące w jednostce zawierają odpowiednie mechanizmy kontroli zapewniające, że podejmowane i realizowane są wyłącznie operacje finansowe zatwierdzone przez kierownika jednostki lub upoważnionych pracowników?      
20 Czy istnieje zestawienie kluczowych obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania, rejestrowania i sprawdzania operacji finansowych lub gospodarczych, które muszą być rozdzielone pomiędzy różnych pracowników?      
21 Czy kierownictwo jednostki dokonuje bieżących ocen skuteczności systemu wewnętrznej kontroli finansowej?      

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze