niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Nabór kandydatów na ekspertów programu RPO woj. małopolskiego

Nabór kandydatów na ekspertów programu RPO woj. małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór

kandydatów na ekspertów programu

nr 3/2016/UMWM w następujących dziedzinach:

 

 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Infrastruktura rowerowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Ochrona, konserwacja i udostępnianie zabytków,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,
 • Infrastruktura kultury.

 

Termin składania wniosków: od 17 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.

O naborze

Przeprowadzenie naboru ma na celu wyłonienie kandydatów na ekspertów, którzy zostaną umieszczeni w >> Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <<, zwany dalej Wykazem. Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do dokonywania oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przeprowadzana będzie w systemie informatycznym  e-RPO, co oznacza, iż w odniesieniu do dokonywanej oceny nie będzie wymagana osobista obecność osób oceniających w siedzibie IZ. Jednak przewiduje się spotkania KOP, na których obecność będzie obowiązkowa. Będą to spotkania mające na celu omówienie zasad oceny dla danego konkursu.

Kandydat na eksperta, który pozytywnie przejdzie proces naboru, zostanie przypisany do dziedziny której dotyczyło zgłoszenie. Wniosek można złożyć na dowolną liczbę dziedzin określonych w niniejszym ogłoszeniu. W przypadku ubiegania się o wpis w ramach więcej niż jednej dziedziny, komplet dokumentów należy złożyć odrębnie dla każdej dziedziny.

Dokładne informacje dotyczące procedury naboru kandydatów na ekspertów oraz wymagań w stosunku do kandydatów na ekspertów zostały uregulowane w >> Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <<.

 

[quote_center]
Ważne!

Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w danej dziedzinie objętej naborem.

Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

[/quote_center]

 

Kto może zostać kandydatem na eksperta

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolności do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności o których mowa w pkt 1-3;
 5. posiada wykształcenie wyższe;
 6. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;
 7. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;
 8. nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;
 9. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska, zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników ww. instytucji w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;
 10. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do regulaminu.
Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę, umiejętności, uprawnienia w ramach danej dziedziny potwierdzone za zgodność z oryginałem.
 3. Oświadczenie osoby starającej się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów, iż nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi.
Forma i termin złożenia dokumentów

Wnioski o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 wraz z załącznikami należy składać w terminie od 17 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.

– osobiście w siedzibie
Departamentu Funduszy Europejskich – Kraków, ul. Wielicka 72 B, parter (wejście od ul. Dworcowej)

lub

– wysłać listem poleconym

 

Uwaga! Bardzo ważna informacja

Prosimy o zanonimizowanie danych osobowych (zakreślenie/zaciemnienie danych), które znajdują się w składanych załącznikach do wniosku o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, w szczególności proszę o ukrycie takich danych jak:
– data i miejsce urodzenia (najczęściej w ramach składanych dyplomów);
– miejsca zamieszkania/zameldowania (kserokopie umów o dzieło/zlecenia, umów o pracę, świadectw pracy);
– imiona rodziców (świadectwa pracy);
– NIP (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);
– seria i numer dowodu osobistego (kserokopie umów o dzieło/zlecenia);
– wysokość wynagrodzenia (świadectwa pracy, kserokopie umów o dzieło/zlecenia).

 

Dziennik podawczy przyjmować będzie wnioski w dniach pracy Urzędu, to jest
od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00. W przypadku składania dokumentów za pośrednictwem poczty o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Jak wygląda proces wyboru Kandydata na eksperta?

Nabór kandydatów na ekspertów przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich UMWM.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone jest w ramach posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej i składa się z następujących etapów:

1. weryfikacja formalna wniosku,

2. weryfikacja merytoryczna wniosku, w skład której wchodzi:

a) ocena złożonej dokumentacji pod kątem spełnienia kryteriów dla danej dziedziny,

b) pisemny egzamin z ogólnej wiedzy teoretycznej i/lub specjalistycznej w zakresie RPO WM na lata 2014-2020,

c) opcjonalnie rozmowa kwalifikacyjna.

3. decyzja o umieszczeniu w Wykazie kandydatów na ekspertów przez IZ – Zarząd Województwa Małopolskiego bądź odmowa Komisji Kwalifikacyjnej umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów.

Informacje o wynikach postępowania kwalifikacyjnego przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku.

Kontakt

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 29 90 771 oraz (12) 29 90 779 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Barbara.Syc@umwm.pl oraz Katarzyna.Stanczykowska@umwm.pl

Pliki do pobrania:

>> Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 << (.pdf, 145 KB)

>> Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 << (.doc, 130 KB )

>> Zasady wynagradzania ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 << (.pdf, 88 KB)

Zobacz również

>> Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <<

>> Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <<

>> Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 <<

 

 

 

 

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze