niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego

Nabór kandydatów na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na

ekspertów

uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziedziny
 1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii;
 2. Infrastruktura drogowa;
 3. Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy;
 4. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Termin

Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przyjmowane będą w terminie od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 20 lipca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

Szczegóły ogłoszenia

I.Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która jednocześnie spełnia następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie wyższe;
 5. posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe oraz w ramach trzyletniego doświadczenia zawodowego posiada minimum 12–miesięczne doświadczenie zawodowe nabyte w okresie ostatnich 5 lat2, w dziedzinie objętej RPO WP 2014-2020, w zakresie której aplikuje3;
 6. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020;
 7. nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020.

Szczegółowe wymagania w zakresie spełniania warunków, o których mowa w pkt I ppkt 4 i 5

II. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie Infrastruktura kolejowa oraz tabor kolejowy powinna obligatoryjnie posiadać:

 wykształcenie wyższe (kierunki: Inżynieria kolejowa, Inżynieria lądowa, Inżynieria drogowa, Transport, Eksploatacja pojazdów szynowych, Transport publiczny) i/lub

 doświadczenie zawodowe w obszarze infrastruktury kolejowej, w szczególności umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej, a także doświadczenie w projektowaniu lub kierowaniu budową obiektów infrastruktury kolejowej lub doświadczenie zawodowe w obszarze eksploatacji pojazdów szynowych.

Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie Infrastruktura drogowa powinna obligatoryjnie posiadać:

 • wykształcenie wyższe (kierunki: Inżynieria drogowa, Inżynieria mostowa, Inżynieria lądowa) i/lub
 • doświadczenie zawodowe w obszarze infrastruktury drogowej, w szczególności umiejętność weryfikacji dokumentacji technicznej, a także doświadczenie w projektowaniu lub kierowaniu budową obiektów drogowych lub mostowych).

   

  Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 w dziedzinie: Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej powinna obligatoryjnie posiadać:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe związane z organizacją i zarządzaniem w ochronie zdrowia lub wykształcenie wyższe i studia podyplomowe o ww. kierunku oraz min. 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia lub min. 3 – letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub
 • wykształcenie wyższe budowlane oraz min. min. 3 – letnie doświadczenie w zarządzaniu podmiotami ochrony zdrowia lub min. 3 – letnie doświadczenie w realizacji projektów w zakresie ochrony zdrowia finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

  III. Osoba ubiegająca się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014- 2020 powinna złożyć wniosek o wpis do Wykazu, który zawiera:

  1. Formularz kwestionariusza osobowego;
  2. Oświadczenie kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-20204;
  3. Zgodę kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów;
  4. Oświadczenie o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020;
  5. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie każdego z wymaganych warunków dotyczących posiadanej wiedzy, umiejętności, doświadczenia zawodowego w danej dziedzinie, októrych mowa w pkt I ppkt 4-5 oraz szczegółowo w pkt II.

W przypadku zamiaru składania wniosku o wpis do Wykazu w ramach więcej niż jednej dziedziny, kandydat powinien złożyć odrębne wnioski wraz z kompletem dokumentów w ramach każdej z wybranych dziedzin.

 

IV. Termin i miejsce składania wniosku:

Dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt III należy przesłać pocztą w zamkniętej kopercie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

al. Ł. Cieplińskiego 4 35-010 Rzeszów

z dopiskiem: „Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 dziedzina: ……..”

lub dostarczyć osobiście bądź przez posłańca do Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod wskazany powyżej adres, w terminie od dnia 29 czerwca 2016 r. do dnia 20 lipca 2016 r. w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki 7:30 – 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wnioski złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) pozostawia się bez rozpatrzenia.

V. Informacje dodatkowe

 • pierwszy etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów formalnych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 1-4 i 7. IZ RPO WP dokona oceny zgłoszonych wniosków w oparciu o kartę oceny wniosków;
 • drugi etap obejmuje weryfikację spełnienia kryteriów merytorycznych oraz warunków, o których mowa w pkt I ppkt 5 i 6 oraz szczegółowo w pkt II poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z osobą ubiegającą się o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów.
 1. O konieczności dokonania ewentualnych uzupełnień na etapie oceny formalnej jak również o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku), wnioskodawcy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail, na wskazany w Kwestionariuszu osobowym adres e-mail.
 2. Do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WP 2014-2020 zostaną wpisane osoby, które otrzymają pozytywny wynik procedury kwalifikacyjnej.
 3. Od negatywnego wyniku weryfikacji wniosku o wpis do Wykazu nie przysługuje osobie ubiegającej się o status kandydata na eksperta żaden środek odwoławczy.
 4. Wnioski złożone przez kandydatów na ekspertów na dziedziny, na które nie ogłoszono naboru pozostawia się bez rozpatrzenia.

VI. Dodatkowych informacji związanych z naborem kandydatów na ekspertów udzielają pracownicy Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie pod numerem telefonu: 17 747 68 24.

Załączniki:

(1) Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta;

(2)  Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020;

(3)  Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów

(4)  Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020;

(5)  Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

Do pobrania:

Załącznik nr 1: Wzór wniosku i formularza kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta (DOC, 170 KB)

Załącznik nr 2: Wzór oświadczenia kandydata na eksperta o niekaralności, o korzystaniu z praw publicznych, zdolności do czynności prawnych oraz niepozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, samorządowymi jednostkami organizacyjnymi Województwa Podkarpackiego lub Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (DOC, 115 KB)

Załącznik nr 3: Wzór zgody kandydata na eksperta na zamieszczenie danych osobowych w Wykazie oraz na przetwarzanie danych osobowych ujawnionych przez kandydata na eksperta w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu na potrzeby udziału w wyborze projektów (DOC, 65 KB)

Załącznik nr 4: Wzór oświadczenia o posiadaniu wiedzy w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WP 2014-2020 (DOC, 123 KB)

Załącznik nr 5: Zasady naboru kandydatów na ekspertów oraz prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (ZIP, 1,93 MB)

 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze