czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór
kandydatów na ekspertów
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

O naborze

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiącym >> załącznik nr 1 << do ogłoszenia (Uchwała Nr 1028/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r.). Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy na dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przez eksperta. Wykaz kandydatów na ekspertów jest zamieszczany na stronie internetowej >> www.rpo.malopolska.pl <<

Eksperci w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć będą uczestniczyć w ocenie wniosków o dofinansowanie składanych m.in. w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Ocena z udziałem ww. ekspertów prowadzona będzie w formie panelu ekspertów i będzie polegała na spotkaniu członków panelu z Wnioskodawcą w celu zaprezentowania projektu, co oznacza, iż wymagana jest osobista obecność eksperta w siedzibie MCP. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie, w rundach oceny, dla grupy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej I stopnia.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)        korzysta z pełni praw publicznych;

2)        posiada pełną zdolności do czynności prawnych;

3)        nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4)        złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;

5)        posiada wykształcenie wyższe;

6)        posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;

7)        posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;

8)        nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;

9)        nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska (dalej: właściwymi instytucjami), zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników UMWM oraz MCP w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;

10)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

Ważne!

Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w dziedzinie objętej naborem.

Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

Zasady weryfikacji wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM

Weryfikacja spełnienia warunków określonych powyżej nastąpi na podstawie złożonych dokumentów. Po pozytywnej weryfikacji złożonej aplikacji z wybranymi kandydatami, może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Wszelka korespondencja z kandydatem na eksperta odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany w aplikacji. Dotyczy to w szczególności: wezwania do uzupełnień wniosku, poinformowania o terminie rozmowy kwalifikacyjnej oraz przekazania informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów nie zapewnia kandydatowi na eksperta uczestnictwa w procesie wyboru projektów do dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020 i nie może stanowić podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Kandydatura na eksperta zostanie pozytywnie oceniona przez Komisję Kwalifikacyjną w przypadku spełnienia kryterium merytorycznego – minimalnego oraz co najmniej 2 kryteriów merytorycznych – pożądanych: 

Kryteria merytoryczne – minimalne:

1.      Wnioskodawca posiada:

a)      tytuł inżyniera w dziedzinach regionalnych inteligentnych specjalizacji tzn. nauki o życiu, energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego oraz ukończone studia podyplomowe w dziedzinie zarzadzania, finansów, ekonomii,

b)      lub wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie ekonomii, finansów, zarządzania, prawa,

c)      lub ukończone podyplomowe studia Master of Business Administration (MBA)

Dla potwierdzenia spełnienia kryterium minimalnego wymagane jest spełnienie co najmniej jednego warunku wskazanego w literach od a-c.

Kryteria merytoryczne – pożądane:

1.      Wnioskodawca posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w działalności gospodarczej w szczególności w branżach mieszczących się w obszarach specjalizacji regionalnych tj. nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego.

2.      Wnioskodawca posiada minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku analityka finansowego/doradcy inwestycyjnego w zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego lub w zakresie działalności funduszy podwyższonego ryzyka lub jako anioł biznesu.

3.      Wnioskodawca posiada certyfikaty/dyplomy ukończenia profesjonalnych szkoleń/kursów (wydane nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r.) z zakresu: zarządzania inwestycjami i kapitałem, zarządzania finansami, rozwojem przedsiębiorstw na uczelni wyższej w kraju lub za granicą.

4.      Wnioskodawca posiada dokumentowane doświadczenie w ocenie potencjału komercyjnego co najmniej 10 projektów innowacyjnych, w których wartość kosztów kwalifikowanych wynosiła min. 5 mln PLN (komercjalizacja praw własności przemysłowej lub inna forma wdrożenia wyników prac B+R do gospodarki).

5.      Wnioskodawca zasiadał w gremiach decyzyjnych/komitetach inwestycyjnych spółek/ podejmował decyzje inwestycyjne w  spółkach/ funduszach inwestycyjnych/ kapitałowych inwestujących w obszarze innowacyjnych przedsięwzięć, dysponujących budżetem na inwestycje 1 mln euro lub większym.

Wymagane jest spełnienie co najmniej 2 ww. kryteriów pożądanych.

Wymagane dokumenty:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

1. Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 zawierający niezbędne oświadczenia;

2. CV (życiorys) potwierdzający posiadane wykształcenie i przebieg kariery zawodowej, aż do dnia złożenia wniosku. Na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej kandydat przedstawia do wglądu oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w § 3 pkt 5 i 6 Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

Wzór wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów dostępny jest na stronie internetowej >> www.mcp.malopolska.pl <<
a także możliwy do pobrania pod treścią ogłoszenia (>> załącznik nr 2 << )

Sposób składania dokumentów:

Wnioski wraz z załącznikami umieszczone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „KANDYDAT NA EKSPERTA w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć” należy przesyłać na adres:

[quote_center]

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Jasnogórska 11

31–358 Kraków

lub składać osobiście w sekretariacie MCP (II piętro),

[/quote_center]

w dniach i godzinach pracy urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. Wnioski o wpis złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.

Nabór odbywa się w turach. Weryfikacja formalno – merytoryczna wniosku odbywa się w terminie 45 dni od zakończenia tury naboru wniosków. Poszczególne tury naboru wniosków będą przebiegać następująco:

  • 7 lipca 2016 r. – 31 lipca 2016 r.
  • 1 sierpnia 2016 r. – 31 sierpnia 2016 r.
  • 1 września 2016 r. – 30 września 2016 r.
  • 1 października 2016 r. – 31 października 2016 r.
  • 1 listopada 2016 r. – 30 listopada 2016 r.
  • 1 grudnia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.
  • 1 stycznia 2017 r. – 13 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 376 91 73

Uwaga!

Prosimy o zanonimizowanie danych osobowych (zakreślenie/zaciemnienie danych), które mogą znajdować się w CV lub innych składanych załącznikach (na wezwanie), w szczególności proszę o ukrycie takich danych jak:

– data i miejsce urodzenia (najczęściej w ramach składanych dyplomów – jeśli dotyczy);

– miejsca zamieszkania/zameldowania (kserokopie umów o dzieło/zlecenia, umów o pracę, świadectw pracy – jeśli dotyczy);

– imiona rodziców (świadectwa pracy – jeśli dotyczy);

– NIP (kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy);

– seria i numer dowodu osobistego (kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy);

– wysokość wynagrodzenia (świadectwa pracy, kserokopie umów o dzieło/zlecenia – jeśli dotyczy).

Wykaz dokumentów dotyczących RPO WM na lata 2014–2020 wraz z linkami interaktywnymi:

 

Pliki do pobrania:

>> Załącznik nr 1 – Regulamin naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP. <<

>> Załącznik nr 2 – Wniosek o umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze