Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu prowadzi nabór na kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2014-2020. Ogłoszenie dotyczy Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Zgłoszenia

Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW WRPO 2014+”, należy przesyłać na adres :

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,

ul. Kościelna 37,

60-537 Poznań

lub składać osobiście w sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek C), ul. Kościelna 37, do 12 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje

Szczegóły naboru, formularz zgłoszenia, wymagania wobec kandydatów oraz dziedziny, których dotyczy ogłoszenie znajdują się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 61 846 38 36.

2015-06-01