poniedziałek, 11 grudnia, 2023
Strona główna Artykuły NIK - kontrola w samorządach

NIK – kontrola w samorządach

Badaniami kontrolnymi, przeprowadzonymi na terenie 8 województw w okresie od kwietnia do sierpnia 2007 r., objęto 31 powiatowych oraz 8 wojewódzkich urzędów pracy.


Celem kontroli NIK była ocena czy wykorzystanie przez administrację samorządową środków publicznych, odbywało się zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, określonymi w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), jak również zgodnie z zasadą rzetelnego i legalnego działania. Przyjęto, że miarą skuteczności szkolenia bezrobotnych jest podjęcie zatrudnienia po odbytym przeszkoleniu.


Najwyższa Izba Kontroli, ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, realizację szkoleń bezrobotnych przez kontrolowane powiatowe urzędy pracy. Wykonywanie tych zadań odbywało się zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, określonymi w art. 35 ustawy o finansach publicznych.


Istotnym problemem, wpływającym na skuteczność działania powiatowych urzędów pracy, był brak określenia strategicznych celów szkolenia w uchwalanych przez rady powiatów strategiach aktywizacji zawodowej, a także niewystarczająca koordynacja ze strony wojewódzkich urzędów pracy. Na uwagę zasługuje ponadto grupa długotrwale bezrobotnych, wciąż niedostatecznie zidentyfikowana, wymagająca zindywidualizowanego podejścia oraz odpowiednich programów działania.


Jednocześnie NIK wskazuje na możliwość zwiększenia skuteczności wykonywania zadań przez kontrolowane urzędy poprzez:  • wypracowanie efektywnych metod planowania szkoleń;
  • ścisłe współdziałanie wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie diagnozowania lokalnych rynków pracy i planowania szkoleń;
  • wykorzystywanie wyników przeprowadzanych ewaluacji do usprawnienia działań;
  • objęcie szkoleniami większej liczby osób bezrobotnych.

W powiatach, będących siedzibą kontrolowanych przez NIK urzędów pracy, wskaźnik ponownego zatrudnienia osób po przeszkoleniu w okresie do trzech miesięcy od ukończenia kursu w 2005 r. wyniósł średnio 40%, a w 2006 r. uległ obniżeniu do 39,6%. Powiatowe urzędy pracy nie prowadziły takich analiz w dłuższym okresie niż 3 miesiące. Dlatego też Izba zweryfikowała poziom ponownego zatrudnienia poprzez ankietowanie absolwentów szkoleń i przeprowadziła w drugim kwartale 2007 r. ankietowanie 1.972 osób, które jako bezrobotne uczestniczyły w szkoleniach organizowanych przez powiatowe urzędy pracy w latach 2005–2006. Odpowiedzi uzyskane od 1.231 respondentów wskazują, że wykonywali oni pracę zarobkową. Grupa ta stanowiła 62,4% ankietowanych. Wprawdzie ankietowani wskazali, że najczęściej znajdowali pracę w okresie do 3 miesięcy od ukończenia szkolenia, to jednak 33% tych respondentów uzyskało zatrudnienie po upływie od 4 do ponad 12 miesięcy. XXXXXXXXXXXXX Większość ankietowanych oceniła szkolenia jako przydatne dla podjęcia zatrudnienia. W szczególności 66% respondentów (1.301 osób) poinformowało, iż szkolenie pomogło im podwyższyć kwalifikacje, a ponad 34% (719) osób) wskazało, iż odbyty kurs pomógł im znaleźć zatrudnienie. XXXXXXXXXXXXX


Tutaj możesz pobrać >>Informacja o wynikach kontroli<<


Dalsza częśc artykułu w >>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze