poniedziałek, 22 lipca, 2024
Strona główna Artykuły Nowy zawód - audytor wewnętrzny

Nowy zawód – audytor wewnętrzny

Pierwszego czerwca 2005 roku minął rok od utworzenia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego na mocy Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1454/89/II/2003 z dnia 21 października 2003 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Ramy funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce wyznacza rozdział V ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Rozporządzenia te to: rozporządzenie z 5 lipca 2002 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego i z 20 grudnia 2002 r. w sprawie określonych kwot przychodów i wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Oprócz wymienionych aktów prawnych, realizacje wdrażania audytu ułatwiają wydane przez resort finansów, „Standardy kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz „Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”; „Kodeks etyki audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz „Karta audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych”.


Zgodnie z określoną w ustawie definicją audytu wewnętrznego jest to ogół działań, przez które kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, a także przejrzystości i jawności.


Audyt wewnętrzny obejmuje w szczególności: 1. badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych;
 2. ocenę systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem ;
 3. ocenę efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.

Do określonego w regulaminie WUP zakresu obowiązków Samodzielnego Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego należy: 1. badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdań z wykonania budżetu;
 2. dokonywanie oceny adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli w tym przestrzegana i procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków;
 3. dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań;
 4. dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Urzędu;
 5. opracowywanie planu audytu wewnętrznego;
 6. opracowywanie programu zadania audytowego.

Samodzielne Stanowisko ds. Audytu wewnętrznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostało wprowadzone zgodnie z zasadami i warunkami prowadzenia audytu wewnętrznego określonymi,  w załącznikach do podpisanych w 2004 roku umów finansowania działań w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. W/w załącznikach zostały określone obowiązki Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Instytucji Wdrażającej wobec Instytucji Zarządzającej i Pośredniczącej dotyczące przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz składania rocznego planu audytu oraz sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych.


Zgodnie ze Standardami audytu wewnętrznego wydanych przez Ministra Finansów Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego podporządkowane jest bezpośrednio Dyrektorowi. Zapis ten zapewnia audytorowi organizacyjną odrębność wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.


W regulaminie audytu wewnętrznego znajduje się również zapis dotyczący nieograniczonego dostępu przez audytora do dokumentacji i informacji dotyczących komórek audytowanych oraz do informacji niejawnych.


W pierwszym roku działalności komórki audytu wewnętrznego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy zostały opracowane dokumenty wewnętrzne regulujące prace audytora wewnętrznego:


  1. Regulamin Audytu wewnętrznego wprowadzony zarządzeniem nr NO/57/2004  Dyrektora WUP w Katowicach z dnia 10 listopada 2004 r.
 2. Księgę procedur audytu wewnętrznego w WUP przyjętą przez Dyrektora Urzędu, która przedstawia w sposób kompleksowy obszary działalności audytu w WUP oraz zawiera wzory dokumentów audytowych;
 3. Roczny plan audytu na 2005 rok, który został sporządzony na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka i jest obecnie realizowany. Wykonane zostały dwa zadania audytowe spośród trzech zaplanowanych na 2005 r.
 4. Strategiczny plan audytu;
 5. Akta stałe audytu wewnętrznego oraz akta bieżące.

 


 W ostatnim czasie uchwalona przez sejm nowelizacja ustawy o finansach publicznych oraz przyjęta przez senat precyzuje pojęcie audytu wewnętrznego, który pełni funkcje dwojakiego rodzaju. Z jednej strony zapewnia, że systemy zarządzania i kontroli działają poprawnie, dostarczając niezależnej i obiektywnej oceny kierownikowi jednostki. Z drugiej strony stanowi funkcję doradczą, co zostało w definicji wyeksponowane. Termin „doradztwo” implikuje konsultowanie, asystowanie przy projektowaniu procesów w ramach działalności organizacji, również doradzanie przy projektowaniu zmian systemowych i proceduralnych, a także prowadzenie szkoleń. Łatwo można zauważyć, iż audytor wewnętrzny, wykonując te czynności, stąpa po cienkiej linii pomiędzy obiektywną oceną a zaangażowaniem się, czego nie wolno zrobić pod rygorem narażenia się na zarzut naruszenia standardu bezstronności i wejścia w ewidentny konflikt interesów. W związku z powyższym rodzaj usług doradczych powinien być określony w regulaminie audytu. Jest to podstawowe zabezpieczenie przed próbami narzucenia audytorowi wewnętrznemu takich zadań, które naruszałyby jego niezależność operacyjną. Audytorzy wewnętrzni mogą świadczyć usługi doradcze także w zakresie działań operacyjnych, za które byli uprzednio odpowiedzialni. Stanowi to swoisty wyłom w mocno akcentowanej przy funkcji zapewniającej, zasadzie niedoceniania działalności, za która audytor był wcześniej odpowiedzialny. Jednak należy zauważyć w tym miejscu, iż zakaz ten jest jak najbardziej uzasadniony, bowiem wymagane jest wtedy d audytora wydanie opinii o charakterze zapewnienia, że dana działalność prowadzona jest właściwie. Usługa doradcza polegałaby np. na wskazaniu kierownictwu organizacji określonego sposobu postępowania, przy założeniu, że to osoby zarządzające podejmą określone decyzje odnośnie do jego wdrożenia.


Poza tym ustawodawca precyzuje, że wynikiem pracy audytora jest ocena, nie jak nieraz uważa – zaprojektowanie i wdrożenie konkretnych rozwiązań. Rozszerzeniu ulega również zakres audytu finansowego, który dotąd ograniczony był do badania dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych. Obecnie zapis ustawy mówi o ocenie przez audytora wewnętrznego wiarygodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu. Zapis ten, zatem daje możliwość audytorom wewnętrznym sektora publicznego badania wiarygodności sprawozdania finansowego macierzystych jednostek. Wyeksponowano również działania związane z audytem zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa i obowiązującymi w jednostce procedurami.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze