czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA CENTRUM KARIERY Podinspektor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Podinspektor w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym urzędniczym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na stanowisko Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

I. Miejsce zatrudnienia Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na urzędniczym stanowisku pracy.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba która:

1.Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1, ust 3 ustawy o pracownikach samorządowych.

2.Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Posiada wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane wykształcenie o profilu administracyjnym, ekonomicznym lub pokrewnym.

5.Posiada co najmniej trzyletni staż pracy w administracji publicznej, w tym minimum 1 rok na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, ewentualnie z rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych.

6. Posiada umiejętności obsługi komputera i sprzętu komputerowego.

7. Zna zasady rozliczeń finansowych.

8. Zna przepisy prawa z zakresu:

– ustawy o samorządzie gminnym,

– postępowania administracyjnego,

– ustawy o finansach publicznych,

– ustawy o rachunkowości,

– ustawy prawo zamówień publicznych.

B. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

2.Staranność, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

3. Umiejętność pisemnego formułowania ustaleń, wniosków, uwag i opinii.

4. Prawo jazdy kat. B.

5. Posiada predyspozycje do przeprowadzania kontroli.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji kontroli i rekontroli w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych,

2) prowadzenie zbioru protokołów i zaleceń pokontrolnych,

3) przeprowadzanie kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostek organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza planem kontroli oraz innych kontroli i badań doraźnych zleconych przez Burmistrza, a w szczególności kontroli finansowej,

4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i sporządzenie planów realizacji zaleceń pokontrolnych,

5) przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań tematycznie związanych z działalnością Biura,

6) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli,

7) przygotowywanie projektów wystąpień i zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości,

8) monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych wydanych w następstwie prowadzonych kontroli,

9) przeprowadzanie rekontroli wykonania zaleceń i wniosków wynikających z protokołów kontroli,

10) współpraca z audytorem wewnętrznym w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego,

11) odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

12) prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy,

13) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i współpraca z administratorem bezpieczeństwa informacji Urzędu,

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym przekazywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim po zatwierdzeniu przez Kierownika Biura.

V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia

1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

5. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. zaświadczenia o kursach, szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

6. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu).

7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z odpowiedzialnością za gospodarkę finansową, rozliczaniem finansowym lub w zakresie czynności kontrolnych (zaświadczenie o zatrudnieniu, kserokopia zakresu czynności)

8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia.

VIII. Sposób i termin składania ofert:

1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 25 września 2015 r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Podinspektora w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – tekst jednolity, ze zm.) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 – tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 – tekst jednolity, ze zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest

Inspektor ds. kadr. Telefon kontaktowy: 68 4109710.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze