czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Projekt ustawy o funduszach unijnych

Projekt ustawy o funduszach unijnych

Umożliwienie bardziej efektywnego oraz terminowego wykorzystania środków unijnych wspierających rozwój kraju jest celem przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, który 19 sierpnia 2008 r. został przyjęty przez Radę Ministrów.

Proponowany Projekt ustawy stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie stoją przed Polską w związku z wdrażaniem środków unijnych. Konieczne są zmiany w prawie krajowym, które umożliwią nie tylko efektywne wykorzystanie tych środków, ale również wykorzystanie ich w określonym terminie tak, aby skumulować i uruchomić jak największy potencjał rozwojowy Polski. Projektowane zmiany są również istotne dla kształtowania i koordynacji polityki rozwojowej w Polsce. Dotyczą one uporządkowania systemu instytucjonalnego oraz usystematyzowania działań strategicznych podejmowanych – zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym – przez podmioty uczestniczące w zarządzaniu procesami rozwoju kraju, w tym zaangażowane we wdrażanie funduszy europejskich. Przewiduje się, że wejście w życie projektowanych regulacji zwiększy konkurencyjność gospodarki dzięki wprowadzeniu obowiązku średniookresowego długofalowego programowania odnoszącego się do regionów, rozwoju przestrzennego, sektorów i innych obszarów aktywności państwa w sferze gospodarczej i społecznej.

Zaproponowane zapisy dotyczą przede wszystkim zmian w ustawie o finansach publicznych i ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Doprowadzono m.in. do uspójnienia przepisów obu ustaw w zakresie programów wieloletnich i ich zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju. Aby system był bardziej przyjazny beneficjentom udoskonalono takie instrumenty, jak wytyczne czy procedura odwoławcza. W sposób bardziej ogólny sformułowano zakaz zmiany zasad konkursu, na niekorzyść wnioskodawców, w trakcie jego trwania; analogiczny zakaz wprowadzono w odniesieniu do wytycznych oraz systemów realizacji programów operacyjnych. Poszerzono także zakres porozumień zawieranych między Instytucją Zarządzającą programem operacyjnym a Instytucją Pośredniczącą w jego wdrażaniu. W ustawie o finansach publicznych wprowadzono przepisy zwiększające  skuteczność i efektywność wydatkowania środków unijnych, m.in. doprecyzowano nie tylko pojęcie, ale również zakres i obowiązywanie „dotacji rozwojowej”, uproszczono system obiegu środków finansowych, w tym przede wszystkim tzw. „środków niewygasających”.

Ponadto, w celu kompleksowego usprawnienia systemu wdrażania funduszy europejskich, projekt ustawy wprowadza zmiany, w następujących ustawach: o samorządzie województwa, o działach administracji rządowej, o Narodowym Planie Rozwoju oraz w ustawie o systemie oświaty.


Źródło: www.mrr.gov.pl

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze