czwartek, 22 lutego, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Przed niesolidnym wykonawcą można się zabezpieczyć (PZP)

Przed niesolidnym wykonawcą można się zabezpieczyć (PZP)

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy zamawiającemu na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego, a jeżeli wykonawca jest gwarantem, także na pokrycie roszczeń z tytułu gwarancji jakości.


Prawo zamówień publicznych w art. 147–150 w sposób szczegółowy reguluje problematykę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Ustawową zasadą jest fakultatywność żądania zabezpieczenia.


Wykonawca ma obowiązek wniesienia zabezpieczenia tylko wówczas, jeżeli:


• wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza progi unijne, tj. 5 278 000 euro, niezależnie od rodzaju zamawiającego,
• wartość zamówienia na dostawy lub usługi jest równa lub przekracza kwotę 10 000 000 euro, z wyjątkiem umów kredytu i pożyczki,
• umowa ma zostać zawarta na okres dłuższy niż 4 lata, z wyjątkiem umów: kredytu i pożyczki, rachunku bankowego (gdy okres umowy nie przekracza 5 lat), ubezpieczenia (gdy okres umowy nie przekracza 5 lat), koncesji, dostawy wody, energii elektrycznej, gazu oraz ciepła.


Zamawiający może jednak nawet w tych przypadkach podjąć samodzielnie decyzję o odstąpieniu od żądania zabezpieczenia, jeżeli zaistnieje wyjątkowa sytuacja powodująca, że żądanie zabezpieczenia mogłoby uniemożliwić udzielenie zamówienia lub spowodować znaczący wzrost cen ofert.


WAŻNE


Na odstąpienie od żądania zabezpieczenia, nawet gdy jest ono obowiązkowe, nie jest już wymagana zgoda prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.


Formy zabezpieczenia


Po nowelizacji Prawa zamówień publicznych rozszerzony został katalog form, w których wykonawca może wnieść zabezpieczenie. Obecnie wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej lub kilku następujących formach:


• pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego),
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


WAŻNE


Zamawiający nie może narzucić, np. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawca wniósł zabezpieczenie w jednej z powyższych form (np. w pieniądzu). (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

Poprzedni artykułNowe plany kont
Następny artykułSystemy Zarządzania BHP
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze