czwartek, 25 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania...

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Rozporządzenie weszło w życie 18 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 866).

Obowiązuje od: 18.06.2016 do: 30.06.2021

Tutaj możesz pobrać >> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 <<

Treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój- ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, w tym efektywności energetycznej w budynkach, zwane dalej „projektami inwestycyjnymi”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

2. Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c, ust. 5 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. 1)  efektywność energetyczna – efektywność energetyczną, o której mowa w art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
 2. 2)  przedsiębiorca – przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
 3. 3)  mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przed- siębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

  § 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy

publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdze- niu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 7. Pomoc jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwane dalej „podmiotami udzielającymi pomocy”.

§ 8. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 9. Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.
§ 10. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. 2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 38 ust. 3 lit. a albo lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

 1. 1)  przygotowanie projektu inwestycyjnego;
 2. 2)  zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;
 3. 3)  nabycie praw związanych z nieruchomościami;
 4. 4)  roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiek- tów;
 5. 5)  sprzęt i wyposażenie;
 6. 6)  wartości niematerialne i prawne;
 7. 7)  podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846);
 8. 8)  inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów ponie- sionych na działania informacyjne i promocyjne.

  4. Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia

nr 651/2014.

§ 11. 1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, obliczonych zgodnie z § 10.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

 1. 1)  20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 2. 2)  10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

  3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

 1. 1)  15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;
 2. 2)  5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

  § 12. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowa-

nie, zwany dalej „wnioskiem”.

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

 1. 1)  informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
 2. 2)  inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

  4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37

ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinan- sowanie projektu.

§13. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, októrym mowa wart.58 ust.4, wzwiązku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze