czwartek, 20 czerwca, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Sporządzanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Sporządzanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Obowiązek zamieszczania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej w przypadku organizowania przetargu nieograniczonego, związana z tym możliwość skracania terminów składania ofert, a także wprowadzenie nowych regulacji dotyczących terminów na składanie protestów na postanowienia specyfikacji to najważniejsze zmiany dokonane w przepisach Prawa zamówień publicznych odnoszących się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Przepisy dotyczące specyfikacji można znaleźć przede wszystkim w art. 36–38 Prawa zamówień publicznych. Odpowiednie odniesienia i doprecyzowania znajdują się rozdziałach dotyczących poszczególnych trybów udzielania zamówień oraz w art. 180 ust. 3–5 dotyczącym składania protestów. Wynika z nich, że zamawiający ma obowiązek sporządzić zawsze specyfikację w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o cenę. Obowiązek ten dotyczy ponadto postępowania w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, czyli nowego elektronicznego procesu dokonywania zamówień. Specyfikacji nie sporządza się natomiast w trybie z wolnej ręki oraz licytacji elektronicznej.


Elementy specyfikacji


W nowelizacji Prawa zamówień publicznych dokonano podziału zawartości specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dwie części:


obligatoryjną (art. 36 ust. 1),


fakultatywną (art. 36 ust. 2).


W części fakultatywnej zawarte zostały takie elementy specyfikacji, których uwzględnienie jest uzależnione od decyzji zamawiającego i zastosowanego trybu udzielania zamówienia (np. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających w trybie z wolnej ręki). Wśród nich są też zupełnie nowe, nieznane dotychczasowemu stanowi prawnemu, takie jak informacja o wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot) lub informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz o tym, które spośród kryteriów oceny ofert ustalonych dla danego zamówienia będą stosowane w toku aukcji elektronicznej.


Zawartość specyfikacji uzależniona jest ponadto od wartości przedmiotu zamówienia. W postępowaniach o wartości równej lub przekraczającej tzw. progi unijne (odpowiednio 137 000 euro, 211 000 euro lub 422 000 euro dla dostaw lub usług w zależności od rodzaju zamawiającego i 5 278 000 euro dla robót budowlanych) specyfikacja istotnych warunków (…)


Dalsza część artykułu: >>Gazeta Samorządu i Administracji<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze