niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna KARIERA Centrum Kariery - Zawody Pokrewne Starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Starszy specjalista w Wydziale Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
w Wydziale Kontroli w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Termin składania dokumentów: 2015-11-02 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: 
Warszawa
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w jednostkach podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego,
 • wykonywanie zadań kontrolnych w ramach Działania 2.17., w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego,
 • przeprowadzanie kontroli w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego,
 • przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli w podmiotach, którym udzielono dotacji celowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w zakresie wykorzystania przyznanych środków, a także przygotowywanie wymaganej dokumentacji z zadania kontrolnego,
 • dokonywanie analiz prawidłowości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych,
 • przeprowadzanie kontroli koordynowanych przez Prezesa Rady Ministrów oraz przeprowadzanie kontroli wspólnych, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092),
 • gromadzenie akt kontroli, opracowywanie informacji, statystyk, analiz, dotyczących w szczególności wyników kontroli,
 • koordynowanie pracy zespołu kontrolnego, mające na celu jego właściwą organizację pracy oraz terminową realizację zadania kontrolnego.
Warunki pracy 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
– praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie,
– częste krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe (przejazdy transportem publicznym) poza stałe miejsce zamieszkania i zatrudnienia,
– wykonywanie obowiązków służbowych wiąże się z częstym działaniem pod presją czasu w warunkach napięcia nerwowego,
– wykonywanie zadań na stanowisku pracy związane z zagrożeniem korupcyjnym,
– brak jednolitości w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne albo inne wyższe magisterskie plus podyplomowe kierunkowe (ekonomia lub audyt i kontrola, lub kontrola funduszy unijnych).
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostce sektora finansów publicznych w zakresie kontroli, finansów, księgowości lub zamówień publicznych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość aktów prawnych z obszaru finansów publicznych, rachunkowości (w zakresie jednostek sektora finansów publicznych), zamówień publicznych, sądownictwa powszechnego, kontroli w administracji rządowej, służby cywilnej, ochrony danych osobowych,
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu kontroli programów operacyjnych na lata 2014-2020, w szczególności dot., Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • znajomość zasad gospodarowania Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,
 • znajomość zasad organizacji i funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości oraz jednostek podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych,
 • znajomość metod i technik pracy kontrolnej oraz praktyczna umiejętność przeprowadzania kontroli,
 • umiejętność opracowywania analiz, opinii i raportów w formie pisemnej, jak i ustnej,
 • znajomość obsługi komputera (Excel),
 • zorientowanie na osiąganie celów,
 • doskonalenie zawodowe,
 • identyfikacja z misją urzędu,
 • pozytywne podejście do klienta,
 • otwartość na zmiany,
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialności,
 • asertywność,
 • myślenie analityczne.
Wymagania dodatkowe 
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w kontroli środków unijnych,
 • certyfikat CCGP,
 • uprawnienia biegłego rewidenta.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów jednoznacznie potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne, potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).
Inne dokumenty i oświadczenia: 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2015-11-02 
Miejsce składania dokumentów: 
Ministerstwo Sprawiedliwości 
Biuro Dyrektora Generalnego 
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 
Al. Ujazdowskie 11 
00-950 Warszawa 
Z podaniem na kopercie numeru ogłoszenia
Inne informacje: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: do 4590,91 zł (mnożnik kwoty bazowej do wysokości 2,45) 
Kandydatki/kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru mailem lub telefonicznie. Etapy naboru: test wiedzy, sprawdzian umiejętności oraz rozmowa kwalifikacyjna. 
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). 
Oferty nie spełniające wymagań formalnych zostaną zniszczone komisyjnie w terminie 14 dni od zakończenia naboru. 
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości nr 51/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., określającym zasady naboru oraz warunki zakwalifikowania do kolejnych etapów naboru, a także skorzystania z formularza aplikacyjnego oraz oświadczeń w zakładce „oferty pracy” na stronie www.ms.gov.pl
Do udziału w naborze zachęcamy osoby niepełnosprawne. 
Informacje dodatkowe pod nr tel. (22) 52 12 743.
Poprzedni artykułAudytor Wewnętrzny
Następny artykułAudytor Wewnętrzny
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze