niedziela, 21 kwietnia, 2024

Testy do kontroli dotacji

Metodologia kontroli wg RIO

Badanie należy prowadzić przy pomocy załączonych testów. Służą one ogólnej charakterystyce zawartej umowy w sprawie udzielenia dotacji, a także ocenie postępowania dotowanego podmiotu niepublicznego, począwszy od rzetelności wniosku o udzielenie dotacji, poprzez przeznaczenie i dokumentowanie wydatkowania środków publicznych, do prawidłowości rozliczenia tych środków. Testy sporządzono dla dotacji uzyskanych na podstawie art. 118 ustawy o finansach publicznych. Testy można zmodyfikować dla własnych potrzeb w związku z wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Testy należy wypełnić poprzez zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE. W przypadku, gdy nie można udzielić odpowiedzi na zadane pytanie lub zjawisko objęte pytaniem nie występuje należy pozostawić nie wypełnione pola, odnotowując przyczyny braku odpowiedzi w kolumnie „Uwagi”. Zaznaczenie odpowiedzi „NIE” wymaga szczegółowego opisu. Zaznaczyć przy tym należy, iż udzielenie odpowiedzi negatywnej nie zawsze przesądza o nieprawidłowości. Opis w takim przypadku winien uzasadniać prawidłowość postępowania podmiotu niepublicznego.


Test Nr 1


 


WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ CELU


 Podmiot składający wniosek i jego forma prawna:


 Nazwa celu:


 Kwota wnioskowanej dotacji:

 


TAK


NIE


UWAGI


1.  Czy podmiot złożył wniosek w szczegółowości wymaganej przez Radę Powiatu


 


 


 


2.  Czy wniosek podmiotu zawierał:


a)      szczegółowy opis celu


b)      kalkulację kosztów wykonania


c)      wskazanie Ľródeł finansowania


d)      wysokość kwoty dotacji


 


 


 


3.  Czy na etapie składania wniosku Powiat …. był jedynym podmiotem, u którego wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie celu


 


 


 


4.  Czy dane i dokumenty przedstawione przez podmiot, istotne dla przyznania dotacji (np.o zasobach kadrowych i rzeczowych, o środkach finansowych pozyskanych (które mają być pozyskane) na dotowany cel z innych Ľródeł były rzetelne.


 


 


 

Test Nr 2


 


UMOWA W SPRAWIE UDZIELENIA DOTACJI PODMIOTOWI NIEPUBLICZNEMU


Nazwa podmiotu dotowanego i jego forma prawna:


Określenie celu:


Kwota udzielonej dotacji: 

 


TAK


NIE


UWAGI


1.   Czy umowa zawarta z podmiotem określa (art. 71 ust. 2 u.f.p.)


a)    szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania


b)    wysokość dotacji i tryb płatności


c)    tryb kontroli wykonania celu


d)    sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji
 


 


 


 


2.   Czy zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu …., określono w umowie:


a)    sposób rozliczenia dotacji


b)    sposób kontroli wykonania zleconego celu


 


 


 


3.   Czy wysokość udzielonej dotacji mieści się w granicach kwoty, o którą wnioskował podmiot


 


 


 


4.   Czy cel objęty umową dotacyjną jest zgodny z wnioskiem


 


 


 


 


 

Test Nr 3


 PRAWIDŁOWOŚĆ WYKORZYSTANIA DOTACJI PRZEZ PODMIOT


 Nazwa podmiotu dotowanego i jego forma prawna:


 Określenie celu:


 Kwota udzielonej dotacji:    


TAK


NIE


UWAGI


1.      Czy środki z dotacji wydatkowano na cel wskazany w umowie


 


 


 


2.      Czy podmiot terminowo zrealizował cel w pełnym zakresie rzeczowym określonym umową


 


 


 


3.      Czy podmiot zrealizował cel w pełnym zakresie rzeczowym określonym umową


 


 


 


4.      Czy wydatki zostały udokumentowane (np. faktury VAT, rachunki, delegacje)


 


 


 


4a. Czy dokumentacja wydatków odpowiada wymogom stawianym przez dotującego


 


 


 


5.      Czy podmiot informował o przebiegu realizacji celu zgodnie z wymaganiami dotującego


 


 


 


 

Test Nr 4


PRAWIDŁOWOŚĆ ROZLICZENIA DOTACJI PRZEZ PODMIOT


 Nazwa podmiotu dotowanego i jego forma prawna:


 Określenie celu:


 Kwota udzielonej dotacji:   
 


TAK


NIE


UWAGI


1.      Czy podmiot udokumentował rozliczenie dotacji zgodnie z wymogami umowy


 


 


 


2.      Czy rozliczenia dokonano prawidłowo


 


 


 


3.      Czy w rozliczeniu ujęto wyłącznie wydatki związane z realizacją dotowanego celu


 


 


 


4.      Czy środki otrzymane od dotującego były jedynym zewnętrznym Ľródłem finansowania celu


 


 


 


4a. Czy następstwem finansowania celu z innych Ľródeł było zmniejszenie kwoty dotacji uzyskanej od Powiatu


 


 


 


4b. Czy zmniejszenia dotacji dokonano w prawidłowej wysokości


 


 


 


5.      Czy dokumentacja stanowiąca podstawę rozliczenia dotacji była wykorzystana wyłącznie przy rozliczaniu środków pochodzących z dotacji otrzymanej od Powiatu


 


 


 


6.      Czy przedłożone rozliczenie zostało przez dotującego uznane za prawidłowe


 


 


 


6a. Czy podmiot dokonał korekty rozliczenia zgodnie z żądaniem dotującego


 


 


 


7.      Czy wynikające z ostatecznego rozliczenia kwoty podlegające zwrotowi:


a)      zostały zwrócone w prawidłowej wysokości


b)      zostały zwrócone terminowo


 


 


 


7a. Czy zwrotu dokonano wraz z prawidłowo wyliczonymi odsetkami


 


 


 


 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze