czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe o fin. publ. Upoważnienie głównego księgowego do podpisania sprawozdania finansowego

Upoważnienie głównego księgowego do podpisania sprawozdania finansowego

Czy dyrektor może upoważnić głównego księgowego do podpisania sprawozdania finansowego w czasie wakacji?


Odpowiedź


Zadania i zakres odpowiedzialności głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych jest ściśle reglamentowany przez ustawę o finansach publicznych. Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga podpisu kierownika jednostki – zatwierdzającego sprawozdanie pod względem merytorycznym oraz głównego księgowego – pod względem formalno-rachunkowym – w przypadku, gdy zostały mu powierzone obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych.


Uzasadnienie


W świetle zapisu art. 52 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe podpisuje – podając równocześnie datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownik jednostki. Sąd Najwyższy uznał (wyrok SN z dnia 1 października 1998 r., I PKN 360/98, LEX nr 37721), że uchybienie temu obowiązkowi stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.


Z art. 53 ustawy o finansach publicznych wynika, że kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Ustawodawca określił jednocześnie, jaki rodzaj czynności w zakresie gospodarki finansowej kierownik jednostki może powierzyć pracownikom jednostki. Przyjęcie przez pracownika tych obowiązków powinno być potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym tej jednostki. Kolejny zapis u.f.p. jednoznacznie precyzuje rodzaj i zakres obowiązków i odpowiedzialności głównego księgowego, które to obowiązki może powierzyć mu kierownik jednostki, a są to:


1) prowadzenie rachunkowości jednostki,
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywanie wstępnej kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczą
cych operacji gospodarczych i finansowych.


Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza że:


1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji i jej zgodności z prawem,
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących tej operacji,
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym jednostki.


Uważam, że główny księgowy nie może być jedyną osobą, która podpisuje sprawozdanie. Jak już wyżej wspomniano, to kierownik jednostki odpowiada za całość gospodarki finansowej i do niego należy merytoryczna akceptacja dokonywanych operacji. Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, dyrektor szkoły dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>lex.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze