poniedziałek, 22 kwietnia, 2024
Strona główna Wszystkie komunikaty PAW Podpatrzone lub nadesłane Zakres obowiązków audytora wewnętrznego

Zakres obowiązków audytora wewnętrznego

ZAKRES CZYNNOŚCI I OBOWIˇZKÓW


Do zadań audytora wewnętrznego…………………………….. należy:


I Zakres Ogólny 1. Dostarczanie kierownikowi jednostki oceny wykorzystania środków publicznych, a także wspomaganie i poprawianie efektywności zarządzania w celu poprawienia racjonalności wykorzystania środków publicznych.
 2. Zapewnienie oszczędnego i celowego wykorzystania środków publicznych oraz wzmocnienie mechanizmu ich ochrony.
 3. Wspieranie jednostki poprzez rozpoznawanie i ocenę znaczącego ryzyka, przyczynianie się do usprawniania systemu zarządzania ryzykiem poprzez ocenę tego systemu i doradztwo w tym zakresie.
 4. Ocena skuteczności i efektywności mechanizmów kontroli oraz ich ciągłego doskonalenia poprzez identyfikowanie słabości systemu kontroli w obszarze zarządzania jednostką, działalności operacyjnej i systemu informacyjnego.
 5. Usprawnianie procesów, za pomocą, których ustalane i komunikowane są cele i wartości, monitorowane jest osiąganie ustalonych celów oraz ochrona zasobów.
 6. Przestrzeganie Kodeksu Etyki audytora wewnętrznego, który związany jest ze specyfiką zawodu a opiera się na zaufaniu do obiektywnej oceny procesów zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych.
 7. Działanie zgodne z Standardami audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Standardami kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych.

II Zakres szczegółowy 1. Obowiązkiem audytora wewnętrznego jest rzetelne, obiektywne i niezależne:

  1. Ustalanie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
  2. Określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
  3. Przedstawianie uwagi i wniosków w sprawie usunięcia uchybień oraz usprawnienie audytowanej działalności.

 2. Badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu przez sprawdzenie:

  1. przestrzegania zasad rachunkowości ,
  2. zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
  3. zgodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu z
  4. zapisami w księgach rachunkowych.

 3. Ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli. Przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
 4. Ocena przestrzegania zasady celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwanie możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków.
 5. Przestrzeganie terminów realizacji badań.
 6. Sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego na rok następny i sporządzenie sprawozdania z wykonania audytu za rok poprzedni w terminach ustalonych w ustawach.
 7. Analiza obszarów ryzyka w zakresie gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi.
 8. Opracowanie programu zadania audytowego przed przystąpieniem do realizacji zadania audytowego.
 9. Realizacja zadania audytowego przy wykorzystaniu metodyki audytu –analizy ryzyka, statystycznych prób losowych, testów a także poprzez:

  1. zapoznanie się z dokumentami służbowymi,
  2. uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od pracowników komórki w której jest przeprowadzany audyt,
  3. obserwacja wykonywania zadań przez pracowników komórki w której przeprowadzany jest audyt,
  4. przeprowadzanie oględzin w przypadku gdy należy zweryfikować stan lub istnienie zasobów komórki w której przeprowadzany jest audyt,
  5. rekonstrukcja wydarzeń lub obliczeń pozwalającą ocenić dokładność i prawidłowość zastosowanych działań oraz wiarygodność wyników,
  6. sprawdzanie rzetelności informacji przez porównanie jej z informacją pochodzącą z innego Ľródła,
  7. porównanie określonych zbiorów danych w celu wykrycia operacji nieprawidłowych lub wymagających wyjaśnienia,
  8. graficzna analiza procesów,
  9. rozpoznawcze badanie próbek polegające na pobieraniu próbek losowych oraz stosowaniu tekstów,
  10. sporządzanie notatki służbowej z innych czynności podjętych w toku zadania audytowego a także zdarzeń, które mają istotne znaczenie dla ustaleń audytu wewnętrznego.

 10. Prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego:

  1. gromadzenie dokumentów przed rozpoczęciem zadania audytowego,
  2. protokołów z narad
  3. dokumentów sporządzonych oraz otrzymanych od osób trzecich w trakcie przeprowadzania audytu wewnętrznego,
  4. dokumentów roboczych,
  5. oświadczeń pracowników dotyczących przedmiotu audytu,
  6. sprawozdań z przeprowadzenia audytu wewnętrznego,
  7. innych dokumentów o istotnym znaczeniu dla przeprowadzanego audytu wewnętrznego.

 11. Prowadzenie stałych akt audytu wewnętrznego a w szczególności:

  1. aktów normatywnych oraz innych aktów prawa związanych z zakresem działania jednostki oraz regulujących jej funkcjonowanie,
  2. dokumentów zawierających opis procedur kontroli w tym kontroli finansowej i mających wpływ na system kontroli finansowej,
  3. planów audytu wewnętrznego,
  4. innych informacji mogących mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego i analizę ryzyka.

 12. Przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem.
 13. Sporządzanie sprawozdania zawierającego ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewnętrznego i przekazanie go w terminie kierownikowi jednostki sektora finansów publicznych oraz kierownikowi komórki, w której przeprowadzany jest audyt.
 14. Przeprowadzenie analizy i podjęcie dodatkowych czynności wyjaśniających w razie zgłoszenia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń przez kierownika komórki, w której przeprowadzany jest audyt. Podjęcie ewentualnej zmiany lub uzupełnienia odpowiedniej części lub całości sprawozdania.
 15. Przekazanie kierownikowi komórki na piśmie swojego stanowiska w razie nieuwzględnienia dodatkowych wyjaśnień lub zastrzeżeń.
 16. Stałe ponoszenie kwalifikacji i poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności poprzez stałe doskonalenie zawodowe.
 17. Dbanie o jakość i efektywność wykonywanej pracy poprzez wprowadzenie wewnętrznych procedur kontroli jakości wykonywanych prac oraz efektów, jakie przynoszą jednostce. Zapewnienie zgodności działań audytu wewnętrznego ze Standardami oraz wewnętrznymi procedurami.
 18. Koordynowanie prac na stanowisku audytora i kontrolerów wewnętrznych jak i zewnętrznych w celu zminimalizowania powielania przeprowadzonych prac.
 19. Inne czynności przypisane audytowi przepisami prawa.
 20. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę.
 21. Wykonywanie zadań określonych przez System Zarządzania Jakością (ISO) oraz wynikających z procesu przystąpienia Polski do UE.

Poprzedni artykułOkresowe oceny mianowanych
Następny artykułPlan audytu w jst
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze