poniedziałek, 20 maja, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Info z Ministerstwa Finansów Zestawienie przepisów z zakresu audytu wewnętrznego - rozporządzenie, standardy, poradnik

Zestawienie przepisów z zakresu audytu wewnętrznego – rozporządzenie, standardy, poradnik

Prezentujemy dokument opracowany przez Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów, który zawiera zestawienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów ze standardami oraz Poradnikami do Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego, pt.

Zestawienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz Poradnikami do Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego

Dokument stanowi materiał informacyjny i pomocniczy dla audytorów wewnętrznych w zakresie stosowania standardów w odniesieniu do poszczególnych przepisów rozporządzenia. Standardy, jako uzupełnienie przepisów ustawy i rozporządzenia w zakresie audytu wewnętrznego, zawierają, zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy o finansach publicznych4, wskazówki, którymi powinien kierować się audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny w jednostce.

Zestawienie zostało przygotowane w układzie paragrafów rozporządzenia. Każdemu z paragrafów zostały przyporządkowane odpowiadające mu wybrane standardy (w lewej kolumnie). W celu szerszego wyjaśnienia standardów, w prawej kolumnie tabeli, ujęto wybrane interpretacje powiązane ze standardami oraz wskazówki dotyczące stosowania standardów, opisane w Poradnikach.

W związku z tym, że standardy nie odnoszą się do zagadnień uregulowanych w paragrafach: 1 – 4, 10, 11, 13, 25-30 oraz 32-35 rozporządzenia, przepisy te nie zostały uwzględnione w opracowaniu.

Przykład (wycinek) przedstawionych informacji w „Zestawieniu…” na przykładzie planu audytu:

§ 9. 1. Plan audytu zawiera w szczególności:

1) obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku;

 2) audytu wewnętrznego, a okresowo przedstawia im krótką informację o statusie i adekwatności zasobów. ZAW opracowuje odpowiednie mierniki oraz ogólne i szczegółowe cele do monitorowania ogólnej adekwatności zasobów. Może to obejmować porównanie zasobów z planem audytu, wpływ przejściowych braków i wakatów, kształcenie i szkolenia oraz zmiany potrzeb w zakresie konkretnych umiejętności, wynikające ze zmian w biznesie, działalności operacyjnej, programach, systemach i mechanizmach kontrolnych organizacji.

Wskazówki dotyczące stosowania Standardu 2010: P2010-1 – Powiązanie planu audytu z ryzykiem i zagrożeniami oraz P2010-2: Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem do planowania prac audytu wewnętrznego zostały opisane w wyjaśnianiach odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

informację na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na temat czasu planowanego na:

  1. a)  realizację poszczególnych zadań zapewniających,
  2. b)  realizację czynności doradczych,
  3. c)  monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających,
  4. d)  kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

2. Plan audytu podpisuje kierownik komórki audytu wewnętrznego oraz kierownik jednostki.

3. Kierownik komórki audytu wewnętrznego jednostki w dziale administracji rządowej przesyła kopię planu audytu do dnia 15 stycznia każdego roku do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie właściwym dla tego działu.

4. Plan audytu powinien być udostępniony w jednostce w sposób i w formie uzgodnionych z kierownikiem jednostki.

 

Standard audytu wewnętrznego

2020 – Informowanie i zatwierdzanie

Poradniki/Interpretacja powiązana ze Standardem P 2020-1 Informowanie i zatwierdzanie

Zarządzający audytem wewnętrznym musi informować kierownictwo wyższego szczebla i radę o planach audytu wewnętrznego, zasobach niezbędnych do ich realizacji oraz o pojawiających się znaczących zmianach w tym zakresie. Kierownictwo wyższego szczebla i rada przeglądają i zatwierdzają te plany, zasoby i zmiany. Zarządzający audytem wewnętrznym musi także informować o skutkach ograniczeń w zasobach.

Standard 2010 – Planowanie został opisany wśród standardów odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

 

Poradniki/Interpretacja powiązana ze Standardem

P 2020-1 Informowanie i zatwierdzanie

1. Zarządzający audytem wewnętrznym (ZAW) corocznie przedkłada kierownictwu wyższego szczebla i radzie streszczenie planu audytu, harmonogram prac, plan kadrowy i budżet finansowy. Kierownictwo wyższego szczebla i rada przeglądają i zatwierdzają te dokumenty. Streszczenie planu audytu zawiera informacje o zakresie prac audytu wewnętrznego i wszelkich ograniczeniach nałożonych na ten zakres. ZAW informuje również

2. Zatwierdzony harmonogram zadań, plan kadrowy i budżet finansowy, łącznie z wszystkimi pojawiającymi się znaczącymi zmianami, mają zawierać wystarczające informacje, aby umożliwić kierownictwu wyższego szczebla i radzie ocenę, czy cele i plany audytu wewnętrznego wspierają cele i plany organizacji i rady oraz są spójne z kartą audytu wewnętrznego. o wszystkich pojawiających się znaczących zmianach – one też wymagają zatwierdzenia.

Wskazówki dotyczące stosowania Standardu 2010: P2010-1 – Powiązanie planu audytu z ryzykiem i zagrożeniami oraz P2010-2: Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem do planowania prac audytu wewnętrznego zostały opisane w wyjaśnianiach odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

 

 

Jeżeli chcesz pobrać dokument >> KLIKNIJ TUTAJ <<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze