niedziela, 14 kwietnia, 2024
Strona główna MF / NIK / UE Fundusze Unijne Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz...

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące:
  • bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła finansowania. Dotychczas wyłączenie to dotyczyło jedynie projektów współfinansowanych ze środków EFS,
  • zasad faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku) – dodano kolejny wyjątek od tej reguły, dotyczący wydatków ponoszonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 64 rozporządzenia 1303/2013) przez partnera prywatnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z EFS (sekcja 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – modyfikacja zwiększająca do 3500 PLN wartość środka trwałego, który wliczany być powinien do limitu określanego przez IZ w SZOOP (dotychczas wytyczne wskazywały wartość 350 PLN oraz określały, że limit wynosi 10%, o ile IZ nie określi limitu na innym poziomie);
  • projektów grantowych (podrozdział 6.20 Projekty grantowe) – doprecyzowano, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS grantobiorca to jednocześnie uczestnik projektu;
  • kwalifikowalności kosztów pośrednich IP ZIT (podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowych z EFS) – z projektu usunięto zapis wskazujący, że w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków przez instytucje określone w Wytycznych stawki ryczałtowe mogą być stosowane w wysokości maksymalnie 50% (oznacza to, że niezależnie od charakteru beneficjenta możliwe będzie stosowanie pełnych stawek);
  • udzielanie zamówień (podrozdział 6.5) – treść podrozdziału reguluje m.in. obowiązki beneficjentów, którzy nie mają obowiązku udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Z tego względu został on zmodyfikowany w taki sposób, aby ograniczyć odwołania do tej ustawy. Dotyczy to przede wszystkim zapisów Wytycznych odnoszących się do wyłączeń stosowania zasady konkurencyjności, które mają miejsce w tych samych przypadkach, w których przepisy PZPumożliwiają stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Przypadki te wymieniono wprost w miejsce odwołania do właściwego przepisu PZP. Odwołanie do przepisów PZP zachowano jedynie tam, gdzie wprowadzanie wyłączeń w sposób opisowy spowodowałoby znaczne skomplikowanie treści Wytycznych. W dokumencie przewidziano również odstępstwa od zasady zakazującej udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjentów nie będących zamawiającymi w myśl PZP. Zamówienia takie będą mogły być udzielane w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 1 (wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), a także w części innych, zdefiniowanych w Wytycznych przypadków, za zgodą IZ PO.
Zrezygnowano z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została pozostawiona beneficjentom. Z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą.
Przeformułowano zapisy odnoszące się do wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. PLN – 50 tys. PLN. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z Wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.
Aby zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kliknij tutaj >> Wytyczne kwalifikowalności – 2014-2020 <<
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze