środa, 29 maja, 2024

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu www.audyt.net prawa i obowiązki użytkowników serwisu www.audyt.net, sposób administrowania serwisem oraz politykę bezpieczeństwa.

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Serwisie PAW – rozumie się przez to internetowy serwis www.audyt.net (popularnie określanym: PAW, Praktyczny Audytor Wewnętrzny lub Audyt.Net);
Administratorze serwisu PAW – rozumie się przez to osobę (osoby) zajmujące się techniczną obsługą oraz rozwojem narzędzi informatycznych serwisu PAW;
Autorze (właściciel) serwisu PAW – rozumie się przez to osoby będące właścicielami serwisu PAW.
Użytkowniku – rozumie się przez to osobę korzystająca z serwisu PAW;
Nicku – rozumie się przez to anonimowe, dowolnie i dobrowolnie wybrane określenie Użytkownika, pod jakim będzie występował w serwisie PAW.

§ 3

Celem autorów serwisu PAW jest stworzenie przyjaznej i prestiżowej platformy rozwoju, integracji i wzajemnego wsparcia w środowiska zawodowego związanego z audytem. Serwis PAW to także forum wymiany wiedzy i informacji, projektów dokumentów roboczych audytu, doświadczeń zawodowych oraz możliwość samokształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych.

 

CZŁONKOSTWO W SERWISIE PAW

§ 4

Serwis PAW skupia praktykujących audytorów wewnętrznych oraz inne osoby związane bądź zainteresowane tematyką audytu wewnętrznego.

§ 5

1.     Serwis PAW zrzesza użytkowników na zasadzie dobrowolności.

2.     Nabycie praw użytkownika następuje po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a)    zaakceptowaniu niniejszego regulaminu,

b)    zarejestrowaniu swoich danych w serwisie PAW polegające na wypełnieniu elektronicznego formularza. W formularzu tym użytkownik podaje również wybrany przez siebie nick, pod jakim będzie występował w serwisie PAW.

3.     Nick nie może zawierać określeń obraźliwych bądź mogący w jakikolwiek sposób obrażać inne osoby, zawierać adresu e-mail.

4.     Użytkownik, po rejestracji, otrzymuje pocztą elektroniczną (na adres e-mail podany w formularzu – patrz § 4 pkt 2b) hasło dostępu do serwisu PAW.

5.     Hasło dostępu użytkownika jest generowane w sposób automatyczny i znane jest wyłącznie użytkownikowi.

§ 6.

1.     Prawa użytkownika uzyskuje się na czas nieokreślony.

§ 7.

1.     Pozbawienie praw użytkownika może nastąpić poprzez odebranie dostępu do serwisu PAW w skutek:

a)    nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,

b)    publikowania w serwisie PAW słów (opinii) powszechnie uznawanych za wulgaryzmy lub obrażające inne osoby,

c)    umieszczania adresów e-mail, numerów telefonów, numerów i loginów komunikatorów w artykułach, forum, chat i innych miejscach ogólnie dostępnych użytkownikom serwisu,

d)    umieszczania adresów stron www reklamujących inne serwisy bez wcześniejszej akceptacji właścicieli serwisu PAW,

e)    umieszczania w serwisie ogłoszeń lub ofert bez wcześniejszej akceptacji właścicieli serwisu PAW,

f)    przesyłania do umieszczenia w serwisie obcych materiałów jako własnych,

g)   używania więcej niż jednego nicka w serwisie PAW,

h)   umieszczania tekstów prowokujących do łamania zasad niniejszego regulaminu (w szczególności § 7.1.b-g)

2.  Decyzję w sprawie pozbawienia członkostwa podejmuje administrator serwisu PAW.

3.  W odniesieniu punktów 1a-g administrator może zdecydować o ograniczeniu dostępu do niektórych materiałów umieszczonych w serwisie PAW.

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§ 8

1.     Użytkownik akceptuje regulamin.

2.     Użytkownik nie może udostępniać swojego hasła do serwisu PAW innym osobom.

3.     Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji wysyłanych przez serwis PAW w tym informacji reklamowych.

4.     Użytkownik serwisu PAW ma obowiązek aktualizować swoje dane adresowe (w tym adres poczty elektronicznej) w celu usprawnienia korespondencji (na zasadach zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych, z dnia 29.08.1997 r.).

5.     Użytkownik ma obowiązek przestrzegać prawo autorskie poprzez:

a)    przesyłanie do serwisu PAW wyłącznie własnych materiałów do publikacji na stronie PAW. Dopuszcza się przysyłanie materiałów obcych z podaniem informacji kontaktowych do autora tych materiałów celem potwierdzenia, że wyraża on zgodę na ich umieszczenie w serwisie PAW

b)    powiadamianie właścicieli serwisu PAW (wysyłając mail na adres paw@audyt.net) o wątpliwościach związanych z zachowaniem praw autorskich publikowanych w serwisie informacji i materiałów.

6.     Użytkownik ma prawo:

a)    korzystać do celów służbowych (nie komercyjnych!) z informacji, dokumentacji bądź porad prezentowanych w serwisie PAW ,

b)    zamieszczać na serwisie PAW swoje uwagi i opinie,

c)     zgłaszać uwagi administratorowi w sprawie funkcjonowania serwisu PAW oraz składać propozycje proponowanych zmian w działaniu i funkcjonowaniu serwisu PAW.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1.     Prawa autorskie do sposobu administrowania, funkcjonowania serwisu PAW posiada autor (właściciel) serwisu PAW.

2.     Prawa autorskie do prezentowanych materiałów informacyjnych, publikacji oraz wszelkich innych dokumentacji posiada autor (właściciel) serwisu PAW.

3.     Użytkownik przesyłając do administratora materiał informacyjny bądź jakikolwiek dokument, przekazuje prawa autorskie autorowi (właścicielowi) i wyraża zgodę na publikację tychże materiałów w serwisie PAW. Publikacje takie uzupełnione będą o podanie źródła \’nick\’ użytkownika.

4.     Użytkownik ma pełne prawa do korzystania z publikowanych w serwisie PAW materiałów informacyjnych, projektów dokumentacji oraz wszelkich innych publikowanych w serwisie PAW informacji, wyłącznie do celów realizacji swoich obowiązków zawodowych, samokształcenia.

5.     Kary umowne:

a)     za bezprawne (bez zgody autora) wykorzystanie przez użytkownika jakichkolwiek materiałów bądź informacji publikowanych w serwisie PAW do celów komercyjnych (zarobkowych) m.in. takich jak szkolenia, prezentacje, publikacje, książki lub jakiejkolwiek innej formie ustala się karę umowną należną autorowi w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde jednostkowe naruszenie;

b)     za udostępnienie hasła użytkownika innej osobie usunięcie użytkownika w trybie natychmiastowym z listy użytkowników serwisu PAW.

6.     Wszelkie zmiany w regulaminie nie wymagają aneksów i obowiązują od dnia ukazania się na stronie internetowej audyt.net/regulamin-serwisu/. Użytkownik logując się w serwisie PAW wyraża akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Gdy użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami powinien niezwłocznie (w ciągu 24 godzin od pierwszego zalogowania się w serwisie PAW po opublikowaniu zmian w regulaminie) przesłać do administratora informację o rezygnacji z członkostwa w serwisie PAW.