czwartek, 23 maja, 2024

Audytor wewnętrzny

Sąd Okręgowy w Toruniu

umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Toruń
Region: kujawsko-pomorskie

Termin: do dnia 13 czerwca 2017 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy audytora wewnętrznego:

Realizowanie funkcji audytu wewnętrznego w Sądzie Okręgowym w Toruniu, w szczególności poprzez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Sądzie Okręgowym w Toruniu oraz wykonywanie czynności doradczych, a także monitorowanie realizacji zaleceń i wykonywanie czynności sprawdzających.

Szczegółowe zasady prowadzenia audytu wewnętrznego określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z rozporządzeniem wykonawczym Ministra Finansów w sprawie audytu wewnętrznego oraz Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych ogłoszone Komunikatem Nr 2 Ministra Finansów z 17 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Min. Fin. z 2013 r., poz. 15).

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym konkursem;
 6. nieposzlakowana opinia;
 7. wykształcenie wyższe;
 8. posiadanie kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego, określone w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), tj.:
  a) jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  b) złożony w latach 2003–2006 z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  c) uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  d) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego, w rozumieniu art. 286 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i posiadanie dyplomu ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanego przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;

9. znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, a także przepisów regulujących ustrój i organizację sądów powszechnych;
10. znajomość standardów audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
11. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

 • co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych;
 • samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa;
 • odpowiedzialność za realizowane zadania;
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 • umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji i wyciągania wniosków;
 • kreatywność i komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 • odporność na stres.

 

Dodatkowe informacje

1. Konkurs przeprowadzany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 246 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy          w sądzie i prokuraturze  (Dz. U. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.) z uwzględnieniem ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych części dot. audytu wewnętrznego, a także postanowień Regulaminu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Toruniu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 18/Kd/2016 Dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 25 maja 2016 r. (udostępniony na stronie www.so.torun.pl na podstronie Ogłoszenia o pracy).2. Konkurs składa się z trzech etapów:
a). etap pierwszy obejmujący weryfikację zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
b). etap drugi polegający na praktycznym sprawdzeniu umiejętności kandydata,
c). etap trzeci – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której komisja konkursowa w szczególności oceni umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy oraz autoprezentację kandydata.

3. Lista osób zakwalifikowanych do kolejnych etapów konkursu będzie każdorazowo umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie podmiotowej BIP Sądu Okręgowego w Toruniu www.so.torun.plco najmniej 7 dni przed terminem kolejnego etapu.

4. Imię i nazwisko kandydata wybranego zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu oraz na stronie podmiotowej BIP Sądu niezwłocznie po przeprowadzeniu trzeciego etapu konkursu.

5. Sąd nie odsyła kandydatom złożonych w toku postępowania konkursowego dokumentów i oświadczeń.

6. Dokumenty i oświadczenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani na stanowisko, na które prowadzony jest konkurs, pozostaną do odbioru w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Toruniu (I piętro, pokój nr 125) w ciągu siedmiu dni od dnia upowszechnienia informacji o wyniku konkursu.

7. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt 6, dokumenty i oświadczenia kandydatów, którzy nie zostali wybrani zostaną niezwłocznie zniszczone przez pracowników Oddziału Kadr. Z czynności zniszczenia dokumentów sporządzony zostanie protokół.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 61 05 533.

Sposób aplikowania:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny ze wskazaniem sygnatury konkursu tj. Kd -1011-51/17

2) CV (życiorys zawodowy),

3) oświadczenia:

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.),

4)  kserokopia dokumentu potwierdzającego kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego;

5)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

6)  kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i inne kwalifikacje zawodowe, umiejętności i osiągnięcia kandydata;

7) mile widziane referencje, opinie o kandydacie.

Uwaga: dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punktach 1-3, wymagają własnoręcznego podpisu kandydata.

 Miejsce i termin składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Piekary 51, I piętro, pokój 222 – Sekretariat Dyrektora lub przesłać pocztą na podany adres (za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2017 r.

2. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nie jest dopuszczalne uzupełnianie dokumentów po upływie terminu ich składnia.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze