poniedziałek, 22 lipca, 2024

Fundusze Unijne

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów...

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wprowadzono m. in. zmiany...

Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8). Nowa wersja dokumentu zawiera m.in....

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 Główne zmiany w dokumencie...

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu...

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn (UE 2014-2020)

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach europejskich? Standard minimum i kryteria horyzontalne? Jeśli zastanawiasz się, co to oznacza w praktyce albo planujesz ubiegać...

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIŚ 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - aktualne uszczegółowienie Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi...

Zamówienia publiczne od 18 kwietnia – ważne zmiany

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania...

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020   Projektowane zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń...

NIK o systemie zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych

System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych działa prawidłowo. Proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków unijnych przebiega zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Polskie...

Nabór kandydatów na ekspertów – INNO LAB

Ministerstwo Rozwoju pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‐2020 (PO IR) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do...

Nabór kandydatów na ekspertów programu RPO woj. małopolskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów programu nr 3/2016/UMWM w następujących dziedzinach:   Gospodarka odpadami komunalnymi, Gospodarka wodno-ściekowa, Infrastruktura rowerowa, Infrastruktura...

Most Read

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...