poniedziałek, 14 czerwca, 2021

Odpowiedz na: dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa

Home Forum Sektory Samorządy dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa Odpowiedz na: dotacje – wyodrębniona deokumentacja finansowo-ksiegowa

#17801
terka
Uczestnik

tu fragment komentarza do tego artykułu:
Przepisy ustawy (art. 16 ust. 5) nakazują wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. Organizacja, która podpisała umowę i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników realizacji zadania wraz z wykorzystywaniem przyznanej dotacji. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert organ administracji może wybrać więcej niż jedną ofertę i powierzyć realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
Niezależnie od rachunkowego wyodrębnienia części działalności, o którym mowa w art. 10 (zob. komentarz), ale zgodnie z wymaganiami tego przepisu, osobnemu wyodrębnieniu rachunkowemu podlegają też wpływ i wydatkowanie środków przekazanych w trybie dotacji. Wyodrębnienie to ma umożliwić kontrolę przepływu i wykorzystania otrzymanych dotacji.

(Blicharz Jolanta, Huchla Andrzej
komentarz
Oficyna 2008
Komentarz do art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873), [w:] J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Oficyna, 2008.
Stan prawny: 2008.04.15)

Z tego wynika, moim zdaniem, że należy te środki (i operacje) księgować na wyodrębnionych kontach, określonych w polityce rachunkowości (planie kont).