poniedziałek, 4 marca, 2024

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#18070
wojtania
Uczestnik

…oj porobi się z PIS-em (przypominam, że o Powiatową Inspekcję Sanitarną tu chodzi 😉 )…gdyż:

Jak wynika z USTAWY z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie od 1 stycznia 2010 roku państwowy powiatowy inspektor sanitarny stanie się znów organem rządowej administracji zespolonej w powiecie…czyli znów będzie traktowany jako powiatowa jednostka budżetowa (art33au3uosp)

Równocześnie (o ile Prezydent podpisze) wejdzie w życie ustawa wprowadzająca nową ustawę o finansach publicznych. Tam zaś wymyślili iż:

Art. 5. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Stacja sanitarno-epidemiologiczna jest prowadzona w formie jednostki budżetowej.”;
2) w art. 36 dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:
„3b. Niezależnie od opłat, o których mowa w ust. 1-3a, stacje sanitarno-epidemiologiczne mogą pozyskiwać środki finansowe z tytułu sprzedaży usług zleconych w szczególności w zakresie:
1) badań laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości zdrowotnej i bezpieczeństwa zdrowotnego,
2) prowadzenia szkoleń i egzaminów oraz wykonywania ocen zdrowotnych.
3c. Środki pochodzące z wykonywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne usług, o których mowa w ust. 3b, stanowią dochody budżetu państwa.”.

…czyli czyj w końcu jest/będzie ten PIS: państwowy czy powiatowy?

Skoro ma być traktowany jako powiatowa jednostka budżetowa to z jakiej racji środki z usług tej jednostki mają być dochodem budżetu państwa?…z czego niby bedą pokrywane koszty tych usług?

…po co to?

…no chyba, że jednak PIS (sanepid powiatowy) jest państwową jednostką budżetową ❗ 💡