poniedziałek, 26 lipca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#19759
wojtania
Uczestnik

Od lat skarbówka ignoruje stanowisko Ministra Finansów wyrażone w piśmie OS5-065-171-MG/2633/05 z dnia 18 maja 2005 roku, które było skierowane do wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych, z którego jasno wynikało że nadanie NIP podmiotowi jest sprawa wtórna, gdyż poprzedzić je musi ustalenie, czy podmiot jest podatnikiem lub płatnikiem oraz, że samorządowe osoby prawne (gminy, powiaty, województwa) nie mają własnych struktur organizacyjnych, zaś nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem urzędu.

Minister Finansów podkreślił wówczas, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towaru i usług, a drugi podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania sie do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi. NIP nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP. Konsekwencja wydania ww. decyzji jest jednoznaczna identyfikacja podmiotu w systemie Poltax poprzez jego NIP i nazwę.

Ponadto w piśmie BC3/033/455/JŁ/05/994 z dnia 3 sierpnia 2005 do Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi Minister Finansów zauważył iż praktyka ubiegania się przez j.s.t. o nadanie numeru NIP w celu uzyskania statusu beneficjenta SPO rolniczego nie zasługuje na aprobatę. Wprowadza ona do systemu podatkowego zbędną komplikację, polegającą na sztucznym występowaniu w obrocie prawnym dwóch podatników: j.s.t. oraz jednostki organizacyjnej j.s.t. Jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nie zadania wykonują za pośrednictwem swoich jednostek organizacyjnych (np.urzędów).

Dziwić zatem może zaistniała po tych wyjaśnieniach z roku 2005 praktyka organów podatkowych, które pomimo jasnego stanowiska swojego przełożonego już z roku 2005 nadal ignorują zasady posługiwania się numerem NIP i dopuszczają aby urząd gminy posługiwał się dwoma numerami NIP.

Dziwić może obecne stanowisko głównego specjalisty w Ministerstwie Finansów powołujące się na indywidualną interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 5 marca 2009 r., sygnatura ITPP2/443-1050a/08/AD. Jego zdaniem podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (gminy i urzędu gminy) jest bowiem wyłącznie sama gmina. Stąd dla celów i dla potrzeb rozliczenia podatku VAT gmina i urząd gminy powinny stosować NIP nadany gminie. W konsekwencji w sytuacji nabycia i sprzedaży towarów i usług urząd gminy powinien „używać” NIP gminy. Ponadto – w ocenie Ministra Finansów – urząd gminy, z uwagi na to, iż jest zakładem pracy dla pracowników samorządowych i na nim spoczywa obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i składek ZUS, na potrzeby tych rozliczeń winien posiadać swój odrębny NIP i stosować go wyłącznie dla tych celów. I żadnych innych.

Z tego stanowiska wynika przecież, że urząd gminy powinien posługiwać się dwoma NIP-ami: jednym NIP-em gminy dla celów podatku VAT a drugim NIP-em urzędu gminy dla obowiązków płatnika.

A przecież nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towaru i usług, a drugi podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania sie do identyfikacji NIP nadanym innemu podmiotowi. NIP nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji administracyjnej o nadaniu NIP.

Pozornie choć sprawa NIP gminy nadal jest otwarta i na nic zdała się interpelacja nr 9029 oraz wyjaśnienia Ministra Steca, problem NIP gminy można rozstrzygnąć bardzo łatwo z pominięciem wywodów różnych specjalistów (nawet głównych od Vatu z MF). Te gminy, które tak jak Warszawa posługują się dwoma numerami NIP (NIP nadany Urzędowi m.st. Warszawy służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie m.st. Warszawy. NIP Miasta Stołecznego Warszawy: 525-22-48-481. NIP Urzędu m.st. Warszawy 525-229-68-18) powinny wyciągnąć z akt decyzje organów podatkowych w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej dla gminy i decyzję nadającą numer identyfikacji podatkowej dla urzędu gminy i porównać adresy na tych decyzjach.

Jasne jest, że pod tym samym adresem mogą się mieścić różne podmioty, ale aby zamknąć temat konieczna jest mała wycieczka pod adres wskazany na decyzji nadającej numer NIP gminie. Wycieczka ta pozwoli i podatnikom i organom podatkowym stwierdzić stan faktyczny, gdyż niewątpliwie zauważone zostanie wówczas, że pod owymi adresami gmin nie ma … nie ma i już. Funkcjonują tam bowiem jedynie urzędy gmin.

O co zatem chodzi z tym zamieszaniem dotyczącym numerów NIP? Czy jak zwykle chodzi o pieniądze? A może to czy VAT jest kosztem kwalifikowanym?

A na koniec warto chyba przypomnieć artykuł 5 ustęp 1 i 6 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników:

Art. 5. 1. Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Art. 5. 6. Przepisy ust. 1-4 oraz ust. 4a stosuje się odpowiednio do płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych.

oraz paragraf 1 artykułu 81 ustawy z dnia 10 września 1999 roku Kodeks karny skarbowy:

Art. 81. § 1. Podatnik lub płatnik, który wbrew obowiązkowi: 1) nie dokonuje w terminie zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacji objętych nim danych albo też podaje w nim dane niezgodne ze stanem rzeczywistym lub niepełne, 2) dokonuje zgłoszenia więcej niż jeden raz, 3) nie podaje numeru identyfikacji podatkowej lub podaje numer nieprawdziwy, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.