czwartek, 13 maja, 2021

Odpowiedz na: kontrola 5 %

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna kontrola 5 % Odpowiedz na: kontrola 5 %

#2741
alkman
Uczestnik

Coś jest w tym, co napisał MarekSP (27.10.2005 o godz.17:45) i tylko zasada ostrożności nie pozwala mi przyznać mu racji.
Ograniczę swoje rozważania do gminy.
W myśl przepisów art. 127 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1, kontrola ta obejmuje w każdym roku co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

Bierzemy ustawę o samorządzie gminnym. Pierwsza niespodzianka ani słowa o zarządzie jednostki samorządu terytorialnego, nie zrażam się, być może organy gminy są odpowiednikiem zarządu.
W myśl art. 11a ust. 1 organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Wójt stosownie do art. 26 ust. 1 jest organem wykonawczym gminy i w myśl art. 33 ust. 3 kierownikiem urzędu. Zaś w myśl art. 28a ust. 1 ustawy o finansach publicznych kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej.
Pytanie: Skoro wójt jest odpowiedzialny za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej w tym realizacji procedur, o których mowa w art. 35a ust. 2 pkt 1 to, po co miałby sprawdzać jeszcze raz 5% sprawdzonych wydatków? (wszystkie wydatki są kontrolowane przez kierownika poprzez wdrożone procedury).

Wydaje się, iż obowiązek ten spoczywa na Radzie gminy, która zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Zatem kontrola wydatków, o której mowa w art. 127 ustawy o finansach publicznych spoczywa w przypadku gminy na komisji rewizyjnej lub innej komisji powołanej do tego celu przez radę.

Wobec powyższego tzw. kontrolą 5% wydatków, o której mowa w art. 127 ustawy o finansach publicznych nie powinna zajmować się ani kontrola wewnętrzna ani audyt wewnętrzny, ponieważ instytucje te jako podległe kierownikowi jednostki powinny/mogą sprawdzać/audytować wydatki odpowiednio w ramach przepisów art. 35a i art. 35c tej ustawy. Jednakże, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierownik jednostki w ramach wymienianego przepisu art. 35a (a nie art. 127) zlecił dokonanie kontroli – 5, 6, 20 (ile sobie życzy %) – wydatków.